511/2005

Given i Nådendal den 23 juni 2005

Lag om anmälningsbaserad ändring av lånevillkoren för vissa hyreshuslån

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att förebygga ekonomiska svårigheter för hyreshussamfund genom att lånetiden för statliga bostadslån förlängs och räntan sänks.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på sådana bostadslån med fasta villkor som beviljats den 1 mars 1982 och därefter med stöd av lagen om bostadsproduktion (247/1966) för byggande, ombyggnad eller förvärv av hyreshus eller hyresbostäder och vars villkor inte har ändrats med stöd av lagen om ändring av lånevillkoren för hyreshuslån (1186/1990) så att de är annuitetslån.

Med bostadslån med fasta villkor avses ett lån vars amorteringsplan bygger på en fast lånetid och en fast ränta.

3 §
Förlängning av lånetiden

Lånetiden förlängs på basis av en anmälan från låntagaren så att storleken på amorteringarna från ingången av det 21 låneåret bestäms enligt följande tabell:

Låneår Amorteringsprocent (på det ursprungliga kapitalet)
21 4,5
22 4,5
23 5,0
24 5,0
25 5,0
26 5,0
27 5,5
28 5,5
29 6,5
30 6,5
31 7,0
32 7,0
33 7,5
34 7,5

Löper det 21―27 låneåret redan för ett lån när dess lånetid skall förlängas, förlängs lånetiden på motsvarande sätt genom att amorteringsprocenten för den resterande lånetiden halveras från och med den förfallodag som infaller efter det att anmälan om ändring av lånevillkoren har godkänts.

4 §
Sänkning av räntan

Räntan på ett lån sänks i samband med godkännande av en förlängning av lånetiden, om de totala kapitalutgifterna för hyreshuset till följd av det stora ursprungliga lånekapitalet är betydande. Nivån på de totala kapitalutgifterna bedöms på basis av låneobjektets anskaffningsvärde med beaktande av de regionala skillnaderna i byggnads- och tomtkostnader samt i situationen på hyresbostadsmarknaden.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för sänkning av räntan och om den sänkta räntans storlek och tillämpning utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
Behandling av anmälningarna

Statskontoret beslutar på basis av låntagarens anmälan om en förlängning av lånetiden och en sänkning av räntan.

6 §
Ändringssökande

Den som har lämnat in anmälan och är missnöjd med ett beslut som Statskontoret har fattat i ett ärende som avses i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den får söka rättelse i beslutet inom 14 dagar från delfåendet. Rättelseyrkandet skall framställas till Statskontoret. Till ett beslut i vilket rättelse får sökas skall fogas en anvisning om rättelseyrkande. Ett rättelseyrkande skall behandlas utan dröjsmål.

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom besvär enligt vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

7 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 49/2005
MiUB 7/2005
RSv 63/2005

Nådendal den 23 juni 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.