621/2005

Given i Nådendal den 5 augusti 2005

Lag om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att skydda säkerheten och hälsan för människor samt egendom och miljön från farliga egenskaper hos fritidsbåtar, vattenskotrar och deras utrustning samt från avgasutsläpp och buller från motorer i fritidsbåtar och vattenskotrar.

2 §
Definitioner

I denna lag och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den avses med

1) direktivet om fritidsbåtar Europaparlamentets och rådets direktiv 94/25/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar, sådant det lyder ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/44/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003,

2) fritidsbåt varje båt avsedd för sport- eller fritidsändamål, oavsett typ eller framdrivningssätt, med en skrovlängd på 2,5―24 meter, mätt enligt tillämpliga harmoniserade standarder; den omständigheten att samma båt kan användas för charterverksamhet eller för fritidsbåtutbildning hindrar inte att den omfattas av denna lag när den släpps ut på marknaden för fritidsändamål,

3) vattenskoter en farkost vars längd understiger 4 meter med en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla och som planerats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på farkosten,

4) motor alla förbränningsmotorer avsedda för framdrivning av fritidsbåtar och vattenskotrar som arbetar enligt ottoprincipen eller med kompressionständning, inbegripet tvåtakts eller fyrtakts inombordsmotorer och inombordsmotorer med drev med eller utan inbyggt avgassystem samt utombordsmotorer,

5) utrustning den utrustning som nämns i bilaga II till direktivet om fritidsbåtar och som släpps ut på marknaden separat och som är avsedd att installeras,

6) delvis färdigställd fritidsbåt en båt som består av ett skrov eller ett skrov och en eller flera komponenter,

7) framdrivningssätt den mekaniska metod genom vilken en båt eller vattenskoter drivs, i synnerhet mekaniska drivsystem baserade på propellrar eller vattenjet,

8) omfattande ombyggnad sådan ombyggnad av en båt som

a) ändrar båtens framdrivningssätt,

b) innebär en omfattande motorförändring, eller

c) ändrar båten i sådan utsträckning att den bedöms vara en ny båt,

9) omfattande motorförändringar sådana ändringar i en motor som

a) kan leda till att avgaserna från motorn överstiger de gränsvärden som fastställs i del B i bilaga I till direktivet om fritidsbåtar, med undantag för rutinmässigt byte av motordelar som inte ändrar sammansättningen på motorns avgaser, eller

b) ökar motorns nominella effekt med mer än 15 procent,

10) produkter fritidsbåtar, delvis färdigställda fritidsbåtar, vattenskotrar, motorer och utrustning som omfattas av denna lag samt dessutom båtar som genomgått omfattande ombyggnad och motorer som genomgått omfattande motorförändringar,

11) harmoniserad standard en standard som är upptagen i Europeiska unionens officiella tidning i förteckningen över harmoniserade standarder,

12) tillverkare varje fysisk eller juridisk person som planerar och tillverkar en produkt som omfattas av denna lag eller som låter planera eller tillverka en sådan produkt för att själv släppa ut den på marknaden,

13) auktoriserad representant en fysisk eller juridisk person som är etablerad i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som erhållit skriftlig fullmakt av tillverkaren att handla på dennes vägnar beträffande frågor som rör förpliktelser enligt denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

14) den som ansvarar för utsläppandet på marknaden en fysisk eller juridisk person som släpper ut på marknaden eller tar i bruk en produkt som omfattas av denna lag.

3 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på

1) planering och byggande av

a) fritidsbåtar och delvis färdigställda fritidsbåtar,

b) vattenskotrar, och

c) utrustning,

2) avgasutsläpp från

a) motorer som är installerade eller särskilt avsedda att installeras i fritidsbåtar eller på vattenskotrar, och

b) motorer som är installerade i fritidsbåtar eller på vattenskotrar när de genomgått omfattande motorförändringar,

3) buller från

a) fritidsbåtar som drivs av inombordsmotorer med drev utan inbyggt avgassystem eller av inombordsmotorer,

b) fritidsbåtar som drivs av inombordsmotorer med drev utan inbyggt avgassystem eller av inombordsmotorer och som genomgått omfattande ombyggnad och därefter släppts ut på marknaden inom fem år efter ombyggnaden,

c) vattenskotrar, och

d) utombordsmotorer och inombordsmotorer med drev med inbyggt avgassystem, avsedda att installeras i fritidsbåtar.

4 §
Undantag från tillämpningsområdet

Tillämpningsområdet för denna lag omfattar inte

1) planering och byggande av

a) båtar avsedda endast för tävlingsbruk, inbegripet roddtävlingsbåtar och övningsroddbåtar som betecknas så av tillverkaren,

b) kanoter, kajaker, gondoler eller vattencyklar,

c) vindsurfingbrädor,

d) surfingbrädor eller motordrivna surfingbrädor,

e) veteranbåtar i original eller individuellt byggda kopior av veteranbåtar planerade före 1950, byggda huvudsakligen av ursprungligt material och betecknade som sådana av tillverkaren,

f) experimentbåtar, om de inte senare släpps ut på marknaden,

g) båtar byggda för privat eget bruk, förutsatt att de inte släpps ut på marknaden under en femårsperiod räknat från byggandet,

h) båtar som är särskilt avsedda för att ha besättning och befordra passagerare kommersiellt, om inte annat följer av 2 § 2 punkten, särskilt sådana båtar som avses i rådets direktiv 82/714/EEG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart, oavsett antalet passagerare,

i) undervattensbåtar,

j) svävare,

k) bärplansbåtar, eller

l) ångbåtar med yttre förbränning som drivs med kol, koks, ved, olja eller gas,

2) avgasutsläpp från

a) motorer som är installerade i eller avsedda att installeras i båtar som avses i 1 a-, 1 f- eller 1 h―1 k-punkten,

b) originalexemplar och individuellt byggda kopior av gamla motorer, som är baserade på en konstruktion före 1950, som inte tillverkas i serier och som är installerade i sådana båtar som avses i 1 e- eller 1 g- punkten, eller

c) motorer byggda för privat eget bruk, förutsatt att de inte släpps ut på marknaden under en femårsperiod räknat från byggandet,

3) buller från båtar som avses i 1 a- eller 1 f―1 k-punkten.

5 §
Tillämpningsområdet för bestämmelserna om marknadstillsyn

Bestämmelserna om marknadstillsyn tillämpas på de produkter som avses i 3 §. Bestämmelserna om marknadstillsyn tillämpas dock inte på ovan avsedda produkter i det fall att produkten i fråga också omfattas av 4 § och således inte hör till denna lags tillämpningsområde.

2 kap.

Produkters överensstämmelse med kraven

6 §
Utsläppande på marknaden eller ibruktagande

En produkt får släppas ut på marknaden eller tas i bruk för avsett ändamål endast om den inte äventyrar säkerheten och hälsan för människor eller medför fara för egendom eller miljön när den är korrekt konstruerad, installerad och underhållen.

7 §
Krav i fråga om produkter

Produkter som släpps ut på marknaden eller tas i bruk skall uppfylla de väsentliga krav som avser människors säkerhet och hälsa samt miljöskydd och konsumentskydd och som föreskrivs i bilaga I till direktivet om fritidsbåtar.

Produkter som uppfyller nationella standarder som motsvarar de harmoniserade standarderna anses uppfylla kraven i bilaga I till direktivet om fritidsbåtar.

För genomförande av direktivet om fritidsbåtar kan genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om

1) de krav som skall ställas på produkter som skall förevisas,

2) utsläppandet på marknaden av delvis färdigställda fritidsbåtar, samt

3) utsläppandet på marknaden och ibruktagandet av enstaka utrustning och motorer.

8 §
Bedömning av överensstämmelse

Innan en produkt släpps ut på marknaden eller tas i bruk skall tillverkaren eller dennes auktoriserade representant se till att produkten genomgår en bedömning av överensstämmelse i syfte att säkerställa att produkten uppfyller de krav som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den.

När det gäller bedömning som görs efter tillverkningen av en fritidsbåt och i de fall då varken tillverkaren eller dennes auktoriserade representant har sörjt för bedömningen, skall bedömningen skötas av den fysiska eller juridiska person som är etablerad i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat inom Europeiska ekonomista samarbetsområdet och som släpper ut fritidsbåten på marknaden eller tar den i bruk på eget ansvar.

För genomförande av direktivet om fritidsbåtar kan genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om bedömning av överensstämmelse enligt 1 och 2 mom.

9 §
CE-märkning

För påvisande av överensstämmelse med kraven skall följande produkter som släpps ut på marknaden eller tas i bruk vara försedda med CE-märkning enligt bilaga IV till direktivet om fritidsbåtar:

1) fritidsbåtar, vattenskotrar och utrustning som uppfyller de väsentliga kraven enligt bilaga I till direktivet om fritidsbåtar, och

2) utombordsmotorer och inombordsmotorer med drev med inbyggt avgassystem vilka uppfyller de väsentliga kraven enligt del B och del C i bilaga I till direktivet om fritidsbåtar.

CE-märkningen skall anbringas så att den framträder på ett synligt, lättläsligt och outplånligt sätt på

1) fritidsbåtar och vattenskotrar enligt punkt 2.2 i del A i bilaga I till direktivet om fritidsbåtar,

2) utrustning eller dess förpackning, om CE-märkningen inte får plats på utrustningen, samt på

3) utombordsmotorer och inombordsmotorer med drev med avgassystem enligt punkt 1.1 i del B i bilaga I till direktivet om fritidsbåtar.

CE-märkningen skall åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som ansvarar för genomförandet av de förfaranden som avses i bilagorna IX―XII och XVI till direktivet om fritidsbåtar.

En produkt får inte förses med sådana märkningar eller texter som till betydelse eller form lätt kan förväxlas med en CE-märkning eller som kan minska CE-märkningens synlighet och läslighet.

Om produkten omfattas av annan lagstiftning där det finns bestämmelser om CE-märkning, skall märkningen visa att produkten också stämmer överens med dessa övriga bestämmelser.

10 §
Dokument som åtföljer produkter samt språket i dokument

Produkter som släpps ut på marknaden eller tas i bruk skall åtföljas av ägarens instruktionsbok och en försäkran om överensstämmelse så som bestäms i bilagorna I och XV till direktivet om fritidsbåtar.

För genomförande av direktivet om fritidsbåtar kan genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om dokument som skall åtfölja delvis färdigställda fritidsbåtar som släpps ut på marknaden samt enstaka utrustning och motor som släpps ut på marknaden eller tas i bruk.

Dokument som avses i denna paragraf skall vara avfattade på åtminstone finska och svenska.

11 §
Beslut att utse anmälda organ

Kommunikationsministeriet utser på ansökan de organ som har rätt att verka som anmälda organ vid bedömning av överensstämmelse enligt 8 §. I ansökan skall sökanden lägga fram de uppgifter som ministeriet har begärt och som behövs för handläggningen av ansökan.

I beslutet att utse organet definieras det anmälda organets behörighetsområde, fastställs arrangemang för tillsynen av organet samt uppställs vid behov andra krav, begränsningar och villkor i fråga om organets verksamhet som säkerställer att uppgifterna utförs på behörigt sätt. Ett anmält organ kan utses för en bestämd tid eller tills vidare.

Organen skall vara myndigheter eller finska juridiska personer och uppfylla minimikriterierna enligt bilaga XIV till direktivet om fritidsbåtar. De organ som uppfyller de kriterier som föreskrivs i de tillämpliga harmoniserade standarderna skall anses uppfylla dessa minimikriterier.

Ett anmält organ skall genom en utomstående utvärdering visa sig uppfylla de krav som föreskrivs i 3 mom.

12 §
Anmälda organs uppgifter

Anmälda organ skall utföra följande uppgifter enligt bilagorna VI, VII, IX―XII och XVI till direktivet om fritidsbåtar:

1) utfärda EG-typintyg,

2) övervaka att produkterna stämmer överens med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget eller inspektera varje enskild produkt och utfärda intyg över överensstämmelse,

3) ansvara för godkännande, övervakning och återkallande av godkännande av tillverkarens kvalitetssystem, samt

4) delta i de provningar som tillverkaren utför eller låter utföra under planerings- och produktionsfasen.

Närmare bestämmelser om de anmälda organens uppgifter vid bedömning som görs efter tillverkningen av fritidsbåtar utfärdas genom förordning av statsrådet.

Ett anmält organ kan lägga ut delåtgärder inom utförandet av uppgifter som avses i denna paragraf på en underleverantör, om underleverantören uppfyller minimikriterierna enligt bilaga XIV till direktivet om fritidsbåtar för utseende av anmälda organ och om underleverantören utför uppgifterna enligt de krav som anges i denna lag eller med stöd av den. Det anmälda organet ansvarar för åtgärder som det lägger ut på en underleverantör.

13 §
Kraven på god förvaltning och tjänsteansvar

När anmälda organ utför offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag skall de iaktta förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

På den som är anställd hos ett anmält organ eller dennes underleverantör tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när han eller hon utför uppgifter som avses i denna lag.

14 §
Tillsyn över anmälda organ och återkallande av beslut att utse ett anmält organ

Kommunikationsministeriet övervakar de anmälda organens verksamhet. Ministeriet har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna få för utförandet av tillsynsuppgifterna nödvändiga uppgifter om organens förvaltning och ekonomi, personalens tekniska kompetens och om av organen utförda bedömningar samt om bedömningsförfaranden enligt denna lag och om de intyg över överensstämmelse och de EG-typintyg som organen har utfärdat.

Ett anmält organ skall underrätta ministeriet om sådana förändringar i verksamheten som kan påverka förutsättningarna för organets verksamhet.

Ministeriet kan helt och hållet eller för viss tid återkalla sitt beslut att utse ett anmält organ, om organet inte längre uppfyller kriterierna enligt bilaga XIV till direktivet om fritidsbåtar eller om organet på ett väsentligt sätt handlar i strid med denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Ministeriet skall underrätta Europeiska gemenskapernas kommission och andra medlemsstater inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om de anmälda organ som ministeriet har utsett och om återkallande av beslut att utse anmälda organ.

3 kap.

Bestämmelser om marknadstillsyn

15 §
Marknadstillsyn som utförs av Sjöfartsverket

Sjöfartsverket övervakar att produkterna överensstämmer med denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den när de första gången släpps ut på marknaden eller tas i bruk.

16 §
Skyldighet att informera om risker

Om tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden får kännedom om eller utgående från de uppgifter som han förfogar över och med stöd av sin yrkesskicklighet borde kunna sluta sig till att en produkt kan äventyra säkerheten eller hälsan för människor eller medföra fara för egendom eller miljön, skall han omedelbart underrätta Sjöfartsverket om saken. Tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden skall samtidigt uppge vilka åtgärder som redan vidtagits med tanke på faran.

Tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden skall samarbeta med Sjöfartsverket för att avvärja faran när Sjöfartsverket ber om det.

17 §
Uppgifter som skall lämnas till konsumenterna

Tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden skall i sin marknadsföring lämna konsumenter och personer som är jämförbara med konsumenter de uppgifter som behövs för att dessa skall kunna bedöma de faror som är förenade med produkten. Tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden skall också säkerställa att uppgifterna lämnas till konsumenterna och personer som kan jämställas med konsumenter i en för dessa begriplig form. Sjöfartsverket kan kräva att tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden på ett lämpligt sätt förser konsumenterna med bruksanvisningar, instruktioner, varningar och andra uppgifter som behövs med tanke på avvärjande eller förebyggande av faror som är förenade med en produkt.

18 §
Rätt till information

Tillverkaren, den auktoriserade representanten och den som ansvarar för utsläppandet på marknaden skall inom den tid som Sjöfartsverket bestämmer lämna myndigheten de uppgifter som behövs för tillsynen över efterlevnaden av lagen, särskilt till den del uppgifterna är nödvändiga för att produkter skall kunna specificeras och vid behov spåras samt, i den utsträckning det behövs för tillsynen, på Sjöfartsverkets yrkande visa upp sin bokföring och korrespondens samt sitt lager för inspektion samt ge myndigheten den hjälp den härvid behöver.

19 §
Inspektionsrätt

Sjöfartsverket har rätt att få tillträde till ett område eller till en lokal eller ett annat utrymme, om detta behövs med tanke på den övervakning som avses i denna lag, samt att där utföra inspektioner och vidta andra åtgärder som övervakningen kräver. Inspektionsrätten utsträcker sig dock inte till utrymmen som omfattas av hemfriden.

20 §
Rätt att ta produkter för undersökning och provning

Sjöfartsverket har rätt att ta produkter för undersökning och provning, om det behövs med tanke på tillsynen över efterlevnaden av denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Sjöfartsverket kan anlita en utomstående sakkunnig vid undersökning och provning samt vid riskbedömningen.

Om tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden kräver det, skall en i 1 mom. avsedd produkt som tagits för undersökning och provning och som har skadats repareras eller, om det är inte möjligt, ersättas enligt gängse pris, om det inte framgår att produkten inte uppfyller kraven i denna lag eller i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Om en produkt inte uppfyller kraven i denna lag eller i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, får Sjöfartsverket ålägga tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden att ersätta de oundgängliga och nödvändiga kostnaderna för anskaffning, undersökning och provning. De kostnader som skall ersättas skall dock stå i rimlig proportion till tillsynsåtgärderna och förseelsens art.

Tagandet för undersökning och provning får dock inte utsträckas till utrymmen som omfattas av hemfriden.

21 §
Krav som gäller utomstående sakkunniga

Utomstående sakkunniga som utför undersökningar och provningar samt riskbedömningar för myndighetstillsynen enligt denna lag skall ha den sakkunskap och kompetens som behövs för dessa uppgifter. På sådana utomstående sakkunniga tillämpas vad som i förvaltningslagen bestäms om jäv för tjänsteman.

22 §
Åläggande att korrigera brist

Om Sjöfartsverket vid tillsynen konstaterar att en produkt, de dokument som gäller den eller de uppgifter som ges om den inte överensstämmer med denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kan Sjöfartsverket bestämma att tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden skall korrigera bristen inom en tid som Sjöfartsverket utsätter.

23 §
Åläggande om åtgärder för avvärjande, förebyggande eller minskning av fara

Om den fara för människors säkerhet eller hälsa, egendom eller miljön som är förenad med en produkt på ett effektivt sätt kan avvärjas eller förebyggas eller farans omfattning avsevärt minskas genom korrigerings-, rättelse- eller informationsåtgärder, kan Sjöfartsverket bestämma att tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden skall vidta dylika åtgärder inom en tid som Sjöfartsverket utsätter och på det sätt som Sjöfartsverket bestämmer.

Sjöfartsverket kan också bestämma att en försummad åtgärd vidtas på den försumliges bekostnad eller att verksamheten avbryts eller förbjuds för tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden.

24 §
Förbud mot tillverkning, import, utsläppande på marknaden och ibruktagande

Om en produkt är farlig för människors säkerhet eller hälsa, egendom eller miljön eller produkten, de dokument som gäller den eller de uppgifter som ges om den inte överensstämmer med denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kan Sjöfartsverket förbjuda tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden att tillverka, importera, släppa ut på marknaden eller ta i bruk produkten. Sjöfartsverket kan samtidigt ålägga tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden att effektivt och omedelbart dra tillbaka från marknaden de farliga produkterna eller de produkter som inte stämmer överens med bestämmelserna.

Tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden är skyldig att för Sjöfartsverket inom den tid som Sjöfartsverket utsatt lägga fram en utredning om hur han har verkställt det åläggande, som ansluter sig till förbudet enligt denna paragraf, om att dra tillbaka produkterna från marknaden.

25 §
Temporärt förbud mot tillverkning, import, utsläppande på marknaden och ibruktagande

Sjöfartsverket kan temporärt meddela ett förbud enligt 24 §, om det är uppenbart att produkten kan medföra fara för människors säkerhet eller hälsa, egendom eller miljön eller produkten, de dokument som gäller den eller de uppgifter som ges om den inte överensstämmer med denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Det temporära förbudet är i kraft till dess att slutgiltigt beslut i saken har fattats med stöd av nämnda paragraf. Sjöfartsverket kan meddela ett temporärt förbud samtidigt med ett åläggande om korrigerings- eller rättelseåtgärd enligt 22 eller 23 § eller bestämma att verksamheten skall avbrytas. Förbudet är då i kraft den tid som satts ut för korrigerings- eller rättelseåtgärden.

När ett temporärt förbud har meddelats skall frågan om att meddela förbud enligt 24 § avgöras så snart som möjligt.

26 §
Åläggande om att en produkt skall förstöras

Om de förbud och ålägganden som avses i 23―25 § inte kan anses tillräckliga, kan Sjöfartsverket bestämma att en produkt som tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden har i sin besittning eller en produkt som med stöd av 27 § lämnats tillbaka till tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden skall förstöras eller, om detta inte anses ändamålsenligt, besluta om andra åtgärder beträffande produkten.

27 §
Åläggande om reparation eller byte av en produkt eller om hävning av köp

Då Sjöfartsverket med stöd av 24 § har meddelat ett förbud beträffande en produkt, kan Sjöfartsverket ålägga tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden att i fråga om sådana produkter som redan släppts ut på marknaden eller tagits i bruk vidta åtgärder genom vilka den fara som hänför sig till produkten kan avvärjas och produktens innehavares rättsliga ställning tryggas.

Genom ett åläggande enligt 1 mom. kan tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden förpliktas att

1) reparera produkten så att den fara som föranleds av ett fel eller en brist i dess konstruktion eller sammansättning eller av att osanna, vilseledande eller bristfälliga uppgifter lämnats om den avvärjs (reparation),

2) återta en produkt som kan äventyra säkerheten och hälsan för människor eller medföra fara för egendom eller miljön samt i stället ge en likadan eller likartad ofarlig produkt (byte), eller

3) häva köpet (hävning av köp).

Sjöfartsverket kan meddela ett åläggande enligt 1 mom. även när ett förbud som avses i 24 § inte kan meddelas på grund av att produkterna i fråga inte längre finns hos tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden, och när det finns vägande skäl att meddela åläggandet.

28 §
Åläggande att lämna information

Om Sjöfartsverket har meddelat ett förbud enligt 24 eller 25 § eller ett åläggande enligt 27 §, kan Sjöfartsverket inom den tid och på det sätt som det bestämmer förelägga tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden att informera om förbudet eller åläggandet samt om den risk som är förenad med produkten eller användningen av den. Ett åläggande att lämna information kan meddelas även när ett förbud som avses i 24 § inte kan meddelas på grund av att produkterna i fråga inte längre finns hos tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden, och när det finns vägande skäl att meddela ett åläggande att lämna information.

29 §
Åtgärder som gäller en farlig produkt eller en produkt som inte överensstämmer med kraven och som har försetts med CE-märkning

Om Sjöfartsverket konstaterar att en produkt som har försetts med CE-märkning, när den är korrekt konstruerad, tillverkad, i förekommande fall installerad, underhållen och används på avsett sätt, kan äventyra människors säkerhet eller hälsa, egendom eller miljön, skall Sjöfartsverket vidta nödvändiga åtgärder som avses i 24 och 25 § för att dra tillbaka sådana produkter från marknaden eller för att förbjuda eller begränsa att de släpps ut på marknaden och tas i bruk. Sjöfartsverket skall omedelbart underrätta Europeiska gemenskapernas kommission om sina åtgärder och ange motiven till dem.

Om en produkt som har försetts med CE-märkning inte stämmer överens med kraven, skall Sjöfartsverket vidta åtgärder gentemot tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden och som har anbringat CE-märkningen. Sjöfartsverket skall omedelbart underrätta Europeiska gemenskapernas kommission samt övriga stater som hör till Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om sina åtgärder och ange motiven till dem.

30 §
Åtgärder som gäller felaktig CE-märkning

Om CE-märkningen har anbringats på ett felaktigt sätt är tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden skyldig att vidta åtgärder för att på det sätt som Sjöfartsverket ålägger få CE-märkningen att stämma överens med de bestämmelser som gäller märkningen.

Om den skyldighet enligt 1 mom. inte fullgörs, skall Sjöfartsverket vidta nödvändiga åtgärder enligt 29 §.

31 §
Vite

Ett förbud eller åläggande som Sjöfartsverket har meddelat med stöd av denna lag skall förenas med vite, om detta inte av särskilda skäl är onödigt.

Sjöfartsverket kan förena lämnandet av uppgifter enligt 17 § samt den skyldighet att lämna uppgifter och visa upp handlingar samt lager som anges i 18 § med vite.

Vite som avses i 1 och 2 mom. döms ut av förvaltningsdomstolen på ansökan av Sjöfartsverket.

I fråga om vite, tvångsutförande och avbrytande tillämpas i övrigt viteslagen (1113/1990).

32 §
Tillsynsavgifter

Sjöfartsverket kan bestämma att tillverkaren, den auktoriserade representanten eller den som ansvarar för utsläppandet på marknaden skall betala Sjöfartsverket en avgift enligt det självkostnadsvärde som avses i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) för de inspektioner som har varit nödvändiga efter det att Sjöfartsverket har vidtagit sådana tillsynsåtgärder som avses i 22―30 § i denna lag. Närmare bestämmelser om avgiften utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

33 §
Erhållande av information av en annan myndighet och utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Sjöfartsverket och tullmyndigheten har utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet rätt att av andra myndigheter få sådana uppgifter som behövs för tillsynen enligt denna lag.

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får uppgifter som erhållits vid utförandet av uppdrag enligt denna lag och som omfattas av sekretess lämnas ut till

1) åklagaren, polisen, gränsbevakningsväsendet och tullmyndigheten för förebyggande eller utredning av brott,

2) miljövårds- och konsumentskyddsmyndigheterna i sådana fall då den handling som överlåts innehåller sådana uppgifter som myndigheten behöver för att utföra sina uppdrag, och till

3) behöriga utländska myndigheter och internationella organ för uppfyllande av sådana förpliktelser som grundar sig på Europeiska gemenskapens direktiv eller internationella avtal som är bindande för Finland.

34 §
Uppgifter som anmälda organ skall lämna ut

Anmälda organ skall utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet lämna

1) andra anmälda organ som avses i denna lag och anmälda organ som utsetts av en annan medlemsstat i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet sådana uppgifter som behövs för organens samarbete, och

2) Sjöfartsverket sådana uppgifter som behövs för tillsynen enligt denna lag.

35 §
Allmän styrning och tillsyn

Den allmänna styrningen och utvecklingen för att uppnå syftet med denna lag ankommer på kommunikationsministeriet.

Sjöfartsverket övervakar efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser, föreskrifter och beslut som utfärdats med stöd av den.

Tullmyndigheten övervakar efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser, föreskrifter och beslut som utfärdats med stöd av den vid import av produkter från länder utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

36 §
Handräckning

Polisen skall lämna Sjöfartsverket och tullmyndigheten handräckning vid utförandet av uppgifter som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den. För att handräckning skall lämnas förutsätts det att Sjöfartsverket eller tullmyndigheten hindras i sin tjänsteutövning.

37 §
Ändringssökande

Ett beslut som Sjöfartsverket har fattat med stöd av 22―30 § skall iakttas trots att det överklagats, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

Ändring i ett avgiftsbeslut som Sjöfartsverket har fattat med stöd av 32 § får sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten.

I övrigt gäller i fråga om sökande av ändring förvaltningsprocesslagen (586/1996).

38 §
Rättelseförfarande och ändringssökande i fråga om beslut av anmälda organ

I beslut som anmälda organ fattat om intyg över överensstämmelse, EG-typintyg eller bedömning av kvalitetssystem får ändring inte sökas genom besvär. Rättelse i beslut av ett organ får sökas hos Sjöfartsverket inom 30 dagar från delfåendet. Till beslutet skall fogas anvisning om rättelseyrkande.

I ett beslut som Sjöfartsverkets har givit i ett rättelseförfarande får ändring sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

39 §
Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) släpper ut en produkt på marknaden eller tar i bruk en produkt i strid med 6 eller 9 § eller i strid med 7, 8 eller 10 § eller bestämmelser som utfärdats med stöd av dem,

2) försummar skyldigheten enligt 16 eller 17 §, eller

3) bryter mot ett förbud eller åläggande som avses i 22―30 §,

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms på något annat ställe i lag, för brott mot lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar dömas till böter.

Den som bryter mot ett förbud eller ett åläggande som har meddelats med stöd av 22―30 § och som har förenats med vite, kan lämnas obestraffad för samma gärning.

40 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Genom denna lag upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 30 mars 1973 om motorbåtars ljudnivå (308/1973) samt förordningen av den 20 juni 1996 om fritidsbåtars säkerhet (464/1996).

41 §
Övergångsbestämmelse

Utan hinder av denna lag godkänns dock för utsläppande på marknaden och ibruktagande

1) till och med den 31 december 2005 fritidsbåtar, delvis färdigställda fritidsbåtar och utrustning som uppfyller kraven enligt sjötrafiklagen (463/1996) och förordningen om fritidsbåtars säkerhet, samt vattenskotrar som uppfyller kraven enligt sjötrafiklagen,

2) till och med den 31 december 2005 dieselmotorer och fyrtakts bensinmotorer som uppfyller kraven enligt sjötrafiklagen och handels- och industriministeriets beslut om motorbåtars ljudnivå, samt

3) till och med den 31 december 2006 tvåtakts bensinmotorer som uppfyller kraven enligt sjötrafiklagen och handels- och industriministeriets beslut om motorbåtars ljudnivå.

RP 42/2005
KoUB 13/2005
RSv 73/2005
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/44/EG (32003L0044); EGT nr L 214, 26.8.2003, s. 18

Nådendal den 5 augusti 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.