Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

526/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Lag om ändring av 2 och 5 a § i lagen om offentlighet vid rättegång

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 december 1984 om offentlighet vid rättegång (945/1984) 2 § 1 mom. och 5 a § 2 mom., sådana de lyder, 2 § 1 mom. i lag 624/1999 och 5 a § 2 mom. i lag 404/1995, som följer:

2 §
Uppgifter om rättegång

Anteckningar i domstolars diarier och andra register över handlingar om parternas namn ävensom om ärendets art samt tidpunkten och platsen för förhandlingen blir offentliga då anteckningarna har gjorts. I ett ärende som gäller tvångsmedel som avses i 5 a kap. i tvångsmedelslagen (450/1987), polisåtgärder som avses i 32 b § i polislagen (493/1995) eller tullåtgärder som avses i 20 f § i tullagen (1466/1994) är dessa anteckningar offentliga först när den för brott misstänkte eller den som är föremål för polis- eller tullåtgärd senast skall underrättas om användningen av tvångsmedel eller om en polis- eller tullåtgärd, om inte domstolen beslutar något annat.


5 a §
Om offentlighet vid förhandling i vissa straff- rättsliga ärenden

Ett mål som gäller tvångsmedel som avses i 5 a kap. i tvångsmedelslagen, polisåtgärder som avses i 32 b § i polislagen eller tullåtgärder som avses i 20 f § i tullagen handläggs samt beslut avkunnas också vad gäller de tillämpade lagrummen och domslutet utan att allmänheten är närvarande. Beslutet och rättegångsmaterialet blir offentliga när den för brott misstänkte eller den som är föremål för polis- eller tullåtgärden senast skall underrättas om att tvångsmedlet används eller att polis- eller tullåtgärden vidtas, om inte domstolen beslutar något annat.


Denna lag träder i kraft den 20 juli 2005.

RP 266/2004
LM 58/2005
FvUB 10/2005
RSv 83/2005

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.