587/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 76 § i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981), sådan denna paragraf lyder i lag 1199/2002, ett nytt 2 mom. samt till lagen nya 76 a och 96 a § som följer:

76 §
Grunder för temporärt körförbud

En gränsbevakningsman kan i samband med ett gränskontrolluppdrag utfärda temporärt körförbud för den som har körrätt och omhänderta körkortet, om

1) det finns sannolika skäl att misstänka att personen har gjort sig skyldig till rattfylleribrott enligt 23 kap. 3 § 1 mom. eller 4 § i strafflagen,

2) det finns skäl att misstänka att personen har gjort sig skyldig till rattfylleribrott enligt 23 kap. 3 § 2 eller 3 mom. i strafflagen.

76 a §
Överförande till polisen av ett ärende om körförbud som gränsbevakningsväsendet utfärdat

Gränsbevakningsväsendet skall överföra ett ärende som gäller utfärdande av temporärt körförbud till polisen utan dröjsmål efter det att körförbudet utfärdats. I fråga om temporära körförbud som utfärdas av en gränsbevakningsman gäller i övrigt vad som bestäms om temporärt körförbud som utfärdas av polisen.

96 a §
Tillsyn över användningen av skyddshjälm

En gränsbevakningsman och en tullman har i tjänsteutövning som hänför sig till trafikövervakning samma rätt som polisen att övervaka att bestämmelserna om användning av skyddshjälm iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2005.

RP 6/2005
FuUB 12/2005
RSv 92/2005

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.