575/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Lag om ändring av 3 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 januari 1998 om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998) 3 § 1 mom. 8 punkten som följer:

3 §
Anmälningspliktiga

Anmälningspliktiga enligt denna lag är


8) försäkringsförmedlare som avses i lagen om försäkringsförmedling (570/2005),Denna lag träder i kraft den 1 september 2005.

RP 220/2004
EkUB 12/2005
RSv 82/2005
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG (32002L0092); EGT nr L 9, 15.1.2003 s. 3

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.