539/2005

Given i Helsingfors den 29 juni 2005

Inrikesministeriets förordning om sotning

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 22 § 2 mom. i räddningslagen av den 30 juni 2003 (468/2003):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller eldstäder och kanaler som skall sotas regelbundet. Denna förordning tillämpas inte på eldstäder som eldas med gas och deras kanaler.

2 §
Eldstäder och kanaler som skall sotas regelbundet

Eldstäder som är i bruk och som eldas med fast bränsle, flera bränslen eller tung brännolja och tillhörande luftkanaler skall sotas med ett års mellanrum. Eldstäder som saknar lucka i öppningen (öppna spisar) sotas inte om det inte finns en särskild överenskommelse om det.

Eldstäder som enbart eldas med lätt brännolja och tillhörande kanaler skall sotas med ett års mellanrum. Fristen enligt detta moment gäller inte eldstäder och eldytor i centralvärmepannor.

Eldstäder och luftkanaler i fritidsbostad som i huvudsak avsetts för eget privat bruk och i tillhörande bastu skall sotas med tre års mellanrum. Eldstäder och luftkanaler i fritidsbostad som avsetts för annat än eget privat bruk och i tillhörande bastu skall sotas med ett års mellanrum om de används regelbundet.

3 §
Tidpunkten för sotning

Sotning utförs vid en ändamålsenlig tidpunkt. Dessutom skall eldstäder och kanaler som har stått oanvända i tre år sotas innan de tas i bruk.

4 §
Sotningsarbetets omfattning

Sotningsarbetet omfattar

1) förberedande åtgärder,

2) sotning av eldstäder, rökkanaler med tillhörande tilläggsanordningar samt anslutnings- och förbindelsekanaler,

3) granskning av eldstädernas och rökkanalernas skick,

4) öppnande av igensatta rökkanaler,

5) rengöring av rökspjäll och kontroll av deras funktion, samt

6) avlägsnande av aska och annat avfall som uppstått vid sotning samt placering på en brandsäker plats.

Eldstaden, dess kanaler och ventilation skall efter utfört arbete vara i det bruksskick som de var före sotningen.

Särskild överenskommelse kan träffas om andra arbeten (extra arbete).

5 §
Intyg över utförd sotning

Följande uppgifter skall antecknas i ett intyg över utförd sotning som överlämnas till den som representerar objektet

1) sotningsobjekt,

2) vem som utfört sotningen,

3) tidpunkten för sotningen,

4) vidtagna åtgärder,

5) observerade fel och brister, samt

6) utfört extra arbete.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 juni 2005

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Konsultativ tjänsteman
Johanna Hakala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.