519/2005

Given i Helsingfors den 29 juni 2005

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 30 januari 2002 om statsunderstöd till kollektivtrafik (64/2002) 2 § 3 punkten, 3 § 3 mom. och 7 § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


3) reseservicecentral ett verksamhetsställe,

1) som tar emot transportbeställningar från kunder eller offentliga samfund,

2) som kan styra kunderna till den linje- eller köptrafik som lämpar sig för deras behov,

3) som samordnar resor till reskedjor eller planerar rutter på basis av beställningar från kunder eller offentliga samfund, och

4) som förmedlar de trafikhelheter som samordningen resulterar i till den som kör trafiken,


3 §
Former av understöd

Av anslaget kan beviljas statsunderstöd i synnerhet för följande utvecklingsprojekt:

1) inledande av servicelinjer och anropsstyrd kollektivtrafik,

2) startande av reseservicecentraler,

3) utvecklande av informationssystem inom kollektivtrafiken, samt

4) inrättande av resecentraler.

7 §
Statsunderstöd för startande av reseservicecentraler

Länsstyrelsen kan bevilja en kommun inom sitt område statsunderstöd för startande av en reseservicecentral för högst två år, förutsatt att

1) reseservicecentralen

a) i första hand styr kunderna till den linje- eller köptrafik som lämpar sig för deras behov,

b) i andra hand styr kunderna till samordnade transporter, och

c) i sista hand styr kunderna till enskilda transporter om de alternativ som nämns i underpunkten a och b inte lämpar sig till följd av kundens specialbehov eller på grund av att beställningarna inte resulterar i en trafikhelhet,

2) den sökande är part i ett samarbetsavtal genom vilket offentliga samfund avtalar om planering, ordnande och utveckling av samordning av resor inom reseservicecentralens verksamhetsområde.

I statsunderstöd kan beviljas högst 30 procent av de godtagbara kostnaderna. Som godtagbara kostnader betraktas kostnader som kommunen förorsakas för köp av de i 1 mom. 1 punkten nämnda tjänsterna som reseservicecentralen har producerat.

12 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Länsstyrelsen kan bevilja en ny kommun i 7 § avsett statsunderstöd om kommunen deltar i försöksverksamheten med samordning av resor åren 2005, 2006 och 2007, förutsatt att verksamheten med samordning av resor senast den 31 december 2007 överförs till en del av det riksomfattande systemet med reseservicecentraler.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.

Helsingfors den 29 juni 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Regeringsråd
Mikael Nyberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.