611/2005

Given i Nådendal den 5 augusti 2005

Lag om ändring av fordonsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i fordonsskattelagen av den 30 december 2003 (1281/2003) 64 §,

ändras 52 § 1 mom. och 62 § 1 mom. samt

fogas till 62 § ett nytt 3 mom. som följer:

52 §
Ränta som skall betalas med anledning av ändringssökande

Om skatt med anledning av ändringssökande eller rättelse har avlyfts eller sänkts, skall till vederbörande återbetalas det överskjutande beloppet jämte årlig ränta från skattebetalningsdagen enligt vad som bestäms i lagen om skatteuppbörd (609/2005).


62 §
Minsta belopp som uppbärs, debiteras och återbärs

Det minsta fordonsskattebeloppet som debiteras är 10 euro med undantag för det högre fordonsskattebelopp som debiteras enligt 20 § i denna lag. Skatt återbärs, om det belopp som skall återbäras är fem euro eller mer. En återbäring på mindre än fem euro kan överföras för att gottskrivas vid följande debitering.


På debitering, uppbörd och återbäring av fordonsskatt tillämpas inte 47 § i lagen om skatteuppbörd.


Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2005.

RP 63/2005
FiUB 16/2005
RSv 87/2005

Nådendal den 5 augusti 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.