510/2005

Given i Nådendal den 23 juni 2005

Lag om ändring av lagen om Utbildningsfonden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2002 om Utbildningsfonden (1306/2002) 5 § 2 mom., 6 § 1 mom. och 7 § 1 mom. som följer:

5 §
Förutsättningar för beviljande av yrkes- examensstipendium

En förutsättning för yrkesexamensstipendium är att stipendietagaren inte har fyllt 64 år och att han eller hon före examen har varit minst fem år i anställnings- eller tjänsteförhållande till en finländsk arbetsgivare.

6 §
Yrkesexamensstipendiets storlek

Yrkesexamensstipendiet är 330 euro.


7 §
Ansökan om och utbetalning av yrkesexamensstipendium

Yrkesexamensstipendium skall sökas inom ett år efter det att examen avlagts. Ansökan skall undertecknas av den sökande eller av ett av honom eller henne befullmäktigat ombud.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

Lagens 5 § 2 mom. tillämpas om examen har avlagts efter det att lagen har trätt i kraft.

Yrkesexamensstipendium enligt 6 § 1 mom. beviljas på basis av examina som avlagts efter ikraftträdandet.

Lagens 7 § 1 mom. tillämpas på yrkesexamensstipendier som har sökts på basis av examina som avlagts den 1 februari 2005 eller därefter.

Genom denna lag upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 22 december 2004 om justering av yrkesexamensstipendiets belopp enligt 6 § i lagen om Utbildningsfonden (1272/2004).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 46/2005
AjUB 5/2005
RSv 68/2005

Nådendal den 23 juni 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.