628/2005

Given i Helsingfors den 11 augusti 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd som beviljas för informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land och för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådana de lyder i lag 273/2003:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådana program för information om och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i vars finansiering såväl Europeiska gemenskapen som medlemsstaterna deltar och som följer rådets förordning (EG) nr 2702/1999 om informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land samt rådets förordning (EG) nr 2826/2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden, sådana de båda förordningarna lyder ändrade genom förordning (EG) nr 2060/2004.

2 §
Finansiellt deltagande

Finska statens andel av finansieringen är 20 procent av programmets faktiska totala kostnader utan mervärdesskatt. Finska statens andel finansieras genom interventionsfonden.

Ifall flera medlemsstater deltar i finansieringen av programmet fastställs varje medlemsstats totala finansieringsandel i förhållande till den andel av finansieringen som kommer från den i medlemsstaten belägna organisation som föreslår programmet.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 17 augusti 2005.

Helsingfors den 11 augusti 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Heikki Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.