486/2005

Given i Helsingfors den 22 juni 2005

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

fogas till 3 § i förordningen av den 22 december 1994 om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven (1384/1994) ett nytt 2 mom. som följer:

3 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Vid identifiering av sådana pyrotekniska artiklar och patroner till skjutvapen som avses i 1 mom. tillämpas kommissionens direktiv 2004/57/EY om identifiering av pyrotekniska artiklar och viss ammunition för rådets direktiv 93/15/EEG om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och kontroll av explosiva varor för civilt bruk.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

Kommissionens direktiv 2004/57/EG; EUT nr L 127, 29.4.2004, s. 73

Helsingfors den 22 juni 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Industriråd
Tapani Koivumäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.