531/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 maj 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (427/2004) 2 § 1 mom. som följer:

2 §

Med stöd av en framställan som bifallits av den behöriga myndigheten i Finland enligt konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar, kan en behörig tjänsteman i en annan medlemsstat i Europeiska unionen ges rätt att på Finlands territorium för att hindra och utreda brott genomföra täckoperationer och bevisprovokation genom köp enligt 6 kap. 7 § i tvångsmedelslagen (450/1987) samt 28, 31 a, 31 b, 32 a och 33 a § i polislagen (493/1995). En tjänsteman i en annan medlemsstat i Europeiska unionen kan ges motsvarande rätt även med stöd av en framställan som den behöriga myndigheten i Finland gjort till denna medlemsstat.Denna lag träder i kraft den 20 juli 2005.

RP 266/2004
LM 58/2005
FvUB 10/2005
RSv 83/2005

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.