568/2005

Given i Helsingfors den 14 juli 2005

Undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar, universitetens utbildningsprogram och specialiseringsutbildningar

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 3 mom. i universitetslagen av den 27 juni 1997 (645/1997), sådant det lyder i lag 715/2004:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om precisering av utbildningsansvaret för de universitet som avses i universitetslagen (645/1997), om universitetens utbildningsprogram samt om de specialiseringsområden i specialiseringsutbildning som genomförs på basis av lägre högskoleexamen och om de specialiseringsområden i specialiseringsutbildningar som ingår i licentiatexamen vilka förutsätter en framställning av universitetet för att kunna ändras.

2 §
Precisering av utbildningsansvaret

Med precisering av utbildningsansvaret avses inom vilka områden, grupper av läroämnen och ämnen universiteten kan ordna fördjupade studier inom det humanistiska, det pedagogiska, det naturvetenskapliga, det samhällsvetenskapliga och det hälsovetenskapliga området samt hur uppgifterna inom lärarutbildningen har fördelats mellan universiteten. I denna förordning ingår en bilaga med en förteckning över de humanistiska och naturvetenskapliga områden, grupper av läroämnen och vissa läroämnen i vilka universiteten ordnar fördjupade studier, över de samhällsvetenskapliga områden och grupper av läroämnen i vilka universiteten ordnar fördjupade studier, över de läroämnen inom det hälsovetenskapliga området och det pedagogiska området i vilka universiteten ordnar fördjupade studier samt hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen inom det pedagogiska området fördelas mellan universiteten.

Inom dessa utbildningsområden kan ett universitet inte börja ordna fördjupade studier eller avstå för att ordna fördjupade studier inom ett område, en grupp av läroämnen eller ett läroämne utan att denna förordning ändras.

3 §
Utbildningsprogram

I förordningen föreskrivs om universitetens utbildningsprogram inom området för bildkonst, det konstindustriella området, området för dans, området för teater, det teknisk-vetenskapliga området och inom området för musik. I denna förordning ingår en bilaga med en förteckning över utbildningsprogrammen inom det teknisk-vetenskapliga området. I fråga om utbildningsprogram som bygger på lägre högskoleexamen och leder till högre högskoleexamen och för vilka ordnas separat antagning, dvs. s.k. magisterprogram, utfärdas närmare bestämmelser genom förordning av undervisningsministeriet.

4 §
Specialiseringsutbildningar

Specialiseringsutbildning för farmaceut kan genomföras med lägre högskoleexamen som grund. Specialiseringsutbildningar som ingår i licentiatexamen är utbildning för specialpsykolog, utbildning för specialtalterapeut, naturvetenskaplig specialiseringsutbildning inom hälso- och sjukvård, specialiseringsutbildning för provisor samt utbildning för specialsocialarbetare. Undervisningsministeriet beslutar på framställning av respektive universitet och efter att ha hört social- och hälsovårdsministeriet vilka specialiseringsutbildningar och inom vilka specialområden specialiseringsutbildning ges vid respektive universitet. Bestämmelser om utbildningar som leder till specialläkarexamen, specialveterinärexamen och specialtandläkarexamen utfärdas särskilt.

5 §
Utbildning i socialt arbete

Utbildning i socialt arbete ordnas vid Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Lapplands, Tammerfors och Åbo universitet. Utbildningen i socialt arbete vid Helsingfors universitet ordnas även som studier vid Svenska social- och kommunalhögskolan och universitetet.

6 §
Bildkonst

Följande utbildningsprogram kan genomföras vid Bildkonstakademin:

1) utbildningsprogrammet för skulptur,

2) utbildningsprogrammet för måleri,

3) utbildningsprogrammet för konstgrafik, samt

4) utbildningsprogrammet för rumtidkonst.

7 §
Musik

Följande utbildningsprogram kan genomföras vid Sibelius-Akademin:

1) utbildningsprogrammet för utövande musik,

2) utbildningsprogrammet för jazzmusik,

3) utbildningsprogrammet för folkmusik,

4) utbildningsprogrammet för kyrkomusik,

5) utbildningsprogrammet för vokalmusik,

6) utbildningsprogrammet för musikpedagogik,

7) utbildningsprogrammet för musikteknologi,

8) utbildningsprogrammet för orkester- och körledning, samt

9) utbildningsprogrammet för komposition och musikteori.

8 §
Konstindustri

Följande utbildningsprogram kan genomföras vid Konstindustriella högskolan:

1) utbildningsprogrammet för filmkonst,

2) utbildningsprogrammet för grafisk design,

3) utbildningsprogrammet för keramik- och glaskonst (KoK), från vilket den studerande har rätt att gå vidare till magisterprogrammet i konstindustriell design,

4) utbildningsprogrammet för bildkonstpedagogik,

5) utbildningsprogrammet för scenografi,

6) utbildningsprogrammet för inredningsarkitektur och möbeldesign (KoK), från vilket den studerande har rätt att gå vidare till magisterprogrammet i möbeldesign eller utrymmesdesign,

7) utbildningsprogrammet för textilkonst,

8) utbildningsprogrammet för industridesign,

9) utbildningsprogrammet för beklädnadsdesign och dräktkonst, samt

10) utbildningsprogrammet för fotografikonst.

Följande utbildningsprogram kan genomföras vid Lapplands universitet:

1) utbildningsprogrammet för audiovisuell mediekultur,

2) utbildningsprogrammet för grafisk design,

3) utbildningsprogrammet för bildkonstpedagogik,

4) utbildningsprogrammet för textil- och beklädnadsbranschen, samt

5) utbildningsprogrammet för industridesign.

9 §
Dans

Följande utbildningsprogram kan genomföras vid Teaterhögskolan:

1) utbildningsprogrammet för dans.

10 §
Teater

Följande utbildningsprogram kan genomföras vid Teaterhögskolan:

1) utbildningsprogrammet för dramaturgi,

2) utbildningsprogrammet för skådespelarkonst (finsk- och svenskspråkigt),

3) utbildningsprogrammet för regi, samt

4) utbildningsprogrammet för ljus- och ljuddesign.

Följande utbildningsprogram kan genomföras vid Tammerfors universitet:

1) utbildningsprogrammet för teaterarbete.

11 §
Specialiseringsutbildning för farmaceuter

Med farmaceutexamen eller någon annan motsvarande examen som grund, kan specialiseringsutbildning genomföras inom sjukhus- och hälsocentralsfarmaci och industrifarmaci. Specialiseringsutbildning inom sjukhus- och hälsocentralsfarmaci kan genomföras vid Kuopio universitet och specialiseringsutbildning inom industrifarmaci vid Helsingfors universitet.

12 §
Specialiseringsutbildning för provisorer

När en licentiatexamen avläggs med provisorsexamen eller någon annan motsvarande examen som grund, kan examen omfatta specialiseringsutbildning för provisor inom apoteksfarmasi, sjukhus- och hälsocentralsfarmaci och industrifarmaci. Specialiseringsutbildning för provisor inom apoteksfarmaci och sjukhus- och hälsocentralsfarmaci kan genomföras vid Kuopio universitet samt inom apoteksfarmaci och industrifarmaci vid Helsingfors universitet.

13 §
Utbildning för specialterapeuter

När en licentiatexamen avläggs med högre högskoleexamen inom området för logopedi som grund, kan examen omfatta utbildning till specialtalterapeut inom följande specialområden:

1) neurologiska kommunikationsstörningar hos vuxna,

2) neurologiska kommunikationsstörningar hos barn,

3) kommunikationsstörningar till följd av hörselskador, samt

4) röststörningar.

Dessa specialiseringsutbildningar kan genomföras vid Helsingfors universitet och Uleåborgs universitet.

14 §
Naturvetenskaplig specialiseringsutbildning inom hälso- och sjukvård

När en licentiatexamen avläggs med naturvetenskaplig, agrikultur-forstvetenskaplig eller teknisk-vetenskaplig högre högskoleexamen som grund, kan examen omfatta specialiseringsutbildning till sjukhusgenetiker, sjukhusfysiker, sjukhuskemist, sjukhusmikrobiolog och sjukhuscellbiolog. Specialiseringsutbildning för sjukhusgenetiker, sjukhusfysiker, sjukhuskemist och sjukhusmikrobiolog kan genomföras vid Helsingfors universitet, specialiseringsutbildning för sjukhuscellbiolog vid Jyväskylä universitet, specialiseringsutbildning för sjukhusfysiker och sjukhuskemist vid Kuopio universitet och specialiseringsutbildning för sjukhusfysiker vid Uleåborgs universitet.

15 §
Specialpsykologutbildning

När licentiatexamen avläggs med psykologie magisterexamen eller någon annan motsvarande examen som grund, kan examen innehålla specialpsykologutbildning på följande specialområden: utvecklingspsykologi och pedagogisk psykologi, neuropsykologi, psykoterapi, hälsopsykologi samt arbets- och organisationspsykologi. Specialpsykologutbildning kan på samtliga nämnda specialområden genomföras vid Helsingfors universitet, Joensuu universitet, Jyväskylä universitet, Tammerfors universitet och Åbo universitet samt vid Åbo Akademi.

16 §
Utbildning för specialsocialarbetare

När en licentiatexamen avläggs med magisterexamen i samhällsvetenskaper eller politices magisterexamen eller någon annan motsvarande examen som grund, kan examen omfatta utbildning för specialsocialarbetare på följande specialområden: socialt arbete bland barn och unga, rehabiliterande socialt arbete, socialt arbete och marginalisering, specialområdet välfärdstjänster samt socialt arbete för samhällsnätverk. Utbildning för specialsocialarbetare kan på samtliga nämnda specialiseringsområden genomföras vid Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Kuopio universitet, Lapplands universitet, Tammerfors universitet och Åbo universitet.

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.

Helsingfors den 14 juli 2005

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Undervisningsråd
Ari Saarinen

Bilagor I-VI

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.