497/2005

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 29 juni 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av förordningen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1330/2002) 15 § 2 mom., 16 § 1 mom. och 17 § 1 mom., av dem 15 § 2 mom. och 17 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1157/2003 som följer:

4 kap.

Finansieringen av grunddagpenningen, grundstödet och arbetsmarknadsstödet

15 §
Fastställande av förskott

Folkpensionsanstalten skall senast den 15 november lämna en sådan utredning för fastställande av de förskott som avses i 1 mom. som föreskrivits av social- och hälsovårdsministeriet samt arbetsministeriet och tillställa arbetslöshetsförsäkringsfonden en beräkning av de i 6 kap. 1 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt i 9 kap. 2 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice avsedda förhöjningsdelar och tillägg för sysselsättningsplan som betalas under följande år, för fastställande av förskott för dessa. Ministerierna och arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer förskotten för följande år senast den 1 december varje år och fastställer samtidigt en beräkning av sina slutliga prestationer för det innevarande året. Skillnaden mellan nämnda beräkning och de förskott som fastställts för innevarande år beaktas i samband med betalningen av årets sista förskottsrat.


16 §
Betalning av förskott

Staten och arbetslöshetsförsäkringsfonden skall till folkpensionsanstaltens sjukförsäkringsfond erlägga förskottet så, att av det årliga förskottets belopp minst en sjättedel betalas i januari och därefter det återstående beloppet i månatliga, lika stora rater. För tryggande av finansieringen eller om det årliga förskottet förändras väsentligt kan förskottet periodiseras på ett sätt som avviker från vad som angetts ovan.


17 §
Fastställande av statens och arbetslöshetsförsäkringsfondens slutliga finansiering

I samband med folkpensionsanstaltens bokslut skall årligen det belopp fastställas som staten under räkenskapsåret bör ha betalat i grunddagpenningar, grundstöd, arbetsmarknadsstöd samt barnförhöjningar och ersättningar för uppehälle, samt det belopp som arbetslöshetsförsäkringsfonden bör ha betalat i förhöjningsdelar till grunddagpenningen och grundstödet och i tillägg för sysselsättningsplan. Skillnaden mellan de utbetalda förskotten och det fastställda beloppet beaktas i förskottet för den andra månaden som följer på fastställandet av bokslutet.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

År 2005 tillämpas 16 § 1 mom. på de förskott som arbetslöshetsförsäkringsfonden erlägger så, att av det årliga förskottets belopp minst en tredjedel betalas i juli och därefter det återstående beloppet i månatliga, lika stora rater.

Helsingfors den 29 juni 2005

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Anneli Sollo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.