579/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Lag om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Vid behandlingen av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet iakttas personuppgiftslagen (523/1999) eller vad som bestäms någon annanstans i lag, om inte annat föreskrivs i denna lag.

I värnpliktslagen (452/1950) föreskrivs om värnpliktsregistret, i sjöräddningslagen (1145/2001) om sjöräddningsregistret, i lagen om utlänningsregistret (1270/1997) om utlänningsregistret och i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003), nedan polisväsendets personuppgiftslag, om polisens informationssystem. Bestämmelser om handlingars offentlighet och om begränsningar av rätten att få uppgifter samt om tystnadsplikt finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005). Bestämmelser om behandling av arbetstagares personuppgifter finns i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004).

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) Europolinformationssystemet det informationssystem som avses i 30 § i polisväsendets personuppgiftslag,

2) informationssystemet för förvaltningsärenden det informationssystem för förvaltningsärenden som avses i 3 § i polisväsendets personuppgiftslag,

3) förvaltningsenhet en sådan enhet vid gränsbevakningsväsendet som avses i 3 § 1 mom. i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning,

4) Schengens nationella informationssystem det informationssystem som avses i 31 § i polisväsendets personuppgiftslag,

5) informationssystemet för polisärenden det informationssystem för polisärenden som avses i 2 § i polisväsendets personuppgiftslag,

6) polisens informationssystem polisens informationssystem, om vilka föreskrivs i 2 kap. i polisväsendets personuppgiftslag,

7) upprätthållande av gränssäkerheten de åtgärder som vidtas i hemlandet och utomlands för att förhindra brott mot bestämmelserna om passerande av riksgränsen och den yttre gränsen och avvärja hot mot den allmänna ordningen och säkerheten av persontrafiken över gränserna samt för att garantera säkerheten vid passerande av gränsen,

8) gränskontroll sådan kontroll av en person samt av hans eller hennes fordon och medhavda saker som för upprätthållande av gränssäkerheten sker på grundval av att en person passerar eller har för avsikt att passera gränsen samt hörande av personer,

9) gränsövervakning de åtgärder som vidtas i syfte att upprätthålla gränsordningen och gränssäkerheten och genom vilka rikets gränser övervakas för att i synnerhet förhindra att den yttre gränsen passeras på områden mellan gränsövergångsställena.

3 §
Gränsbevakningsväsendets funktionella informationssystem

Gränsbevakningsväsendets funktionella informationssystem är ett permanent personregister som är avsett för gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk och som förs med hjälp av automatisk databehandling. Delregister avsedda för riksomfattande bruk inom informationssystemet är

1) undersöknings- och handräckningsregistret,

2) registret för tillstånds- och övervakningsärenden,

3) gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott,

4) säkerhetsdataregistret.

Det personregister som staben för gränsbevakningsväsendet för kan utgöra en teknisk del av gränsbevakningsväsendets funktionella informationssystem. En del av gränsbevakningsväsendets funktionella informationssystem kan utgöra en teknisk del av polisens informationssystem.

4 §
Gränsbevakningsväsendets övriga personregister

Utöver det personregister som nämns i 3 § kan vid gränsbevakningsväsendet inrättas personregister som behövs för

1) gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk,

2) att användas av en eller flera förvaltningsenheter,

3) att användas av en arbetsgrupp som har tillsatts vid gränsbevakningsväsendet.

5 §
Inrättande av personregister, registeransvarig och övervakning av behandlingen av personuppgifter

Staben för gränsbevakningsväsendet beslutar om inrättande av ett personregister, om registret är avsett för gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk eller för annat än gränsbevakningsväsendets interna bruk. En förvaltningsenhet kan besluta om inrättande av andra personregister, om inte något annat bestäms eller föreskrivs. Den förvaltningsenhet som har inrättat ett personregister är registeransvarig.

Ett skriftligt beslut fattas om inrättandet av ett personregister. I beslutet skall ingå en sådan registerbeskrivning som avses i 10 § i personuppgiftslagen och en plan för arkivering och utplåning av uppgifter. När användningen av ett personregister upphör fattas också ett skriftligt beslut, i vilket ingår en plan för åtgärder för arkivering av de uppgifter som fortfarande ingår i registret och utplåning av de uppgifter som skall utplånas.

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag skall staben för gränsbevakningsväsendet och den förvaltningsenhet som är registeransvarig övervaka efterlevnaden av bestämmelserna om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet. När ett riksomfattande personregister inrättas eller väsentligt ändras skall dataombudsmannen underrättas senast en månad innan registret inrättas eller ändras.

6 §
Uppgifter som behövs för planering och utförande av uppdrag som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet

Vid gränsbevakningsväsendet tas det emot och förmedlas meddelanden, föreskrifter och order i syfte att trygga och skydda människor, egendom och miljö. I gränsbevakningsväsendets riksomfattande personregister får uppgifter som behövs för planering, utförande och övervakning av sådana uppdrag registreras enligt följande:

1) uppgifter om personer i aktionsberedskap och personer som deltar eller har deltagit i utförandet av ett uppdrag,

2) uppgifter i anslutning till enheter som utför räddnings-, polis-, tull- samt social- och hälsovårdsväsendets uppdrag, såsom uppgifter om beredskap, anrop, ledningsförhållanden, utrustning, uppdragsområde, storlek och sammansättning samt andra motsvarande uppgifter,

3) tidpunkten då och sättet på vilket meddelandet, ordern eller föreskriften har lämnats samt innehållet i dessa jämte telefonidentifierings- och adressuppgifter samt bandningar eller motsvarande tekniska upptagningar av det,

4) i fråga om den som tagit emot och den som registrerat ett meddelande, en order, en föreskrift eller ett uppdrag deras namn och mottagningsenhet inklusive tidpunkt,

5) i fråga om identitetsuppgifter om en person som har samband med ett meddelande, en order, en föreskrift, ett uppdrag eller en åtgärd namn, personbeteckning eller födelsedatum, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, födelsestat, hemstat, statslöshet, hemort, adress och telefonnummer eller annan motsvarande uppgift, samband med ärendet samt identifieringsuppgifter om objektet,

6) uppgifter om uppdraget eller åtgärderna, såsom en händelse- och åtgärdsredogörelse, tidpunkt, plats, uppdragets skyndsamhetsklass och farlighet samt andra behövliga uppgifter om ett enskilt uppdrag,

7) uppgifter som behövs med tanke på den personliga säkerheten eller skyddet i arbetet i fråga om den som är föremål för eller utför en åtgärd, såsom uppgifter om ett objekts eller en persons farlighet eller oberäknelighet.

7 §
Undersöknings- och handräckningsregistret

Undersöknings- och handräckningsregistret kan innehålla uppgifter som skall behandlas för utförande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i polislagen (493/1995) som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen (578/2005) eller någon annanstans i lag.

I registret får, av de uppgifter som gäller identiteten hos en person som är misstänkt för ett brott som undersöks av gränsbevakningsväsendet eller är föremål för förundersökning som utförs av gränsbevakningsväsendet, annan undersökning enligt 27 § i gränsbevakningslagen, andra åtgärder eller tvångsmedel, registreras fullständigt namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit, uppgifterna i en persons resedokument, fotografi och sådana uppgifter om personen som inverkar på hans eller hennes egen säkerhet eller säkerheten i arbetet inom gränsbevakningsväsendet samt sådana uppgifter som behövs för identifiering av en juridisk person.

I registret får även andra nödvändiga uppgifter som inhämtats för utförande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag registreras enligt följande:

1) i fråga om ett uppdrag som skall fullgöras av gränsbevakningsväsendet, för att hitta egendom som någon har förlorat genom brott, som har omhändertagits av gränsbevakningsväsendet, som har förkommit eller innehafts av en försvunnen person, uppgifter om egendomen som behövs för att den skall kunna återställas till ägaren eller innehavaren och uppgifter som behövs för utredning av försvinnanden (egendomsuppgifter),

2) för en samlad sökning av registrerade anmälningar om brott, i fråga om personer misstänkta för brott anmälans nummer, gärningsdagen och gärningsplatsen, brottsbeteckning, tidpunkten för åtalspreskription samt straff och andra påföljder för brottet (uppgifter om brottsanmälningsindex och påföljder),

3) för att enheterna inom gränsbevakningsväsendet skall kunna underrättas och övervakningen inriktas, uppgifter som har registrerats av gränsbevakningsväsendet och som skall tillkännages särskilt på grund av att saken är brådskande, att det är fråga om en farosituation, för att brott skall kunna förebyggas eller gränssäkerheten upprätthållas eller av skäl som har samband med utredningen (uppgifter för förmedling av meddelanden),

4) sådana uppgifter om genomförande av gränskontroller som behövs för utförande och registrering av gränskontrolluppdrag (gränskontrolluppgifter),

5) för utförande och registrering av undersökningar och handräckningsuppdrag, uppgifter som erhållits vid förundersökning enligt förundersökningslagen (449/1987), vid annan undersökning enligt 27 § i gränsbevakningslagen, i samband med gränsbevakningsväsendets åtgärder eller vid ett handräckningsuppdrag eller vid tillämpning av tvångsmedelslagen (450/1987) (uppgifter om undersökning och handräckning) enligt följande:

a) om personer som misstänks för brott samt om personer som gjort anmälan, uppträder som vittnen eller målsägande eller som har något annat samband med anmälan,

b) om rubriceringar i anmälningar om brott och övriga anmälningar, tvångsmedel, gränsbevakningsväsendets åtgärder samt olika faser i förundersökningen och annan undersökning,

c) om andra nödvändiga beskrivningar, omständigheter och specificeringar som hänför sig till gränsbevakningsväsendets uppgifter, åtgärder eller händelser,

6) för sökning av en handling i datorarkivet anmälan om uppgifter om undersökningen och handräckningen och identifikationsuppgifter i fallet samt sammandrag av redogörelsen (arkivuppgifter om undersökning och handräckning).

8 §
Användning av informationssystemet för polisärenden vid utförande av gränsbevakningsväsendets uppdrag

Utöver vad som föreskrivs i polisväsendets personuppgiftslag kan informationssystemet för polisärenden innehålla uppgifter som skall behandlas för utförande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag.

I informationssystemet får, av de uppgifter som gäller identiteten hos en person som är misstänkt för ett brott som undersöks av gränsbevakningsväsendet eller är föremål för förundersökning som utförs av gränsbevakningsväsendet, annan undersökning enligt 27 § i gränsbevakningslagen, andra åtgärder eller tvångsmedel, registreras fullständigt namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit, uppgifterna i en persons resedokument, fotografi och sådana uppgifter om personen som inverkar på hans eller hennes egen säkerhet eller säkerheten i arbetet inom gränsbevakningsväsendet samt sådana uppgifter som behövs för identifiering av en juridisk person.

I informationssystemet får även andra nödvändiga uppgifter som inhämtats för utförande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag registreras enligt följande:

1) för att en person skall kunna påträffas, övervakas, observeras och skyddas, i fråga om personer som är efterlysta eller som har meddelats närings-, besöks- eller reseförbud eller som är villkorligt frigivna samt personer som ett besöksförbud avses skydda eller som är föremål för observation, orsaken till åtgärden, de begärda åtgärderna, den myndighet som har hand om efterlysningen, preskription av efterlysningen och andra uppgifter som behövs vid övervakningen av efterlysningar (efterlysningsuppgifter),

2) för att hitta fordon och registreringsskyltar som tillgripits eller efterspanas av någon annan orsak, identifieringsuppgifter om dem samt uppgifter som behövs för att de skall kunna återställas till ägaren eller innehavaren, samt uppgifter som behövs för att personer som är efterspanade eller föremål för observation och som rör sig med motorfordon skall kunna påträffas (uppgifter om efterspanade motorfordon),

3) för att tider för frihetsberövande skall kunna följas och övervakas samt säkerheten vid förvaring tryggas, i fråga om personer som har gripits, anhållits eller häktats med stöd av förundersökningslagen, tvångsmedelslagen, polislagen eller någon annan författning, uppgifter enligt 22 § i förordningen om förundersökning och tvångsmedel (575/1988) som gäller anhållande, uppgifter som hänför sig till anmälningar om brott och gripande samt i enskilda fall uppgifter som påverkar säkerheten vid förvaring i fråga om den som varit berövad sin frihet (uppgifter om anhållna),

4) för klassificering och analys av tillvägagångssättet vid misstänkta brott, uppgifter som baserar sig på anmälan om brott och undersökningsprotokoll, uppgifter om målsägande, uppgifter om den som misstänks för brott, uppgifter som gäller specificering av brott och beskrivning av händelseförloppet, uppgifter om egendom som har åtkommits genom brott, uppgifter som beskriver klassificeringen av gärningsmannen, händelsen eller gärningen samt uppgifter som behövs för sammanlänkning och teknisk undersökning av brott (uppgifter om tillvägagångssätt),

5) för att personer som anmälts försvunna skall kunna hittas, nödvändiga uppgifter om försvunna personer och för att okända avlidna skall kunna identifieras för identifieringen nödvändiga uppgifter om okända avlidna (identifieringsuppgifter),

6) för identifiering av personer som misstänks för brott, för utredning av brott och för registrering av gärningsmän, i fråga om personer som misstänks eller har blivit dömda för brott, signalement enligt 6 kap. 4 § 1 och 4 mom. i tvångsmedelslagen och DNA-profiler enligt 5 § i nämnda kapitel, videobilder på en person och skospår, uppgifter om ett misstänkt brott samt uppgifter som gäller registrering samt klassificering av en person (signalementsuppgifter).

Gränsbevakningsväsendet svarar för att de uppgifter som förts in i polisens informationssystem är riktiga och att registreringen och användningen av uppgifterna går lagligt till i den egna verksamheten.

9 §
Registret för tillstånds- och övervakningsärenden

Registret för tillstånds- och övervakningsärenden kan innehålla uppgifter som skall behandlas för utförande av de åligganden enligt 1 § 3 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag.

I registret får, av de uppgifter som gäller en persons identitet, registreras fullständigt namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit, uppgifterna i en persons resedokument, fotografi och sådana uppgifter om personen som inverkar på hans eller hennes egen säkerhet eller säkerheten i arbetet inom gränsbevakningsväsendet samt sådana uppgifter som behövs för identifiering av en juridisk person.

I registret får även andra nödvändiga uppgifter som inhämtats för utförande av de åligganden enligt 1 § 3 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag registreras enligt följande:

1) för utförande av de uppdrag som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet nödvändiga uppgifter om i gränsbevakningslagen avsedda ansökningar, tillstånd, utlåtanden, anmälningar och beslut som gäller gränszonstillstånd, tillstånd att passera gränsen och andra tillstånd som beviljas av gränsbevakningsväsendet (gränsbevakningsväsendets tillståndsuppgifter),

2) för utförande av de uppdrag som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet nödvändiga uppgifter om i gränsbevakningslagen avsedda gränszonsanmälningar och andra anmälningar som görs till gränsbevakningsväsendet (gränsbevakningsväsendets anmälningsuppgifter),

3) för utförande av de övervakningsuppdrag till havs som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet nödvändiga uppgifter om sjötrafiken och sjöfarkosters position samt för utförande av de övervakningsuppdrag som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004) nödvändiga uppgifter om de beslut, anmälningar och föreskrifter som avses i nämnda lag (uppgifter om övervakning av sjötrafiken och den ekonomiska zonen),

4) för utförande av de övervakningsuppdrag vid gränsen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet nödvändiga uppgifter om personers och fordons rörelse och position i närheten av gränsen (uppgifter om övervakning av land- och sjögränsen),

5) för övervakning av in- och utresa samt för påförande av påföljdsavgift nödvändiga uppgifter om resande och besättning i persontrafik över gränserna samt om vägran att lämna uppgifter och påförande av påföljdsavgift (personuppgifter i gränstrafiken),

6) för att tider för frihetsberövande skall kunna följas och övervakas samt säkerheten vid förvaring tryggas och för att efterlevnaden av bestämmelserna om tagande i förvar av en utlänning skall kunna övervakas, nödvändiga uppgifter om tagandet i förvar av utlänningen med stöd av utlänningslagen (301/2004) (uppgifter om utlänningar som har tagits i förvar).

10 §
Användning av polisens informationssystem för förvaltningsärenden vid utförande av gränsbevakningsväsendets uppdrag

Informationssystemet för förvaltningsärenden kan innehålla uppgifter som skall behandlas för utförande av de åligganden enligt 1 § 3 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag.

I informationssystemet får, av de uppgifter som gäller en persons identitet, registreras fullständigt namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit, uppgifterna i en persons resedokument, fotografi och sådana uppgifter om personen som inverkar på hans eller hennes egen säkerhet eller säkerheten i arbetet inom gränsbevakningsväsendet samt sådana uppgifter som behövs för identifiering av en juridisk person.

Gränsbevakningsväsendet får i informationssystemet registrera även andra nödvändiga uppgifter som inhämtats för utförande av de åligganden enligt 1 § 3 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag enligt följande:

1) för utförande av gränsbevakningsmännens uppdrag enligt skjutvapenlagen (1/1998) nödvändiga uppgifter om ansökan, tillstånd, åtgärder, beslut, hinder, anmärkning, anmälan och inspektion enligt nämnda lag (uppgifter om vapentillstånd),

2) för utförande av gränskontrollsmyndighetens uppdrag enligt passlagen (642/1986) nödvändiga uppgifter om passansökningar och beslut i passärenden, uppgifter om pass eller andra resedokument som har utfärdats av en finsk myndighet, uppgifter om pass som förkommit, blivit stulna eller omhändertagits samt uppgifter om hinder mot utfärdande av pass och anmärkningar som hänför sig till passärenden (passuppgifter),

3) för identifiering av en person och för gränszonstillstånd, ett fotografi av personen och personens namnteckningsprov, som personen lämnat till gränsbevakningsväsendet, polisen eller en myndighet inom utrikesförvaltningen vid ansökan om ett sådant tillstånd eller beslut som fotografiet och namnteckningsprovet behövs för; med personens samtycke får det fotografi och namnteckningsprov som registrerats i bilduppgifterna även användas för något annat förvaltningstillstånd eller beslut som personen ansökt om än för den handling som fotografiet och namnteckningsprovet har lämnats för (bilduppgifter),

4) för utförande av de uppdrag som avses i 131 § i utlänningslagen, i nämnda paragraf avsedda signalement på en i paragrafen avsedd utlänning samt uppgifterna i ett resedokument (uppgifter för identifiering av utlänningar).

Gränsbevakningsväsendet svarar för att de uppgifter som förts in i polisens informationssystem är riktiga och att registreringen och användningen av uppgifterna går lagligt till i den egna verksamheten.

11 §
Gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott

Gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott kan innehålla uppgifter som för utförande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag inhämtats genom kriminalunderrättelseverksamhet, observation eller iakttagelser som gäller personer som skäligen kan misstänkas göra eller ha gjort sig skyldiga till ett brott som undersöks av gränsbevakningsväsendet och på vilket kan följa fängelse, eller medverkar eller har medverkat till ett brott som undersöks av gränsbevakningsväsendet och på vilket kan följa fängelse i mer än sex månader, eller till straffbart bruk av narkotika.

I registret får, av de uppgifter som gäller en persons identitet, registreras fullständigt namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit, uppgifterna i en persons resedokument, fotografi och sådana uppgifter om personen som inverkar på hans eller hennes egen säkerhet eller säkerheten i arbetet inom gränsbevakningsväsendet samt sådana uppgifter som behövs för identifiering av en juridisk person.

Gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott får endast användas av gränsbevakningsmän som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- och observationsuppdrag. Staben för gränsbevakningsväsendet kan även bevilja polisens, tullens och försvarsmaktens tjänstemän som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag rätt att använda gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott.

12 §
Säkerhetsdataregistret

Säkerhetsdataregistret kan innehålla uppgifter som skall behandlas för utförande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (485/2004), nedan lagen om sjöfartsskydd.

I registret får, av de uppgifter som gäller en persons identitet, registreras fullständigt namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit, uppgifterna i en persons resedokument, fotografi och sådana uppgifter om personen som inverkar på hans eller hennes egen säkerhet eller säkerheten i arbetet inom gränsbevakningsväsendet samt sådana uppgifter som behövs för identifiering av en juridisk person.

I registret får även andra än i 2 mom. nämnda nödvändiga uppgifter som inhämtats för utförande av de åligganden som anges i 1 mom. registreras enligt följande:

1) för utförande av de uppdrag som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i lagen om sjöfartsskydd nödvändiga uppgifter om rapporter om hot mot fartygs och hamnanläggningars säkerhet, skyddslarm, säkerhetstillbud, kontrollåtgärder och tvångsåtgärder enligt 5 § i nämnda lag och om teknisk övervakning enligt 17 § i nämnda lag samt andra nödvändiga uppgifter för upprätthållande av en kontaktpunkt enligt 5 § i nämnda lag (uppgifter om sjöfartsskydd),

2) för utförande av de uppdrag som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i 22 § i gränsbevakningslagen nödvändiga uppgifter om åtgärder och beredskap för terrorismbekämpning och särskilda situationer (uppgifter om terrorismbekämpning),

3) för upprätthållande av gränssäkerheten nödvändiga uppgifter om meddelanden som myndigheter inom gränsbevakningsväsendets ansvarsområde i Östersjöländerna har sänt till gränsbevakningsväsendet (uppgifter om gränsövervakningen i Östersjöområdet),

4) för upprätthållande av gränssäkerheten och för internationellt samarbete nödvändiga uppgifter om myndigheters verksamhet och sammansättning inom gränsbevakningsväsendets ansvarsområde i andra länder samt kontaktuppgifter (gränsmyndigheternas kontaktuppgifter),

5) för den identifiering som gränsbevakningsväsendet enligt 29 § skall utföra nödvändiga bilduppgifter om personer som skall gripas för förebyggande eller utredning av ett brott som bestraffas med fängelse eller för väckande av åtal eller för verkställighet av fängelsestraff (uppgifter för automatisk identifiering),

6) uppgifter om gränssituationen i Finland och i Europeiska unionen (uppgifter om gränssituationen).

13 §
Rätt att använda säkerhetsdataregistret

Säkerhetsdataregistret får användas av gränsbevakningsmän som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- och observationsuppdrag.

Staben för gränsbevakningsväsendet kan även bevilja polisens, tullens och försvarsmaktens tjänstemän som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag samt Sjöfartsverkets tjänstemän som förordnats till uppdrag enligt lagen om sjöfartsskydd rätt att använda säkerhetsdataregistret, i den omfattning som dessa myndigheter har rätt att få uppgifter av gränsbevakningsväsendet.

2 kap.

Specialbestämmelser om behandling av personuppgifter och rätt att få uppgifter

14 §
Behandling av känsliga uppgifter

Sådana uppgifter om en brottslig gärning eller ett straff eller någon annan påföljd för ett brott som avses i 11 § 3 punkten i personuppgiftslagen får samlas in för och registreras i gränsbevakningsväsendets personregister när behandling av uppgifterna behövs med tanke på registrets ändamål.

Sådana uppgifter som avses i 11 § 1 och 2 samt 4―6 punkten i personuppgiftslagen och som gäller ras eller etniskt ursprung, en persons samhälleliga eller politiska uppfattning eller religiösa övertygelse eller medlemskap i ett fackförbund, hälsotillstånd, sjukdom, handikapp eller vårdåtgärder, sexuella inriktning eller beteende eller behov av socialvård eller socialvårdstjänster, stödåtgärder eller andra förmåner inom socialvården får samlas in för och registreras i gränsbevakningsväsendets register endast när behandling av uppgifterna är nödvändig för att ett visst uppdrag som ankommer på gränsbevakningsväsendet skall kunna fullgöras.

Sådana uppgifter som avses i 11 § 4 punkten i personuppgiftslagen och som gäller någons hälsotillstånd, sjukdom, handikapp eller vårdåtgärder eller därmed jämförbara åtgärder som gäller personen får dessutom samlas in för och registreras i gränsbevakningsväsendets personregister när behandling av uppgifterna är nödvändig för tryggande av den registrerades egen säkerhet eller säkerheten i arbetet inom gränsbevakningsväsendet.

15 §
Behandling av uppgifter som inte hänför sig till ett visst uppdrag

Sådana personuppgifter som gränsbevakningsväsendet har fått i samband med ett visst uppdrag och som inte hänför sig till uppdraget men som kommer att behövas i ett annat uppdrag som gränsbevakningsväsendet sannolikt kommer att utföra i framtiden får inom gränsbevakningsväsendet endast samlas in för och registreras i gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott och i säkerhetsdataregistret eller i ett tillfälligt personregister som har inrättats för ett sådant ändamål och som är avsett att användas av en förvaltningsenhet eller en arbetsgrupp.

När uppgifter registreras skall de i mån av möjlighet åtföljas av en bedömning av uppgiftslämnarens tillförlitlighet och uppgifternas riktighet.

16 §
Elektroniska identifikationsuppgifter som grundar sig på fysiska egenskaper och skydd av dessa uppgifter

För att identifiera en person och säkerställa att ett dokument är äkta har gränsbevakningsväsendet rätt att ta emot till resedokument fogade elektroniska identifikationsuppgifter som grundar sig på en persons fysiska egenskaper, om inte något annat föreskrivs.

Gränsbevakningsväsendet har rätt att jämföra identifikationsuppgifterna i ett dokument med personen i fråga. Vid behandling av elektroniska identifikationsuppgifter som grundar sig på en persons fysiska egenskaper skall dataskyddet särskilt beaktas. Om inte annat föreskrivs, får elektroniska identifikationsuppgifter inte registreras i gränsbevakningsväsendets personregister.

17 §
Rätt att få uppgifter av en myndighet

Utan hinder av tystnadsplikten har gränsbevakningsväsendet rätt att för ett tjänsteuppdrag avgiftsfritt få behövliga uppgifter och handlingar av en myndighet och av en sådan sammanslutning eller person som tillsatts för att handha ett offentligt uppdrag, om inte lämnande av uppgiften eller handlingen till gränsbevakningsväsendet eller användning av uppgiften såsom bevis förbjudits eller begränsats i lag.

Beslut om inhämtande av uppgifter som skall hållas hemliga fattas av en anhållningsberättigad tjänsteman.

18 §
Rätt att få uppgifter av en privat sammanslutning eller en privatperson

Utan hinder av att en sammanslutnings medlemmar, revisorer, verkställande direktör, styrelsemedlemmar eller arbetstagare är bundna av företagshemlighet eller bank- eller försäkringshemlighet, har gränsbevakningsväsendet på begäran av en anhållningsberättigad gränsbevakningsman rätt att få uppgifter som behövs för förebyggande eller utredning av ett brott som undersöks av gränsbevakningsväsendet. Om ett viktigt allmänt eller enskilt intresse kräver det, har gränsbevakningsväsendet samma rätt till sådana uppgifter som behövs vid en undersökning enligt 27 § i gränsbevakningslagen.

Gränsbevakningsväsendet har rätt att av ett teleföretag och av en sammanslutningsabonnent eller med hjälp av en teknisk anordning som har godkänts av Kommunikationsverket få kontaktuppgifter om en sådan teleanslutning som inte är upptagen i en offentlig katalog eller uppgifter som specificerar en teleanslutning, e-postadress eller någon annan teleadress eller teleterminalutrustning, om uppgifterna i ett enskilt fall behövs för utförande av ett uppdrag som ankommer på gränsbevakningsväsendet. Gränsbevakningsväsendet har motsvarande rätt att få uppgifter om utdelningsadresser av en sammanslutning som bedriver postverksamhet.

För sin tillståndsförvaltning har gränsbevakningsväsendet rätt att få uppgifter av en privat sammanslutning eller en privatperson på det sätt som föreskrivs i 17 §.

19 §
Uppgifter om personer i fordon som passerar gränsen

Föraren av ett fordon som anländer till eller avgår från Finland skall till gränskontrollmyndigheten vid in- respektive utresestället lämna uppgifter om personerna i fordonet. Befälhavaren för ett fartyg eller luftfartyg samt ägaren eller innehavaren av ett tåg eller något annat trafikmedel eller dennes företrädare skall till gränskontrollmyndigheten vid in- eller utresestället lämna en passagerar- och besättningsförteckning eller i övrigt uppgifter om trafikmedlets personal och passagerare samt övriga personer i trafikmedlet. Uppgifterna kan lämnas genom teknisk anslutning.

Av passagerar- och besättningsförteckningen skall framgå personernas släkt- och förnamn, födelsedatum, kön och medborgarskap för varje person som antecknats i förteckningen samt trafikmedlets nationalitet och registeruppgifter samt ankomst- och avgångsorten.

20 §
Transportörers skyldighet att lämna uppgifter om flygpassagerare

Utöver vad som bestäms i 19 §, skall en fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt idkar flygtransport av personer (lufttrafikföretag) på gränskontrollmyndighetens begäran lämna uppgifter enligt denna paragraf om passagerare som lufttrafikföretaget transporterar till ett officiellt gränsövergångsställe via vilket personerna anländer till Europeiska unionens medlemsstaters territorium eller lämnar medlemsstaternas territorium (uppgifter om passagerare inom flygtrafiken).

Uppgifterna om passagerare inom flygtrafiken skall innehålla numret på och typen av det resedokument som använts, medborgarskap eller avsaknad av medborgarskap, fullständigt namn, födelsedatum, det gränsövergångsställe via vilket personen anländer till eller lämnar medlemstaternas territorium, transportkoden, transportens avgångs- och ankomsttid, det totala antalet personer som transporterats med transporten i fråga och den ursprungliga avgångsorten. Uppgifterna skall lämnas elektroniskt eller, om det inte är möjligt, på annat lämpligt sätt. Gränskontrollmyndigheten får behandla uppgifter som avses i denna paragraf och i 19 § för att underlätta gränskontrollerna och bekämpa olaglig inresa och olaglig invandring samt i andra uppdrag som föreskrivs för gränskontrollmyndigheten.

Uppgifterna skall lämnas omedelbart efter incheckning. Gränskontrollmyndigheten skall utplåna uppgifterna inom 24 timmar från det att de lämnades när passagerarna rest in i eller ut ur landet, om inte uppgifterna behövs för något annat uppdrag som gränskontrollmyndigheten enligt lag skall utföra. Om inte något annat föreskrivs skall den som lämnar uppgifter utplåna de personuppgifter som han eller hon har inhämtat och lämnat till gränsmyndigheterna inom 24 timmar efter det att det trafikmedel som har använts vid transporten har anlänt till destinationen.

21 §
Påföljder för transportörer

Bestämmelser om den påföljdsavgift för åsidosättande av skyldigheten enligt 20 § som påförs en transportör finns i 179 § i utlänningslagen.

22 §
Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgifter ur vissa register och informationssystem

Utöver vad som föreskrivs i gränsbevakningslagen eller i någon annan lag har gränsbevakningsväsendet utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att för att utföra sina uppdrag och föra sina personregister ur vissa register få nödvändiga uppgifter enligt följande:

1) ur det fordonstrafikregister som avses i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003), uppgifter om brott samt straff och andra påföljder för brottet, för upprätthållande av gränssäkerheten, för förundersökning, annan undersökning, efterspaning eller en räddningsuppgift eller för påförande av påföljdsavgift för transportör enligt utlänningslagen,

2) för parkeringsövervakning, ur fordonstrafikregistret nödvändiga uppgifter om parkeringstillstånd för handikappade,

3) för identifiering av en person, ur fordonstrafikregistret ett fotografi av personen och personens namnteckningsprov,

4) av territorialövervakningsmyndigheterna för utförande av de övervakningsuppdrag till havs som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet, ur informationssystemen för övervakning till havs nödvändiga uppgifter om vattenfarkosters position,

5) för övervakning av sjötrafiken, upprätthållande av gränssäkerheten, förundersökning, annan undersökning, räddningsuppdrag, uppdrag som avses i lagen om sjöfartsskydd eller för påförande av påföljdsavgift för transportörer, ur det fartygsregister, register över fartyg under byggnad och historikregister som avses i fartygsregisterlagen (512/1993) nödvändiga uppgifter om fartyg, ägare och innehavare av fartyg,

6) för fiskeövervakning, övervakning av sjötrafiken, upprätthållande av gränssäkerheten, förundersökning, annan undersökning, räddningsuppdrag, uppdrag som avses i lagen om sjöfartsskydd eller för påförande av påföljdsavgift för transportörer, nödvändiga uppgifter ur det fiskefartygsregister som avses i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) och ur registren över yrkesfiskare, fångst och fiskhandel i anslutning till fiskefartysregistret,

7) för att personer skall kunna påträffas, ur Fångvårdsväsendets, Brottspåföljdsverkets och Kriminalvårdsväsendets informationssystem, vilka avses i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff (422/2002), nödvändiga uppgifter om personer som avtjänar eller har avtjänat straff som riktar sig mot friheten,

8) för upprätthållande av gränssäkerheten, förundersökning, annan undersökning och räddningsuppdrag och för utförande av de övervakningsuppdrag till havs och vid landgränsen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet av luftfarts-, fiske-, sjöfarts- och räddningsmyndigheterna samt av polisen, försvarsmakten, tullverket och miljömyndigheterna, nödvändiga uppgifter om fordon, trafik, myndigheternas aktionsberedskap och alarmering,

9) för trafikövervakning, upprätthållande av gränssäkerheten, förundersökning, annan undersökning eller för påförande av påföljdsavgift för tranportörer, nödvändiga uppgifter ur länsstyrelsernas och kommunikationsministeriets informationssystem för trafiktillstånd,

10) för upprätthållande av gränssäkerheten, förundersökning, annan undersökning och för utförande av andra uppdrag som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i lag sådana nödvändiga uppgifter om resande som avses i lagstiftningen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet,

11) för utförande av de övervakningsuppdrag till havs som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet, av sjöfartsmyndigheterna ur anmälningssystemet för fartyg, sjötrafiklednings- och informationssystemen, trafikinformationssystemen för fartyg, informationssystemen för hamntrafiken och ur andra informationssystem för fartygstrafikservice, nödvändiga uppgifter om sjötrafiken och övervakning av den samt om vattenfarkosters position,

12) för upprätthållande av gränssäkerheten, förundersökning, annan undersökning, räddningsuppdrag, uppdrag som avses i lagen om sjöfartsskydd eller för påförande av påföljdsavgift för transportörer, ur justitieförvaltningens informationssystem nödvändiga uppgifter om brottmål som är eller har varit föremål för åtalsprövning, beslut av åklagare, brottmål som är eller har varit anhängiga vid domstol, domstolarnas lagakraftvunna avgöranden, personer som efterlysts av justitieförvaltningsmyndigheterna och om tvångsmedel,

13) för upprätthållande av gränssäkerheten, förundersökning, annan undersökning eller för påförande av påföljdsavgift för tranportörer, ur patent- och registerstyrelsens handelsregister nödvändiga uppgifter om anmälningar och meddelanden som gäller näringsidkare,

14) för bedömning av en persons lämplighet för tjänstgöring vid gränsbevakningsväsendet och för upprätthållande av gränssäkerheten, förundersökning och annan undersökning, uppgifter ur polisens personregister,

15) ur det straffregister som avses i straffregisterlagen (770/1993) uppgifter som behövs för visum, tillstånd eller andra åtgärder enligt utlänningslagen, tillstånd eller godkännanden som är beroende av en persons tillförlitlighet och för antagande till utbildning eller förordnande till ett uppdrag som är beroende av en persons särskilda tillförlitlighet samt för säkerhetskontroll,

16) för delgivning eller för handhavande av verkställighetsuppdrag, ur det bötesregister som avses i lagen om verkställighet av böter (672/2002) nödvändiga uppgifter om påföljder, de personer som är föremål för en påföljd, verkställighetsåtgärder och om hinder för verkställighet,

17) för upprätthållande av gränssäkerheten, förundersökning, annan undersökning och för utförande av de uppdrag som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i utlänningslagen, ur utrikesministeriets informationssystem nödvändiga uppgifter om beslut om pass, visum och uppehålls- eller arbetstillstånd,

18) för upprätthållande av gränssäkerheten, förundersökning, annan undersökning och för utförande av de uppdrag som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i utlänningslagen, ur utlänningsverkets informationssystem nödvändiga uppgifter om ansökningar om pass, visum, uppehålls- och arbetstillstånd och om beslut som gäller dessa ansökningar samt om beslut om avvisning och utvisning,

19) för övervakning av sjötrafiken, upprätthållande av gränssäkerheten, förundersökning, annan undersökning, räddningsuppdrag, uppdrag som avses i lagen om sjöfartsskydd eller för påförande av påföljdsavgift för transportörer, ur det motorbåtsregister som avses i förordningen om båttrafik (152/1969) och ur Ålands fritidsbåtsregister nödvändiga uppgifter om båtar och ägare och innehavare av båtar,

20) för lämnande av handräckning nödvändiga uppgifter av den myndighet som har begärt handräckning,

21) ur befolkningsdatasystemet de uppgifter som avses i 4 och 5 § i befolkningsdatalagen (507/1993).

I fråga om rätten att få registeruppgifter gäller dessutom vad som föreskrivs i straffregisterlagen, lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002), lagen om konkurs- och företagssaneringsregistret (137/2004), lagen om näringsförbud (1059/1985), lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999), lagen om vissa personregister vid magistraterna (57/2005), räddningslagen (468/2003), lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten (1251/1995), tullagen (1466/1994), lagen om utlänningsregistret (1270/1997), utsökningslagen (37/1895), lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) och i annan lag.

23 §
Registrering av uppgifter som lämnas till gränsbevakningsväsendet genom direkt anslutning eller i maskinläsbar form

Gränsbevakningsväsendet kan bevilja följande myndigheter rätt att genom direkt anslutning eller i maskinläsbar form i gränsbevakningsväsendets personregister registrera uppgifter som lämnas till gränsbevakningsväsendet:

1) justitieförvaltningsmyndigheterna, kriminal- och fångvårdsmyndigheterna och rättsregistercentralen,

2) polis-, tull- och militärmyndigheter,

3) myndigheter inom utrikesförvaltningen.

3 kap.

Användning och utlämnande av uppgifter

24 §
Användning av uppgifter för det ändamål för vilket uppgifterna har samlats in och registrerats

Gränsbevakningsväsendets riksomfattande personregister får användas av gränsbevakningsväsendets förvaltningsenheter, om inte något annat föreskrivs. Gränsbevakningsväsendets andra register än riksomfattande personregister får endast användas av de förvaltningsenheter eller de arbetsgrupper som registret har inrättats för, om inte något annat föreskrivs.

Uppgifterna i ett personregister som har inrättats för utförande av i 1 § 1 mom. i polislagen avsedda åligganden som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet samt uppgifterna i polisens sådana personregister som direkt används av gränsbevakningsväsendet får användas inom gränsbevakningsväsendet om de behövs för att utföra i 1 § 1 mom. i polislagen avsedda åligganden som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet, om inte något annat föreskrivs. Uppgifterna i ett personregister som har inrättats för utförande av i 1 § 3 mom. i polislagen avsedda åligganden som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet samt uppgifterna i polisens sådana personregister som direkt används av gränsbevakningsväsendet får användas inom gränsbevakningsväsendet om de behövs för att utföra de uppdrag för vilka uppgifterna har samlats in och registrerats, om inte något annat föreskrivs.

25 §
Användning av uppgifter för andra ändamål än de för vilka uppgifterna har samlats in och registrerats

Uppgifter i gränsbevakningsväsendets personregister får användas för andra ändamål än de för vilka uppgifterna har samlats in och registrerats, om uppgifterna behövs för

1) tryggande av statens säkerhet,

2) avvärjande av fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller avvärjande av en betydande egendomsskada,

3) förebyggande eller utredning av ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) utredning av identitet i samband med ett visst uppdrag som gränsbevakningsväsendet utför och som nödvändigt kräver att identiteten styrks,

5) beslut eller utlåtande som gäller beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när beviljandet eller giltigheten av tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av berusningsmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.

Uppgifter i gränsbevakningsväsendets personregister får användas i gränsbevakningsväsendets forsknings- och planeringsverksamhet samt i gränsbevakningsväsendets interna utbildning, om det är nödvändigt för att genomföra utbildningen.

Uppgifter i det personregister som avses i 11 § får inte användas för utförande av de uppdrag som avses i 1 mom. 5 punkten i denna paragraf.

26 §
Utlämnande av uppgifter till en annan förvaltningsenhet inom gränsbevakningsväsendet för det ändamål för vilket uppgifterna har samlats in och registrerats

En förvaltningsenhet har för de åligganden enligt 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet rätt att lämna ut uppgifter till en annan förvaltningsenhet ur ett personregister som inrättats för mer begränsad användning än gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk, om uppgifterna behövs för utförande av dessa uppdrag som ankommer på gränsbevakningsväsendet.

Uppgifter som avses i 15 § får dock lämnas ut endast när de behövs för

1) tryggande av statens säkerhet,

2) avvärjande av fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller avvärjande av en betydande egendomsskada,

3) förebyggande eller utredning av ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) förebyggande eller utredning av brottslighet som faller under Europeiska polisbyråns behörighet samt annan allvarlig brottslighet.

En förvaltningsenhet har för de åligganden enligt 1 § 3 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet rätt att lämna ut uppgifter till en annan förvaltningsenhet ur ett personregister som inrättats för mer begränsad användning än gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk, om uppgifternabehövs för utförande av de uppdrag för vilka de har samlats in och registrerats. Utan hinder av sekretessbestämmelserna får uppgifter lämnas ut även genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form.

27 §
Utlämnande av uppgifter till en annan förvaltningsenhet för andra ändamål än de för vilka uppgifterna har samlats in och registrerats

En förvaltningsenhet får lämna ut uppgifter till en annan förvaltningsenhet ur ett personregister, som gränsbevakningsväsendet inrättat för mer begränsad användning än riksomfattande bruk, för andra ändamål än de för vilka uppgifterna har samlats in och registrerats, om uppgifterna behövs för

1) tryggande av statens säkerhet,

2) avvärjande av fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller avvärjande av en betydande egendomsskada,

3) förebyggande eller utredning av ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) utredning av identitet i samband med ett visst uppdrag som skall fullgöras av gränsbevakningsväsendet och som nödvändigt kräver att identiteten styrks,

5) beslut eller utlåtande som gäller beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när beviljandet eller giltigheten av tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av berusningsmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.

Uppgifter enligt 15 § i ett temporärt personregister som inrättats för mer begränsad användning än gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk får dock inte lämnas ut för utförande av de uppdrag som avses i 1 mom. 5 punkten i denna paragraf.

Uppgifter i gränsbevakningsväsendets personregister får även lämnas ut för gränsbevakningsväsendets forsknings- och planeringsverksamhet. Uppgifter får också lämnas ut för gränsbevakningsväsendets interna utbildning, om det är nödvändigt för att genomföra utbildningen. Utan hinder av sekretessbestämmelserna får uppgifter lämnas ut även genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form.

28 §
Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Utan hinder av sekretessbestämmelserna får gränsbevakningsväsendet lämna ut behövliga uppgifter ur gränsbevakningsväsendets personregister genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form till

1) Fordonsförvaltningscentralen för behandling av ärenden som gäller registrering av fordon och registrerade fordon,

2) nödcentralsverket som för utförande av de uppdrag som anges i lagen om nödcentraler (157/2000) behövs för säkerställande av förberedande åtgärder eller arbetarskyddet eller för stödjande av enheten i fråga, dessutom med beaktande av vad som i nämnda lag föreskrivs om begränsning av rätten att få uppgifter,

3) en luftfartsmyndighet för övervakning av luftfarten,

4) Sjöfartsverket för utförande av de uppdrag som anges i lagen om sjöfartsskydd,

5) en sjöfartsmyndighet för övervakning av sjötrafiken,

6) en räddningsmyndighet för räddningsverksamhet,

7) polisen för övervakning av personers inresa och utresa och för genomförande av gränskontroll i samband därmed, för övervakning av efterlevnaden av bestämmelserna om utlänningar samt för förebyggande, uppdagande och förundersökning av brott samt för skyddande av statens säkerhet,

8) en myndighet inom försvarsförvaltningen för övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet,

9) Huvudstaben för i lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten avsedda säkerhets- och övervakningsuppdrag samt för brottsutredning, för i lagen om säkerhetsutredningar (177/2002) avsedda säkerhetsutredningar och för i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004) avsedda säkerhetsutredningar som gäller sammanslutningar,

10) en socialmyndighet för behandling av ärenden som gäller en utlännings försörjning,

11) tullverket för övervakning av utlandstrafiken, förebyggande och avbrytande samt utredning av tullbrott samt för övervakning av personers inresa och utresa och för genomförande av gränskontroll i samband därmed,

12) en arbetsmyndighet för behandling av ärenden som gäller beviljande av uppehållstillstånd för arbetstagare eller uppehållstillstånd för näringsidkare eller övervakning av arbete,

13) en myndighet inom utrikesförvaltningen för beviljande av pass eller något annat resedokument, visum, uppehållstillstånd för arbetstagare, uppehållstillstånd för näringsidkare eller något annat uppehållstillstånd,

14) utlänningsverket för behandling och avgörande av sådana ärenden avseende utlänningar och finskt medborgarskap som enligt lag eller förordning hör till utlänningsverket,

15) en utmätningsman, när det gäller de uppgifter som anges i 3 kap. 67 § i utsökningslagen, för verkställigheten av utsökningsärenden och uppgörandet av utsökningsutredningar,

16) allmänna åklagare i den utsträckning som föreskrivs i 11 § i lagen om allmänna åklagare (199/1997),

17) en miljömyndighet för uppdrag som gäller att förhindra förorening av vatten som orsakats av fartyg samt för uppdrag som gäller övervakningen av havsskyddet.

Tjänstemän vid polisen, försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet eller tullverket som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag, kan utan hinder av sekretessbestämmelserna av staben för gränsbevakningsväsendet få uppgifter genom teknisk anslutning ur gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott eller ur säkerhetsdataregistret. Detsamma gäller tjänstemän vid Fångvårdsväsendet som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag och som har sådana särskilda polisbefogenheter som bestäms i 8 § i polislagen.

Innan uppgifter lämnas ut genom teknisk anslutning skall den som begär uppgifter lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på det sätt som 32 § 1 mom. i personuppgiftslagen avser.

29 §
Beslut om utlämnande av uppgifter

Beslut om utlämnande av uppgifter ur gränsbevakningsväsendets personregister fattas av den registeransvarige eller av en annan förvaltningsenhet som den registeransvarige har förordnat till uppdraget. Förvaltningsenheten skall utse ett tillräckligt antal personer med rätt att besluta om utlämnande av uppgifter ur personregistren.

När beslut om utlämnande fattas skall uppgifternas art beaktas för att datasekretessen och den registrerades datasäkerhet skall kunna tryggas.

4 kap.

Utplåning och arkivering av uppgifter

30 §
Utplåning av uppgifter som behövs för planering och utförande av ett uppdrag som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet

De uppgifter som avses i 6 § skall utplånas senast två år efter registreringen, om de inte fortfarande behövs för planeringen, genomförandet och övervakningen av verksamheten.

Senast två år efter att behovet av att fortfarande bevara uppgifterna undersöktes skall en ny kontroll av behovet göras och den nya kontrollen antecknas.

31 §
Utplåning av uppgifter ur undersöknings- och handräckningsregistret samt ur informationssystemet för polisärenden

Av uppgifterna i undersöknings- och handräckningsregistret samt i informationssystemet för polisärenden som används direkt av gränsbevakningsväsendet skall efterlysningsuppgifter, uppgifter om efterspanade fordon, egendomsuppgifter, uppgifter om anhållna, uppgifter om brottsanmälningsindex och påföljder, uppgifter för förmedling av meddelanden, uppgifter om tillvägagångssätt, identifieringssuppgifter, signalementsuppgifter, uppgifter om undersökning och handräckning och arkivuppgifter om undersökning och handräckning utplånas enligt vad som i 22 § i polisväsendets personuppgiftslag föreskrivs om utplåning av uppgifter ur informationssystemet för polisärenden.

Gränskontrolluppgifter skall utplånas ur undersöknings- och handräckningsregistret två år efter registreringen, om de inte behöver bevaras för ett enskilt tjänsteuppdrag.

32 §
Utplåning av uppgifter ur registret för tillstånds- och övervakningsärenden samt ur informationssystemet för förvaltningsärenden

Uppgifter om vapentillstånd, passuppgifter, bilduppgifter och uppgifter för identifiering av utlänningar utplånas ur registret för tillstånds- och övervakningsärenden samt ur polisens informationssystem för förvaltningsärenden som direkt används av gränsbevakningsväsendet, enligt vad som i 23 § i polisväsendets personuppgiftslag föreskrivs om utplåning av uppgifter ur informationssystemet för förvaltningsärenden.

Gränsbevakningsväsendets tillståndsuppgifter utplånas då tio år har förflutit sedan beslutet fattades, tillståndet förföll, den i beslutet angivna giltighetstiden gick ut eller uppgiften antecknades i registret, om de inte behöver bevaras för ett enskilt tjänsteuppdrag. Gränsbevakningsväsendets anmälningsuppgifter utplånas då tio år har förflutit sedan anmälan anlänt eller uppgiften antecknats i registret, om de inte behöver bevaras för ett enskilt tjänsteuppdrag.

Uppgifter om övervakning av sjötrafiken och den ekonomiska zonen samt uppgifter om övervakning av land- och sjögränsen skall utplånas då fem år har förflutit sedan uppgifterna antecknades i registret, om de inte behöver bevaras för ett enskilt tjänsteuppdrag. Av personuppgifter i gränstrafiken skall uppgifter om påförande av påföljdsavgift utplånas då tio år har förflutit sedan uppgifterna antecknades i registret. I övrigt föreskrivs om utplåning av personuppgifter i gränstrafiken i 20 §. Uppgifter om utlänningar som har tagits i förvar skall utplånas då fem år har förflutit sedan den sista uppgiften antecknades.

33 §
Utplåning av uppgifter ur gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott

Uppgifter om en person skall utplånas ur gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott då tio år har förflutit sedan den sista uppgiften antecknades, om åtalsrätten då har preskriberats.

Senast fem år efter att behovet av att bevara uppgifterna undersöktes skall en ny kontroll av behovet göras och den nya kontrollen antecknas.

34 §
Utplåning av uppgifter ur säkerhetsdataregistret

Uppgifter om en person skall utplånas ur säkerhetsdataregistret då 25 år har förflutit sedan den sista uppgiften antecknades.

Senast fem år efter att behovet av att bevara uppgifterna undersöktes skall en ny kontroll av behovet göras och den nya kontrollen antecknas.

35 §
Utplåning av uppgifter ur gränsbevakningsväsendets övriga personregister

Ur gränsbevakningsväsendets andra än permanenta personregister som har inrättats för utförande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet utplånas uppgifter enligt följande:

1) ur personregister som har inrättats för riksomfattande bruk då ett år har förflutit sedan den registrerades död,

2) ur personregister som har inrättats för en eller flera förvaltningsenheter eller för en arbetsgrupp, då tio år har förflutit sedan den gärning, åtgärd eller händelse som föranledde registreringen antecknades, om inte uppgifterna fortfarande behöver bevaras på grund av undersökning eller övervakning; senast tre år efter att behovet av att bevara uppgifterna undersöktes skall en ny kontroll av behovet göras och den nya kontrollen antecknas.

Personuppgifter skall dock inte utplånas om de inbegriper uppgifter som hänför sig till en persons egen säkerhet eller säkerheten i arbetet inom gränsbevakningsväsendet. Senast tre år efter att behovet av att bevara uppgifterna undersöktes skall en ny kontroll av behovet göras och den nya kontrollen antecknas.

Ur gränsbevakningsväsendets andra än permanenta personregister som har inrättats för utförande av de åligganden enligt 1 § 3 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet skall uppgifter utplånas då ett år har förflutit sedan den registrerades död.

36 §
Uppgifter som konstaterats vara felaktiga

En uppgift som har konstaterats vara felaktig skall antecknas som felaktig. Uppgiften får bevaras, om det är nödvändigt för att trygga de rättigheter som den registrerade, någon annan part eller en person som hör till gränsbevakningsväsendets personal har. En sådan uppgift får användas endast i syfte att trygga dessa rättigheter.

En uppgift som konstaterats vara felaktig och som bevaras med stöd av 1 mom. skall utplånas genast när den inte längre behövs för att trygga rättigheterna, dock senast då fem år har förflutit sedan den föreskrivna tiden för utplåning av uppgiften gått ut.

37 §
Arkivering av uppgifter

De uppgifter som utplånas ur register skall arkiveras, om inte något annat föreskrivs eller i fråga om tillfälliga personregister bestäms. I fråga om arkivväsendets uppgifter och om handlingar som skall arkiveras gäller vad som föreskrivs i arkivlagen (831/1994) eller bestäms eller föreskrivs med stöd av den.

38 §
Utlämnande av uppgifter inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om inte något annat föreskrivs eller följer av ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland får gränsbevakningsväsendet utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter ur sina personregister till polismyndigheter och sådana andra myndigheter inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har till uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller förebygga och utreda brott och sörja för att brott blir föremål för åtalsprövning, som följer:

1) för utförande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag, om uppgifterna är nödvändiga för utförande av dessa uppdrag,

2) för utförande av de åligganden enligt 1 § 3 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag, om uppgifterna är nödvändiga för utförande av det uppdrag för vilket de har samlats in och registrerats.

Uppgifter som inhämtats i samband med ett visst uppdrag och som behövs för utförande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet, men som inte hänför sig till uppdraget eller till ett annat pågående uppdrag, får dock lämnas ut endast, om de är nödvändiga för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller avvärja en betydande egendomsskada,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) förebygga eller utreda brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet och annan grov brottslighet.

Gränsbevakningsväsendet får ur gränsbevakningsväsendets personregister lämna ut uppgifter till de myndigheter som nämns i 1 mom. för andra ändamål än det för vilket uppgifterna har samlats in och registrerats, om uppgifterna är nödvändiga för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller avvärja en betydande egendomsskada,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) utreda identitet i samband med ett visst uppdrag som ankommer på gränsbevakningsväsendet och som nödvändigt kräver att identiteten styrks,

5) besluta eller lämna utlåtande om beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av berusningsmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.

Uppgifter som avses i 15 § i gränsbevakningsväsendets tillfälliga personregister eller uppgifter i gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott får inte lämnas ut för utförande av uppgifter som avses i 3 mom. 5 punkten i denna paragraf.

39 §
Utlämnande av uppgifter till Europeiska polisbyrån och andra utländska myndigheter

Gränsbevakningsväsendet får utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter ur sina personregister till

1) sådana myndigheter i en medlemsstat i Europeiska unionen som utför gränsövervakning, gränskontroll eller åtgärder som ersätter gränskontroll, när uppgifterna behövs för gränsövervakning, gränskontroll samt åtgärder som ersätter gränskontroll,

2) internationella kriminalpolisorganisationen (I.C.P.O-Interpol) och myndigheter som har till uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt förebygga och utreda brott och sörja för att brott blir föremål för åtalsprövning, under de förutsättningar som anges i 38 §,

3) centralkriminalpolisen, för vidare utlämnande till Europeiska polisbyrån enligt konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (FördrS 79/1998),

4) myndigheter som utför gränsövervakning och gränskontroll och som avses i överenskommelserna om återtagande av personer som olagligen inkommit och vistas i landet för utförande av de uppdrag som avses i överenskommelserna,

5) myndigheter som avses i överenskommelsen angående ordningen på gränsen mellan Finland och Sovjetunionen och ordningen för utredning av gränstilldragelser (FördrS 32/1960) för utförande av de uppdrag som avses i överenskommelsen,

6) sådana myndigheter i Norden eller i någon av Europeiska unionens medlemsstater vilka utför gränsövervakning, gränskontroll samt åtgärder som ersätter gränskontroll och vilka uppfyller kraven enligt konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (FördrS 36/1992), när uppgifterna behövs för utförande av gränsövervakning och gränskontroll samt åtgärder som ersätter gränskontroll,

7) myndigheter som utför gränsövervakning och gränskontroll i en stat som uppfyller kraven enligt konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter, när uppgifterna behövs för utförande av gränsövervakning och gränskontroll.

Uppgifter får lämnas ut för annan användning än registrens användningssyfte, om de är nödvändiga för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller avvärja en betydande egendomsskada,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse.

Gränsbevakningsväsendet får till de myndigheter som ansvarar för vapentillsynen i en annan stat lämna ut uppgifter ur gränsbevakningsväsendets personregister om förvärv, innehav, överföring, införsel och utförsel av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler, om det för vapentillsynen är nödvändigt att uppgifterna lämnas ut.

40 §
Information om behandling av uppgifter

Vid insamling av personuppgifter för utförande av de åligganden enligt 1 § 3 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet skall gränsbevakningsväsendet fullgöra sin upplysningsplikt enligt 24 § 1 mom. i personuppgiftslagen. Gränsbevakningsväsendet omfattas inte av denna plikt när den samlar in, registrerar och lämnar ut personuppgifter som är nödvändiga för utförande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet.

41 §
Utövande av rätten till insyn

I fråga om utövande av rätten till insyn tillämpas 26 och 28 § i personuppgiftslagen. Den registeransvarige eller en förvaltningsenhet som förordnats av den registeransvarige lämnar ut uppgifterna för utövande av insyn. Den registeransvarige skall anvisa ett tillräckligt antal personer för utövandet av rätten till insyn och utlämnandet av uppgifter i samband därmed.

42 §
Insynsförfarandet

En registrerad som vill utöva sin rätt till insyn skall framställa en personlig begäran om detta till den registeransvarige eller någon annan myndighet som har rätt att lämna ut uppgifter på gränsbevakningsväsendets vägnar samt styrka sin identitet.

Rätten till insyn gäller över huvud taget inte

1) uppgifterna i gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott,

2) uppgifterna i säkerhetsdataregistret,

3) andra uppgifter om klassificering, övervakning och tillvägagångssätt i fråga om en person eller gärning som har registrerats i gränsbevakningsväsendets personregister.

Dataombudsmannen kan på begäran av den registrerade kontrollera att de uppgifter om den registrerade som avses i 2 mom. är lagenliga. I fråga om inskränkningar i rätten till insyn gäller dessutom vad som föreskrivs i 27 § i personuppgiftslagen.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

43 §
Utlämnande av uppgifter till gränsbevakningsväsendet genom teknisk anslutning

Uppgifter som avses i denna lag får lämnas ut till gränsbevakningsväsendet på dess begäran genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form. Innan uppgifter lämnas ut skall gränsbevakningsväsendet lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på det sätt som avses i 32 § 1 mom. i personuppgiftslagen.

44 §
Skyldighet att övervaka behandlingen av personuppgifter

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag skall staben för gränsbevakningsväsendet och den förvaltningsenhet som är registeransvarig övervaka efterlevnaden av bestämmelserna om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet.

Vid gränsbevakningsväsendet tillämpas bestämmelserna om behandling av personuppgifter också på automatiskt registrerade bilder och ljud, även om de inte utgör ett personregister.

45 §
Straffbestämmelser

Bestämmelser om straff för dataintrång finns i 38 kap. 8 § i strafflagen (39/1889) och om straff för personregisterbrott i 9 § i nämnda kapitel.

46 §
Närmare bestämmelser, föreskrifter och anvisningar

Närmare bestämmelser om registrens innehåll, förfaringssätten vid öppnande av teknisk anslutning enligt denna lag, vid beslut om utlämnande av uppgifter och vid utövande av rätten till insyn samt om elektronisk service vid gränsbevakningsväsendet kan vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om det tekniska förfarandet vid driften av informationssystemet, sökkriterierna och andra villkor för användningen av systemet samt om övervakningen kan vid behov utfärdas genom förordning av inrikesministeriet.

6 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

47 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

48 §
Övergångsbestämmelse

Gränsbevakningsväsendets personregister och utplåningen av personuppgifter ur dem skall utan dröjsmål, dock senast tre år efter denna lags ikraftträdande, ordnas så att de stämmer överens med denna lag. Bestämmelserna om personuppgifter i 31―42 § i lagen om gränsbevakningsväsendet (320/1999), vilken upphävts genom gränsbevakningslagen (578/2005), skall i tillämpliga delar iakttas till dess.

RP 6/2005
FuUB 12/2005
RSv 92/2005

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.