630/2005

Given i Helsingfors den 19 augusti 2005

Lag om ändring av 12 § i lagen om utnämning av domare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 12 § i lagen av den 25 februari 2000 om utnämning av domare (205/2000), sådan paragrafen lyder i lag 1202/2003, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

12 §
Behörighetsvillkor som gäller domares kunskaper i finska och svenska

Utan hinder av 1 mom. kan till en domartjänst vid en avdelning som inrättats med stöd av 18 a § 3 mom. i tingsrättslagen (581/1993) utnämnas en person som uppfyller behörighetsvillkoren i 11 § och som har goda muntliga och skriftliga kunskaper i majoritetsspråket inom domstolens domkrets samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i det andra språket.Denna lag träder i kraft den 1 september 2005.

RP 230/2004
LaUB 5/2005
RSv 70/2005

Helsingfors den 19 augusti 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.