556/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Lag om ändring av universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i universitetslagen av den 27 juni 1997 (645/1997) 15 § 1 mom., 33 § och 35 § 3 mom.,

av dem 35 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1271/2001, samt

fogas till 15 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., samt till lagen nya 18 d―18 f § som följer:

15 §
Förvaltning av enheterna

Verksamheten vid en fakultet eller vid någon annan enhet som avses i 14 § 1 mom. leds av dekanus eller en annan föreståndare. Vid enheten finns dessutom ett kollegialt förvaltningsorgan. I fråga om förvaltningsorganets sammansättning gäller vad som i 12 § 1 och 2 mom. bestäms om styrelsen.

Bestämmelser om det totala antalet medlemmar i enheten och antalet personer som hör till de grupper som avses i 12 § 1 mom. meddelas i en instruktion. I instruktionen kan också bestämmas att högst en tredjedel av medlemmarna i enheten kan utses bland personer som inte hör till universitetets personal eller är studerande. För tillsättande av professorstjänster och tjänster som biträdande professor kan dock förordnas adjungerade medlemmar enligt vad som närmare bestäms i instruktionen.


18 d §
Målsatta tider för lägre och högre högskoleexamina

Den målsatta tiden för lägre högskoleexamen är

1) tre och ett halvt läsår i den utbildning som leder till kandidatexamen i bildkonst, och

2) tre läsår i utbildning som leder till någon annan lägre högskoleexamen.

Den målsatta tiden för högre högskoleexamen är

1) tre läsår i den utbildning som leder till veterinärmedicine licentiatexamen,

2) tre läsår i den utbildning som leder till medicine licentiatexamen om lägre högskoleexamen ingår i utbildningen, och sex år om lägre högskoleexamen inte ingår i utbildningen,

3) två läsår i den utbildning som leder till odontologie licentiatexamen om lägre högskoleexamen ingår i utbildningen, och fem läsår om lägre högskoleexamen inte ingår i utbildningen,

4) två och ett halvt läsår i den utbildning som leder till musikmagisterexamen och psykologie magisterexamen, och

5) två läsår i utbildning som leder till någon annan examen.

Universitetet skall ordna undervisningen och studiehandledningen så att heltidsstuderande kan avlägga examina inom den tid som föreskrivs här.

18 e §
Studierätt

En studerande har rätt att genomföra studier som leder till lägre eller högre högskoleexamen på det sätt som föreskrivs i universitetets examensstadga och i undervisningsplanen.

En studerande som har antagits för att studera för såväl lägre som högre högskoleexamen har rätt att avlägga examina inom en tid som med högst två år överskrider den sammanlagda målsatta tiden för examina enligt 18 d §. En studerande som har antagits för att studera endast för lägre högskoleexamen har rätt att avlägga examen inom en tid som med högst ett år överskrider den målsatta tiden för examen. En studerande som har antagits för att studera endast för högre högskoleexamen har rätt att avlägga examen inom en tid som med högst två år överskrider den målsatta tiden för examen.

I den tid det tar att avlägga examen inräknas inte frånvaro som beror på fullgörande av frivillig militärtjänst eller värnplikt eller på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet. I den tid det tar att avlägga examen inräknas inte annan frånvaro på högst fyra terminer, under vilka den studerande har anmält sig som frånvarande enligt 18 c §.

En studerande anses inleda studier för examen vid den tidpunkt då han eller hon tar emot en studieplats vid ett universitet.

18 f §
Fortsatt studierätt

En studerande som inte har slutfört sina studier inom den tid som föreskrivs i 18 e § beviljas på ansökan extra tid av universitetet för slutförandet av studierna, om den studerande lägger fram en målinriktad och genomförbar plan för slutförandet. I planen skall den studerande specificera de studier som skall slutföras och ange en tidtabell för avläggande av examen.

Studierätten förlängs, om den studerande med beaktande av antalet och omfattningen i fråga om de gällande och återstående studieprestationerna samt tidigare beslut om beviljande av extra tid har möjlighet att slutföra studierna inom skälig tid. Universitetet skall beakta den studerandes livssituation vid beviljandet av extra tid.

En studerande som inte har slutfört sina studier inom den tid som föreskrivs i 18 e § eller inom den extra tid som anges i 1 mom. och en studerande som inte har beviljats extra tid för att slutföra studierna, förlorar sin studierätt.

Den som har förlorat sin studierätt och som senare vill fortsätta sina studier skall hos universitetet ansöka om att på nytt bli antagen som studerande.

33 §
Rättelseförfarande

En person som har ansökt om att bli antagen som studerande kan hos universitetet skriftligen söka rättelse i beslutet om antagning. En studerande får söka rättelse i bedömningen av studieprestationer och i vissa andra sådana beslut angående studierna om vilka bestäms genom förordning.

En studerande kan hos universitetet skriftligen söka rättelse i ett beslut som gäller förlust av studierätt inom 14 dagar från det att han eller hon har fått del av beslutet.

Närmare bestämmelser om rättelseförfarandet i de fall som avses i 1 mom. utfärdas genom förordning.

35 §
Besvärsförbud

Ändring i ett beslut av förvaltningsdomstolen om antagning av studerande enligt 18 §, förlust av studierätt enligt 18 f § eller disciplinära åtgärder mot studerande enligt 19 § får inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

Denna lag tillämpas första gången på studerande som inleder sina studier läsåret 2005―2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 12/2005
KuUB 4/2005
RSv 58/2005

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.