614/2005

Given i Nådendal den 5 augusti 2005

Lag om ändring av 5 och 11 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 juni 1994 om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) 5 § och 11 § 1 mom. som följer:

5 §
Rätt att utöva vissa andra yrken inom social- och hälsovården som legitimerad yrkes- utbildad person

En finsk medborgare eller en utlänning som i Finland har genomgått en utbildning som leder till ifrågavarande yrke eller en finsk medborgare eller en medborgare i någon annan stat inom EES som i en stat utanför EES har genomgått motsvarande utbildning som Rättsskyddscentralen för hälsovården har godkänt, beviljas av Rättsskyddscentralen för hälsovården på ansökan rätt att utöva provisorsyrket, psykolog-, talterapeut-, näringsterapeut-, farmaceut-, sjukskötar-, barnmorske-, hälsovårdar-, fysioterapeut-, laboratorieskötar-, röntgenskötar-, munhygienist-, ergoterapeut-, optiker- eller tandteknikeryrket såsom legitimerad yrkesutbildad person. Dessutom krävs att personen i fråga har visat att han eller hon uppfyller eventuella andra genom förordning av statsrådet bestämda behörighetsvillkor.

11 §
Rätt att utöva andra än i 9 och 10 § nämnda yrken inom hälso- och sjukvården som legitimerad yrkesutbildad person samt rätt att använda yrkesbeteckning

Den som är medborgare i Finland eller i någon annan stat inom EES och som på grundval av den utbildning han eller hon har genomgått i någon annan stat inom EES i denna stat har tilldelats, eller som på grundval av den utbildning han eller hon har genomgått någon annanstans har ett av någon annan stat inom EES godkänt, i EES-avtalet avsett sådant examensbevis eller annat utbildningsbevis, som skall ges samma innebörd, som i staten i fråga krävs för erhållande av rätt att utöva ifrågavarande yrke, beviljas av Rättsskyddscentralen för hälsovården på ansökan rätt att utöva psykolog-, talterapeut-, näringsterapeut-, farmaceut-, hälsovårdar-, fysioterapeut-, laboratorieskötar-, röntgenskötar-, munhygienist-, ergoterapeut-, optiker- eller tandteknikeryrket i Finland såsom legitimerad yrkesutbildad person.Denna lag träder i kraft den 1 september 2005.

Yrkesbeteckningen för yrkesutbildade personer som har legitimerats som tandhygienist med stöd av de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft ändras till munhygienist när lagen träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 59/2005
ShUB 7/2005
RSv 60/2005

Nådendal den 5 augusti 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.