Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

608/2005

Given i Helsingfors den 29 juli 2005

Statsrådets förordning om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 29 april 2005 om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005):

1 §
Studier med inriktning på förskolepedagogik och socialpedagogik

Studier med inriktning på förskolepedagogik och socialpedagogik enligt 7 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005) skall sammanlagt omfatta minst 60 studiepoäng.

2 §
Specialiseringsutbildning

Specialiseringsutbildning eller påbyggnadsexamen enligt 9 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården är

1) i fråga om uppgifter som specialbarnträdgårdslärare

a) studier enligt 19 § 1 mom. 3 punkten i statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004),

b) studier för speciallärare enligt 14 § 2 mom. i förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området (576/1995) eller

c) fristående studier för speciallärare enligt 35 § i förordningen om pedagogiska examina och studier (530/1978),

2) i fråga om uppgifter som socialarbetare inom uppfostrings- och familjerådgivningen specialiseringsutbildning inom uppfostrings- och familjerådgivning eller sådan specialiseringsutbildning som kan jämställas med denna och som omfattar minst ett läsår och ger färdigheter för förebyggande arbete och möten med barn och familjer.

3 §
Behörighet för socialarbetare enligt övergångsbestämmelsen

I enlighet med 14 § 1 mom. i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården är följande personer behöriga för uppgifter som socialarbetare:

1) den som före den 1 augusti 2005 har avlagt högre högskoleexamen och slutfört studier i socialt arbete vilka omfattar minst 55 studieveckor och i vilka ingår minst 15 studieveckor praktisk undervisning, inklusive handledd praktik, samt en avhandling pro gradu inom området socialt arbete,

2) den som före den 1 augusti 2005 har avlagt högre högskoleexamen, i vilken ingår minst ämnesstudier eller vitsordet cum laude approbatur i socialpolitik eller samhällspolitik och tillräckliga studier i socialt arbete, vilka antingen ingår i examen eller slutförs utöver den,

3) den som före den 1 augusti 2005 har avlagt socialvårdsexamen eller en med denna jämställbar examen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet,

4) den som före utgången av 1992 har genomgått sådan behörighetsutbildning för socialarbetare som ordnats vid en högskola i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar,

5) med undantag av socialdirektörs- och socialsekreterartjänsterna, den som före 1984 har avlagt en för tjänsten lämplig högskoleexamen och som före utgången av 1983 har arbetat minst nio månader i uppgifter inom socialt arbete, samt

6) den som enligt 67 § i socialvårdslagen (710/1982) är behörig för en tjänst som socialarbetare.

Som tillräckliga studier i socialt arbete enligt 1 mom. 2 punkten anses

1) studier i socialt arbete som slutförts före den 1 augusti 2005 och omfattar minst 30 studieveckor,

2) studier i socialt arbete som slutförts före den 1 augusti 1999 och omfattar minst 20 studieveckor,

3) studier i socialt arbete som slutförts före 1986 och omfattar minst 13 studieveckor samt specialiseringsutbildning inom uppfostringsrådgivning som genomförts före 1986,

4) den lärokurs som ingick i de kompletteringskurser i socialt arbete som ordnades vid Helsingfors och Jyväskylä universitet 1978―1981, samt

5) socionomexamen, med socialvård som huvudämne, som avlagts vid Svenska Medborgarhögskolan.

Som en för tjänsten lämplig högskoleexamen enligt 1 mom. 5 punkten anses

1) en vid Tammerfors universitet avlagd ungdomsarbetsexamen eller examen i samhällskunskap, i vilken ingår minst en mellankurs i socialpolitik,

2) en högre eller lägre högskoleexamen, i vilken förutom ett samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt huvudämne även ingår ett vitsord i socialpolitik eller samhällspolitik,

3) socialskötarexamen,

4) diakonexamen samt

5) församlingskuratorsexamen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 21 augusti 1992 om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (804/1992) jämte ändringar.

Helsingfors den 29 juli 2005

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Lotta Silvennoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.