602/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Lag om ändring av 16 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) 16 § 2 punkten och 6 a-punkten,

av dem 16 § 6 a-punkten sådan den lyder i lag 480/2003, som följer:

16 §
Tillämpning av vissa bestämmelser i lagen om yrkesutbildning

På utbildning och examina enligt denna lag tillämpas dessutom följande bestämmelser i lagen om yrkesutbildning:


2) bestämmelserna i 25 § 1 och 3 mom. om bedömning av de studerande,


6 a) bestämmelserna i 25 c § om rättelse av bedömningen, dock så att beslut om rättelse av bedömningen av en fristående examen eller en del av den fattas av en examenskommission enligt 7 § i denna lag,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 41/2005
KuUB 8/2005
RSv 94/2005

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.