627/2005

Given i Helsingfors den 11 augusti 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om enhetspriser och normskördar som används vid beräkning av skördeskador år 2005 och registrering av uppgifter gällande skördeskadeersättningar i Stödtillämpningen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 §, 7 § och 10 § lagen den 21 december 2000 om ersättande av skördeskador (1214/2000) samt 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Enhetspriser och normskördar

Vid utbetalning av ersättningar för skördeskador för år 2005, förutom övervintringsskador, används enhetspriser i enlighet med bilaga 1 och normskördar i enlighet med bilaga 2. Vid ersättande av övervintringsskador används enhetspriser och normskördar som förordats i jord- och skogsbruksministeriets förordning (471/2004) om enhetspriser och normskördar som används vid beräkning av skördeskador 2004.

Beträffande fröproduktion av vallväxter gäller enhetspriserna inom parentes produktion för vilken odlaren har ingått kontrakt med en registrerad fröhandel och som bifogats som kopia till stödansökan.

2 §
Växtarter, av vilka bärgas två eller flera skördar

För ensilagevall och andra grödor, av vilka bärgas två eller flera skördar under växtperioden, bör skördemängderna som bärgas tas i beaktande i ersättningsberäkningarna, innan eller efter skördeskadorna, genom att uppskatta mängden för den bärgade skörden.

3 §
Växtarter som räknas till normskörd

Följande blir utanför systemet för skördeskadeersättningar:

1) skifte i enlighet med 4 § 3 momentet i lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000) som är i omläggningsskedet för ekologisk odling,

2) växtarter som odlas på första eller andra årets nyröjning,

3) bärväxtbestånd, som inte uppfyller ålderskraven i 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning (364/2003);

4) växtarter som avsetts statsrådets förordning (270/2003) 3 § 1 moment punkt 18―29 samt trädgårdsärter, för vilka det inte har gjorts ett skriftligt odlingskontrakt i enlighet med 2 § punkt 7 i samma förordning,

5) jordgubbe, samt

6) hagmark, naturäng, skogsbete, skyddszon och träda.

Värdet för ovannämnda punkter 1―6 räknas inte till värdet för skadeårets normskörd för odlingen som påverkar odlarens självrisk. I dylika situationer används en nolla för normskörd.

4 §
Utsatt tid för registrering av kvalitativa skördeskador, skador för sockerbeta samt för andra skördeskador

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet bör registrera skördeskadeersättningarnas ansökningsuppgifter i Stödtillämpningen för de kvalitativa skördeskadornas och sockerbetans del senast den 15 december det år, för vilken växtperiod skadan gäller och för de andra skadornas del senast den 30 november.

På grund av skadebelopp som anmäls till kommissionens statsstödsbehandling i enlighet med artikel 88 punkt 3 i fördraget om EG bör skördeskadeersättningarnas ansökningsuppgifter registreras inom utsatt tid.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 17 augusti 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 11 augusti 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Aune Kurki

Bilaga 1

Enhetspriser för ersättande av skördeskador år 2005
Åkerväxter Enhetspris, cent/kg
Råg 12,1
Rågvete 12,1
Höstvete 12,0
Vårvete 12,0
Korn 10,7
Havre 8,7
Blandsäd 8,9
Rybs 22,5
Rabs 22,5
Oljelin 30,0
Spånadslin 20,0
Ärt 19,4
Tädgårdsärt 20,4
Matpotatis 18,2
Industrimatpotatis 8,5
Stärkelsepotatis 6,1
Sockerbeta 4,9
Foderrotväxter 1,2
Torrhö 10,1
Ensilagevall 1,7
Odlad bete 1,7
Grönfoder 1,2
Klöverfrö 109(320)
Timotejfrö 51(70)
Hundäxing 61(109)
Ängsgröe 61(109)
Ängssvingel 39(109)
Rödsvingel 61(109)
Rajgräs 51(93)
Trädgårdsväxter cent/kg
Rödbeta 7,7
Morot 9,3
Lök 27,0
Blomkål 41,0
Vitkål 16,8
Kålrot 7,5
Kinakål 52,0
Frilandsgurka 35,3
Isbergssallat 62,0
Broccoli 100,0
Svart vinbär 90,0
Rött vinbär 90,0
Vit vinbär 100,0
Grön vinbär 100,0
Krusbär 90,0
Bilaga 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.