508/2005

Given i Helsingfors den 22 juni 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om studiestöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

upphävs i förordningen av den 8 april 1994 om studiestöd (260/1994) 5 § samt

fogas till förordningen en ny 6 §, i stället för den 6 § som upphävts genom förordning 990/1998, en ny 7 §, stället för den 7 § som upphävts genom förordning 424/2004, samt till förordningen en ny 7 a § som följer:

1 kap.

Allmänna villkor för att få studiestöd

6 §
Maximitid som berättigar till studiestöd för universitetsexamina

När en studerande har antagits för att avlägga enbart lägre högskoleexamen, är den tid som berättigar till studiestöd högst

1) 37 månader, när omfattningen av de studier som krävs för examen är 180 studiepoäng,

2) 42 månader, när omfattningen av de studier som krävs för examen är 210 studiepoäng.

När en studerande har antagits för att avlägga lägre och högre högskoleexamen eller högre högskoleexamen utan att lägre högskoleexamen ingår i utbildningen, är den tid som berättigar till studiestöd högst

1) 55 månader, när omfattningen av de studier som krävs för lägre och högre examen är sammanlagt 300 studiepoäng,

2) 60 månader, när omfattningen av de studier som krävs för lägre och högre examen är sammanlagt 330 studiepoäng,

3) 64 månader, när omfattningen av de studier som krävs för lägre och högre examen är sammanlagt 360 studiepoäng.

Den tid som berättigar till studiestöd för avläggande av enbart högre högskoleexamen är högst

1) 24 månader, när omfattningen av de studier som krävs för examen är 90 studiepoäng,

2) 28 månader, när omfattningen av de studier som krävs för examen är 120 studiepoäng,

3) 33 månader, när omfattningen av de studier som krävs för examen är 150 studiepoäng,

4) 37 månader, när omfattningen av de studier som krävs för examen är 180 studiepoäng.

7 §
Maximitid som berättigar till studiestöd för yrkeshögskoleexamina

Den tid som berättigar till studiestöd för avläggande av yrkeshögskoleexamen är högst

1) 37 månader, när omfattningen av de studier som krävs för examen är 180 studiepoäng,

2) 42 månader, när omfattningen av de studier som krävs för examen är 210 studiepoäng,

3) 46 månader, när omfattningen av de studier som krävs för examen är 240 studiepoäng,

4) 51 månader, när omfattningen av de studier som krävs för examen är 270 studiepoäng.

Den tid som berättigar till studiestöd för avläggande av högre yrkeshögskoleexamen är högst

1) 19 månader, när omfattningen av de studier som krävs för examen är 60 studiepoäng,

2) 24 månader, när omfattningen av de studier som krävs för examen är 90 studiepoäng.

7 a §
Ansökan om förlängning av maximitiden för studiestöd

Till ansökan om förlängning av maximitiden för studiestöd skall fogas ett läkarintyg eller någon annan tillräcklig utredning om de förutsättningar för förlängning som avses i 7 a § i lagen om studiestöd. I fråga om omfattningen av de återstående studierna skall inlämnas en utredning, som bekräftats av fakulteten, avdelningen eller den institution som ger undervisningen samt en studieplan. När det gäller ett pågående slutarbete skall den studerande lämna in ett utlåtande av handledaren om i vilket skede arbetet är och om den arbetsinsats som ytterligare krävs.

Studierna kan anses gå att slutföra under högst ett läsår, om den studerande presenterar en studieplan som avser detta samt en utredning om att omfattningen av de studier som återstår av examen är högst 75 studiepoäng.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.

Förordningens 7 a § 2 mom. tillämpas på studieprestationer som är dimensionerade i studiepoäng. I fråga om studieprestationer som är dimensionerade i studieveckor tillämpas de bestämmelser som gäller före ikraftträdandet.

Helsingfors den 22 juni 2005

Minister
Liisa Hyssälä

Konsultativ tjänsteman
Leena Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.