612/2005

Given i Helsingfors den 29 juli 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ordningsbotsförseelser

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i förordningen av den 21 maj 1999 om ordningsbotsförseelser (610/1999) 2 §, sådan den lyder i förordning 1038/2001, samt

fogas till förordningen en ny 13 d § som följer:

2 §
Ordningsbotens storlek

Ordningsboten är 10, 20, 35, 50, 60, 70, 85, 100 eller 115 euro, enligt vad som bestäms nedan.

13 d §
Förseelser som gäller sjötrafik

För brott mot sjötrafiklagen (463/1996), sjötrafikförordningen (124/1997) eller förordningen om båttrafik (152/1969) kan föreläggas ordningsbot som följer:

1) den som framför en farkost kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro för ett annat än i 2 punkten avsett brott mot i 5 § 2 mom. i sjötrafiklagen avsedda påbud, förbud och begränsningar som sjötrafikmärken eller ljussignaler anger,

2) den som framför en farkost kan föreläggas en ordningsbot på 60 euro för överskridande av den högsta tillåtna hastigheten med maximalt den högsta tillåtna hastigheten,

3) för framförande av en farkost utan de dokument som enligt 13 § i sjötrafiklagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den skall medföras när farkosten är i användning eller försummelse att inom utsatt tid visa upp dessa dokument kan föreläggas en ordningsbot på 20 euro,

4) för framförande av en farkost i strid med regionala förbud eller begränsningar som meddelats med stöd av 15 § i sjötrafiklagen kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro,

5) den som äger en motorbåt som avses i 7 § i förordningen om båttrafik kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro för försummelse att enligt förordningens 7 a § registrera motorbåten innan den tas i bruk eller försummelse att inom utsatt tid till registret göra en sådan ändringsanmälan som avses i förordningens 10 §,

6) den som äger en motorbåt kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro för försummelse att förse den registrerade motorbåten med det igenkänningstecken som anges i registreringsbeviset så som bestäms i 11 § i förordningen om båttrafik,

7) för framförande av en farkost som saknar sådan utrustning som avses i 2 § 1 mom. 2―4 punkten i sjötrafikförordningen kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

Helsingfors den 29 juli 2005

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsråd
Lena Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.