588/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Lag om ändring av 11 och 17 § i lagen om fordonstrafikregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 juni 2003 om fordonstrafikregistret (541/2003) 11 § 1 mom. 8 punkten, den svenska språkdräkten i det inledande stycket i 17 § 2 mom. och 17 § 2 mom. 11 punkten, samt

fogas till 11 § 1 mom. en ny 9 punkt samt till 17 § 2 mom. en ny 12 punkt som följer:

11 §
Rätt att få uppgifter från myndigheter

Utan hinder av vad som bestäms om hemlighållande av uppgifter har den registeransvarige rätt att få uppgifter enligt följande:


8) från länsstyrelsen uppgifter om trafiktillstånd och tillstånd att hålla bilskola,

9) från gränsbevakningsväsendet uppgifter om temporärt körförbud och grunderna för det samt om omhändertagande av körkort.

17 §
Sekretessbelagda uppgifter och utlämnande av dem

Sekretessbelagda uppgifter i registret får dock utan hinder av sekretessbestämmelserna lämnas ut som följer:


11) till de myndigheter i landskapet Åland och en EES-stat som registrerar fordon eller körkort eller har hand om övervakningen av dessa, uppgifter som är nödvändiga för registrering, övervakning och överlåtelse av fordon och körkort,

12) till gränsbevakningsväsendet uppgifter om brott och påföljder för brott samt om andra påföljder för upprätthållande av gränssäkerheten, för förundersökning och annan undersökning, för efterspaning, för en räddningsuppgift eller för påförande av påföljdsavgift för transportör enligt utlänningslagen (301/2004) samt ett fotografi av personen och personens namnteckningsprov för identifiering av personen.Denna lag träder i kraft den 1 september 2005.

RP 6/2005
FuUB 12/2005
RSv 92/2005

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.