635/2005

Given i Helsingfors den 19 augusti 2005

Lag om ändring av lagen om Rundradion Ab

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 1993 om Rundradion Ab (1380/1993) 6 och 7 §, sådana de lyder, 6 § delvis ändrad i lagarna 746/1998 och 396/2003 och 7 § delvis ändrad i nämnda lag 746/1998 och i lag 492/2002, samt

fogas till lagen en ny 6 a § som följer:

2 kap.

Bolagets förvaltning

6 §
Förvaltningsrådets uppgifter

På förvaltningsrådet ankommer att

1) välja och entlediga bolagets styrelse och styrelseordförande samt fastställa styrelsemedlemmarnas arvoden,

2) besluta i ärenden som avser betydande inskränkningar eller utvidgning av verksamheten eller väsentlig ändring av bolagets organisation,

3) se till och övervaka att uppgifter som hör till den programverksamhet som bedrivs i allmännyttigt syfte blir fullgjorda,

4) vartannat år efter att ha hört Sametinget i ärendet lämna riksdagen en berättelse om hur den allmännyttiga verksamheten har genomförts under två verksamhetsår,

5) besluta om riktlinjerna för ekonomin och verksamheten,

6) granska och godkänna styrelsens årsberättelse,

7) övervaka förvaltningen av bolaget och till den ordinarie bolagsstämman ge ett yttrande med anledning av bokslutet och revisionsberättelsen.

Förvaltningsrådet skall dessutom behandla övriga ärenden som styrelsen förelägger det.

Ordföranden skall sammankalla förvaltningsrådet, om minst en tredjedel av medlemmarna skriftligen yrkar detta för behandlingen av ett uppgivet ärende. Kallelsen skall utfärdas inom en månad från det att yrkandet framställdes.

6 a §
Styrelsen

Bolaget skall ha en styrelse med minst fem och högst åtta medlemmar vilka inte får vara medlemmar i förvaltningsrådet och inte heller höra till bolagets övriga högsta ledning.

Bolagets styrelse skall företräda tillräckligt mångsidig sakkunskap och de båda språkgrupperna.

På styrelsen ankommer att

1) välja och entlediga bolagets verkställande direktör samt fastställa dennes lön och andra till befattningen anslutna villkor; verkställande direktören får inte vara medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen,

2) välja bolagets övriga högsta ledning samt fastställa ledningens löner och andra till befattningarna anslutna villkor,

3) besluta om budgeten för det följande året,

4) sammankalla bolagsstämman och bereda de ärenden som skall behandlas vid stämman,

5) årligen lämna Kommunikationsverket en berättelse över bolagets verksamhet.

7 §
Allmännyttig verksamhet

Bolagets uppgift är att tillhandahålla ett heltäckande televisions- och radioprogramutbud jämte special- och tilläggstjänster för alla på lika villkor. Dessa och andra innehållstjänster som ansluter sig till den allmännyttiga verksamheten kan tillhandahållas i alla telenät.

Den programverksamhet som bedrivs i allmännyttigt syfte skall särskilt

1) stödja demokratin och enskildas möjlighet att påverka, genom att tillhandahålla ett mångsidigt utbud av fakta, åsikter och diskussioner samt en möjlighet till växelverkan,

2) producera, skapa och utveckla inhemsk kultur, konst och stimulerande underhållning,

3) i programutbudet beakta synpunkter som har att göra med allmänbildning och jämställdhet, erbjuda möjligheter till lärande och självutveckling, lägga vikt vid program avsedda för barn samt tillhandahålla andaktsprogram,

4) behandla den finskspråkiga och svenskspråkiga befolkningen på lika grunder i programverksamheten samt tillhandahålla tjänster på samiska, romani och teckenspråk och i tillämpliga delar även för andra språkgrupper i landet,

5) stödja tolerans och kulturell mångfald samt sörja för programutbud även för minoriteter och specialgrupper,

6) främja växelverkan mellan olika kulturer och upprätthålla ett programutbud som riktar sig utomlands,

7) förmedla myndighetsmeddelanden som anges närmare genom förordning och ha beredskap för att sköta televisions- och radioverksamheten under undantagsförhållanden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Bestämmelserna i 6 § 1 mom. 4 punkten tillämpas första gången på berättelsen för 2005 och 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 43/2005
KoUB 16/2005
RSv 80/2005

Helsingfors den 19 augusti 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.