518/2005

Given i Helsingfors den 10 juni 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skjutprov

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 21 § 4 mom. i jaktlagen av den 28 juni 1993 (615/1993), sådant det lyder i lag 314/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om innehållet i skjutprovet och hur provet avläggs, villkoren för godkännande av skjutprov samt kraven på den plats där skjutprovet avläggs och kraven på skjutvapen och patroner som används i skjutprovet.

2 §
Innehållet i skjutprovet

Skjutprovet avläggs i två delar sålunda att skytten först skjuter mot en stående målfigur och därefter mot en rörlig målfigur. Skjutavståndet är 75 meter.

Om det inom jaktvårdsföreningens område inte finns tillgång till en sådan plats för skytte där det är möjligt att skjuta mot en rörlig målfigur får medlemmarna i den berörda jaktvårdsföreningen avlägga skjutprovet genom att enbart skjuta mot en stående målfigur. I detta fall är skjutavståndet 100 meter.

Som målfigur används en älgfigur med ett träffområde vars diameter är 65 centimeter.

3 §
Provskott

Innan skjutprovet avläggs får skytten skjuta högst tre provskott mot en stående målfigur. Provskotten får skjutas med användning av stöd och på skyttens begäran förevisas träffarna var för sig.

4 §
Sättet att avlägga skjutprov

Skytten skall skjuta på fri hand utan stöd i stående ställning. Det är tillåtet att använda remstöd för geväret.

I den första delen av skjutprovet enligt 2 § 1 mom. skjuts tre skott mot en stående målfigur inom 20 sekunder räknat från det första skottet.

I den andra delen av skjutprovet skjuts tre skott individuellt mot en rörlig målfigur. Härvid får skytten lyfta geväret först då målfiguren sätter sig i rörelse. Figuren sätter sig första gången i rörelse från höger till vänster sett från skytten.

5 §
Undantag från sättet att avlägga skjutprov

I skjutprovet enligt 2 § 2 mom. ovan skjuts två serier med tre skott var. Varje serie skjuts inom 20 sekunder räknat från det första skottet.

6 §
Antalet skjutprovförsök

Vid samma skjutprovtillfälle får en skytt utföra högst fem skjutprovförsök mot en stående målfigur samt vidare högst fem skjutprovförsök mot en rörlig målfigur.

7 §
Godkännande av skjutprov

Skytten skall för skyttekontrollanten uppvisa ett giltigt jaktkort samt på yrkan styrka sin identitet.

Träffarna mot den stående målfiguren meddelas eller förevisas efter att samtliga tre skott har skjutits och träffarna mot den rörliga målfiguren separat efter vart och ett skott.

Skjutprovet godkänns då alla sex skott träffar träffområdet.

8 §
Plats för avläggande av skjutprov

Skjutprovet skall avläggas på en av länsstyrelsen eller försvarsministeriet godkänd skjutbana.

För skjutandet mot rörlig målfigur skall målområdet vara försett med en cirka 23 meter bred öppning som målfiguren passerar på cirka fyra sekunder.

9 §
Skjutvapen och patroner

Skjutprovet skall avläggas med vapen och patroner som åtminstone uppfyller kraven i 16 § 2 mom. 3 punkten i jaktförordningen (666/1993). Vapnets avtryckare skall hålla för en avtrycksvikt om minst ett kilogram.

10 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ett gällande skjutprov som har avlagts enligt tidigare bestämmelser motsvarar ett skjutprov enligt denna förordning.

Helsingfors den 10 juni 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Sauli Härkönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.