542/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Lag om ändring av 13 § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 januari 1987 om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder (21/1987) 13 § 3 mom., sådant det lyder i lag 9/1994, som följer:

13 §

Vid säkerställande av verkställigheten av en förverkandepåföljd enligt denna lag skall tvångsmedelslagen (450/1987), lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (4/1994) och lagen om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial (540/2005) följas.


Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2005.

RP 56/2005
LaUB 7/2005
RSv 84/2005
Rådets rambeslut 2003/577/RIF, EGT nr L 196, 2.8.2003, s. 45

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.