574/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Lag om ändring av 7 § i lagen om Konsumentverket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1998 om Konsumentverket (1056/1998) 7 § 2 punkten, sådan den lyder i lag 1534/2001, som följer:

7 §
Begäran om utlåtande

Innan konsumentombudsmannen meddelar ett förbud eller ett temporärt förbud som avses i 6 § eller för ärendet till marknadsdomstolen skall konsumentombudsmannen begära utlåtande av


2) Försäkringsinspektionen om ärendet gäller ett försäkringsbolag enligt lagen om försäkringsbolag (1062/1979), ett utländskt försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), en försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsförmedling (570/2005) eller en försäkringsförening enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987).


Denna lag träder i kraft den 1 september 2005.

RP 220/2004
EkUB 12/2005
RSv 82/2005
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG (32002L0092); EGT nr L 9, 15.1.2003 s. 3

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.