484/2005

Given i Helsingfors den 22 juni 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

upphävs i förordningen av den 29 januari 1999 om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) 3 § 2 mom., 5―7, 9―11, 26 och 31 §, 33 § 2 mom., 35, 43 och 49 §, 55 § 2 mom., 60, 62―64, 66 och 67 §,

ändras 1 och 2 §, 3 § 3 och 6 mom., 4 och 8 §, 12 § 1 mom., 13 § 2 mom., 14 § 1 mom., 15 § 1 mom., 17―21 §, 22 § 5 mom., 23 § 2 mom., 25 § 4 och 5 mom., 27 § 4, 5, 7 och 8 mom., 28 och 29 §, 30 § 2 mom., 32 §, 33 § 3 mom., 34 § 1 mom., 36 § 5 mom., 38 § 2 och 4 mom., 39 § 2 mom., rubriken för 40 § samt 40 § 1 och 3 mom., 41, 42 och 44 §, 47 § 1 och 2 mom., 48 och 50 §, 56 § 5 mom., 57 § 4 mom., rubriken för 58 §, 61 § 5 mom., 65 § 1 och 2 mom. och bilagorna I―IV,

av dem bilaga I sådan den lyder delvis ändrad i förordning 240/2000, samt

fogas till förordningen nya 21 a och 41 a § samt till 58 § ett nytt 5 mom., som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier som avses i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), nedan kemikaliesäkerhetslagen, samt om tillverkning av cisterner och rörsystem avsedda för farliga kemikalier.

2 §
Tillämpning inom försvarsmakten

I 3 § i kemikaliesäkerhetslagen finns bestämmelser om tillämpningen av denna förordning inom försvarsmakten.

3 §
Begränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på tillverkning, användning, överlåtelse, upplagring, hantering i hamn, import och förstöring av samt handel med explosiva varor som avses i förordningen om explosiva varor (473/1993). Förordningen tillämpas dock på industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier i samband med tillverkningen och upplagringen av explosiva varor, med undantag för upplagring i samband med handel, på så sätt att övervakningen sköts av säkerhetsteknikcentralen. På tillfällig upplagring av råmaterial för emulsionssprängämnen på byggplatsen tillämpas dock endast de förfaranden för övervakning vid tillfällig upplagring som anges i förordningen om explosiva varor.


Denna förordning tillämpas inte på sådan transport som sker utanför en produktionsanläggnings område och avses i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) eller på tillfällig upplagring som nära anknyter till denna transport.

4 §
Definitioner

I denna förordning följs de definitioner som ingår i kemikaliesäkerhetslagen.

Dessutom avses i denna förordning med

1) distributionsstation en plats där brännbar vätska distribueras huvudsakligen till bränsletanken i ett motorfordon eller en motorbåt,

2) besiktningsorgan ett av säkerhetsteknikcentralen godkänt besiktningsorgan.

8 §
Planering, dimensionering och byggande av aggregat

Tillverknings- och hanteringsaggregaten, cisternerna, rörsystemen och aggregaten i anslutning till dem skall planeras, dimensioneras, byggas och placeras så, samt utrustas med sådana skydds- och styrningssystem samt kontroll- och säkerhetsanordningar, att

1) aggregatens drift inte medför omedelbara person-, miljö- eller egendomsskador,

2) den kemikaliemängd som släpps ut i samband med en skada på anordningarna, en driftsstörning eller en felfunktion blir så liten som möjligt och att kemikalien kan ledas till en sådan plats eller behandlas så att den medför så liten skada som möjligt,

3) ett aggregat vid störningar kan göras säkert med egen eller yttre hjälp,

4) en så liten skada som möjligt uppstår när trycket frigörs vid störningar samt att

5) kemikalier inte blandas med varandra på ett sätt som kan medföra risk vid senare upplagring eller hantering av en kemikalie eller en produkt i vilken kemikalien ingår.

12 §
Omfattande industriell hantering och upplagring

Industriell hantering och upplagring av kemikalier är omfattande, om

1) det i produktionsanläggningen finns minst en sådan minimimängd av en farlig kemikalie som anges i kolumn 2 i del 1 i bilaga I eller minst en sådan minimimängd av flera sinsemellan till samma klass hörande kemikalier, som anges i kolumn 2 i del 2 i bilaga I,

2) summan av relationstalen för de hälsofarliga kemikalierna i produktionsanläggningen är lika med eller större än 1,

3) summan av relationstalen för de miljöfarliga kemikalierna i produktionsanläggningen är lika med eller större än 1, eller om

4) summan av relationstalen för de brand- och explosionsfarliga kemikalierna i produktionsanläggningen är lika med eller större än 1.


13 §
Liten industriell hantering och upplagring

Liten industriell hantering och upplagring skall anmälas, om

1) det i produktionsanläggningen finns minst en sådan minimimängd av en farlig kemikalie som anges i kolumn 1 i del 1 i bilaga I eller minst en sådan minimimängd av flera sinsemellan till samma klass hörande kemikalier, som anges i kolumn 1 i del 2 i bilaga I,

2) summan av relationstalen för de hälsofarliga kemikalierna i produktionsanläggningen är lika med eller större än 1,

3) summan av relationstalen för de miljöfarliga kemikalierna i produktionsanläggningen är lika med eller större än 1, eller om

4) summan av relationstalen för de brand- och explosionsfarliga kemikalierna i produk-tionsanläggningen är lika med eller större än 1.


14 §
Förpliktelsen att upprätta en handling över säkerhetsprinciperna för verksamheten

En verksamhetsutövare skall upprätta en handling där det redogörs för säkerhetsprinciperna för förebyggande av storolyckor (handling över säkerhetsprinciperna), om

1) det i produktionsanläggningen finns minst en sådan minimimängd av en farlig kemikalie som anges i kolumn 3 i del 1 i bilaga I eller minst en sådan minimimängd av flera sinsemellan till samma klass hörande kemikalier, som anges i kolumn 3 i del 2 i bilaga I,

2) summan av relationstalen för de hälsofarliga kemikalierna i produktionsanläggningen är lika med eller större än 1,

3) summan av relationstalen för de miljöfarliga kemikalierna i produktionsanläggningen är lika med eller större än 1, eller om

4) summan av relationstalen för de brand- och explosionsfarliga kemikalierna i produktionsanläggningen är lika med eller större än 1.


15 §
Förpliktelse att utarbeta en säkerhetsrapport

En verksamhetsutövare skall utarbeta en säkerhetsrapport, om

1) det i produktionsanläggningen finns minst en sådan minimimängd av en farlig kemikalie som anges i kolumn 4 i del 1 i bilaga I eller minst en sådan minimimängd av flera sinsemellan till samma klass hörande kemikalier, som anges i kolumn 4 i del 2 i bilaga I,

2) summan av relationstalen för de hälsofarliga kemikalierna i produktionsanläggningen är lika med eller större än 1,

3) summan av relationstalen för de miljöfarliga kemikalierna i produktionsanläggningen är lika med eller större än 1, eller om

4) summan av relationstalen för de brand- och explosionsfarliga kemikalierna i produk-tionsanläggningen är lika med eller större än 1.


17 §
Ansökan om tillstånd till industriell hantering och upplagring

Tillstånd till omfattande industriell hantering och upplagring av kemikalier skall sökas med en skriftlig ansökan hos säkerhetsteknikcentralen. Tillstånd skall sökas innan avgöranden om det detaljerade genomförandet fattas i god tid innan byggarbetena på produktionsanläggningen inleds. I ansökan skall redogöras för allmänna uppgifter om verksamhetsutövaren och den verksamhet som skall bedrivas, utredningar som gäller identifieringen av faror och risker och produktionsanläggningens placering samt principerna för genomförande av produktionsanläggningen på det sätt som presenteras i punkterna 1―13 i bilaga II.

Säkerhetsteknikcentralen kan dessutom i sitt tillståndsbeslut förutsätta att de utredningar som avses i punkterna 14―19 i bilaga II sänds till centralen före ibruktagningsinspektionen. I annat fall visas de upp i samband med ibruktagningsinspektionen.

Ansökan jämte bilagor skall sändas in i fyra exemplar. Till övriga delar följs förvaltningslagen (434/2003) vid behandlingen av tillståndsansökan.

18 §
Utlåtanden som begärs vid behandlingen av tillståndsansökan

När säkerhetsteknikcentralen behandlar en tillståndsansökan som avses i 17 § skall centralen begära utlåtanden av arbetarskyddsdistriktet, den regionala miljöcentralen och räddningsmyndigheten.

19 §
Tillståndsbeslut

I tillståndsbeslutet skall anges

1) vilket slags industriell hantering och upplagring tillståndet gäller,

2) var produktionsanläggningen är belägen,

3) uppgifter om de farliga kemikalier som beslutet gäller,

4) de maximimängder kemikalier som får finnas i produktionsanordningen och lagret,

5) villkoren för tillståndet,

6) hur en bedömning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) har beaktats.

Till tillståndsbeslutet skall fogas behövliga utredningar försedda med anteckning om godkännande.

20 §
Informerande om tillståndsbeslut

Säkerhetsteknikcentralen skall underrätta arbetarskyddsdistriktet, den regionala miljöcentralen, räddningsmyndigheten samt den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten och byggnadstillsynsmyndigheten om tillståndsbeslutet.

21 §
Handling över säkerhetsprinciperna

I handlingen över säkerhetsprinciperna skall verksamhetsutövaren redogöra för sina säkerhetsprinciper för förebyggande av storolyckor och andra olyckor. När handlingen utarbetas skall de principer som anges i bilaga III följas med beaktande av den risk för storolyckor och andra olyckor som föreligger i produktionsanläggningen.

Handlingen över säkerhetsprinciperna eller ett sammandrag av den fogas till den ansökan om tillstånd som avses i 17 §. I samband med en besiktning skall verksamhetsutövaren visa upp handlingen och visa på vilket sätt det har sörjts för att de säkerhetsprinciper som presenteras i den följs.

21 a §
Driftsövervakare

Ansvarig person enligt 29 § i kemikaliesäkerhetslagen i en produktionsanläggning som bedriver omfattande hantering och upplagring av farliga kemikalier är driftsövervakaren. En produktionsanläggning kan ha flera driftsövervakare.

Verksamhetsutövaren skall ha en aktuell förteckning över driftsövervakarna.

22 §
Säkerhetsrapport

Säkerhetsrapporten skall tillställas säkerhetsteknikcentralen i fyra exemplar.

23 §
Behandlingen av säkerhetsrapporten

Innan de slutsatser som avses i 1 mom. meddelas skall säkerhetsteknikcentralen ge arbetarskyddsdistriktet, den regionala miljöcentralen och räddningsmyndigheten tillfälle att framföra sina åsikter om säkerhetsrapporten.

25 §
Undantag från innehållet i säkerhets- rapporten

Ansökan jämte bilagor skall tillställas säkerhetsteknikcentralen i fyra exemplar.

Innan undantag beviljas skall säkerhetsteknikcentralen ge arbetarskyddsdistriktet, den regionala miljöcentralen och räddningsmyndigheten tillfälle att framföra sina åsikter om ansökan.

27 §
Intern räddningsplan

När räddningsplanen görs upp skall den personal som arbetar vid produktionsanläggningen höras, inklusive de långvariga underleverantörer som arbetar i området, och med beaktande av det lokala räddningsväsendets arrangemang.

Innan säkerhetsteknikcentralen meddelar sina slutsatser om räddningsplanen skall den begära utlåtande av räddningsmyndigheten. Slutsatserna kan presenteras i det tillståndsbeslut som avses i 19 §.


Den uppdaterade planen skall tillställas räddningsmyndigheten.

Verksamhetsutövaren skall i samarbete med räddningsmyndigheten hålla övningar för att försäkra sig om att räddningsplanen fungerar. Övningar skall hållas minst varje tredje år.

28 §
Extern räddningsplan

I fråga om det lokala räddningsväsendets skyldighet att göra upp en extern räddningsplan föreskrivs särskilt.

För utarbetandet av den externa räddningsplanen tillställer säkerhetsteknikcentralen räddningsmyndigheten de uppgifter som har getts i samband med säkerhetsrapporten tillsammans med sitt eget utlåtande.

29 §
Verksamhetsutövarens informationsskyl- dighet

Av det meddelande som avses i 32 § i kemikaliesäkerhetslagen skall framgå åtminstone de uppgifter som avses i bilaga VII.

Meddelandet skall ses över vart tredje år och vid behov uppdateras. Informationen skall ges på nytt, om det har skett ändringar i produktionsanläggningen, vilka i betydande grad inverkar på risken för en storolycka. I annat fall skall informationen upprepas åtminstone vart femte år.

30 §
Hur en olycka sprider sig

De produktionsanläggningar som är belägna på områden som har angetts i enlighet med 1 mom. skall

1) ge de andra produktionsanläggningarna på området uppgifter om de risker för storolyckor och andra olyckor som föreligger i produktionsanläggningen,

2) i sina säkerhetsprinciper, sitt säkerhetsledningssystem, sin säkerhetsrapport, sin interna räddningsplan och sina övriga utredningar beakta de risker för storolyckor och andra olyckor som de övriga produktionsanläggningarna förorsakar,

3) samarbeta när det gäller informationen till allmänheten och lämnande av uppgifter till räddningsmyndigheten för uppgörandet av den externa räddningsplanen.


32 §
Ansökan om fastställande av ett område som upplagsområde

I en ansökan om att ett område skall fastställas som upplagsområde i enlighet med 33 § i kemikaliesäkerhetslagen skall redogöras för

1) planläggningen av och trafikarrangemangen på upplagsområdet och i dess närmaste omgivning,

2) ägarförhållandena i fråga om de aggregat och utrustningar som finns på upplagsområdet och är avsedda för sambruk,

3) vilka kemikalier som enligt planerna skall upplagras på upplagsområdet och deras maximimängder klassvis,

4) hur väl jordmånen i området lämpar sig som upplagsområde för kemikalier,

5) genomförandet av och konstruktionen hos de påfyllnads- och tömningsaggregat, transportrörsystem och andra anordningar och utrustningar som är i sambruk samt hur driften, underhållet och servicen av dem har ordnats,

6) hur brandbekämpningen och annan skadebekämpning samt räddningsverksamheten på upplagsområdet har organiserats.

33 §
Behandlingen av ansökan

Innan ett område fastställs som upplagsområde skall säkerhetsteknikcentralen begära utlåtande av arbetarskyddsdistriktet, den regionala miljöcentralen och räddningsmyndigheten.

34 §
Industriolyckor som överskrider landets gränser

Säkerhetsteknikcentralen kan i enlighet med den i 129 § i kemikaliesäkerhetslagen nämnda konventionen om gränsöverskridande effekter av industriolyckor kräva ytterligare utredningar om produktionsanläggningar som hör till tillämpningsområdet för konventionen och där storolyckor som eventuellt sker i dessa anläggningar kan ha verkningar som sträcker sig utanför landets gränser.


36 §
Inspektionsprogram

Säkerhetsteknikcentralen utarbetar inspektionsprogrammet i samarbete med arbetarskyddsdistriktet, den regionala miljöcentralen och räddningsmyndigheten.

38 §
Inspektionstidpunkten

För den inspektion som avses i 1 mom. skall verksamhetsutövaren skriftligen underrätta säkerhetsteknikcentralen om ibruktagandet av produktionsanläggningen eller en del av den senast en månad innan den tas i bruk. Verksamhetsutövaren skall ge de myndigheter som deltar i inspektionen tillfälle att vid inspektionen bekanta sig med de handlingar som nämns i punkterna 14―19 i bilaga II och som verksamhetsutövaren inte har sänt in tillsammans med ansökan om tillstånd.


Säkerhetsteknikcentralen skall underrätta arbetarskyddsdistriktet, den regionala miljöcentralen och räddningsmyndigheten om en inspektion.

39 §
Inspektionsberättelse

Inspektionsberättelsen sänds till verksamhetsutövaren och till de myndigheter som nämns i 38 §.


40 §
Anmälan om liten verksamhet

Bestämmelser om anmälan som skall göras om liten industriell hantering eller upplagring av kemikalier enligt 13 § finns i 24 § i kemikaliesäkerhetslagen.


Till anmälan skall fogas

1) en utredning av de faror och olycksrisker som sammanhänger med hanteringen och upplagringen av de farliga kemikalierna,

2) skyddsinformationsblad eller motsvarande uppgifter om de huvudsakliga kemikalier som skall hanteras och upplagras,

3) en redogörelse i stora drag för hur den industriella hanteringen eller upplagringen är planerad att ske,

4) en utredning om brandbekämpningsarrangemangen, om hur eventuella läckor skall fås under kontroll och om andra åtgärder som har planerats med tanke på olyckor.


41 §
Behandlingen av anmälan

Räddningsmyndigheten skall när den behandlar en anmälan som avses i 40 § i tillräcklig utsträckning samarbeta med de berörda myndigheterna i kommunen i fråga.

41 a §
Beslut om anmälan

Räddningsmyndigheten och på motsvarande sätt säkerhetsteknikcentralen skall fatta beslut om en anmälan som avses i 40 §, och i beslutet skall nämnas

1) vilket slags industriell hantering eller upplagring beslutet gäller,

2) var produktionsanläggningen är belägen,

3) uppgifter om de farliga kemikalier som beslutet gäller,

4) de maximimängder kemikalier som får finnas i aggregaten och lagret,

5) de villkor som gäller verksamheten.

I beslutet skall dessutom nämnas om räddningsmyndigheten godkänner att dess inspektion kan ersättas med en inspektion som ett besiktningsorgan utför.

Till beslutet skall fogas nödvändiga utredningar försedda med anteckningar om att de godkänts.

Beslutet skall sändas för kännedom till kommunens kemikalietillsynsmyndighet, miljöskyddsmyndighet och byggnadstillsynsmyndighet.

42 §
Inspektioner

Räddningsmyndigheten och på motsvarande sätt säkerhetsteknikcentralen skall inom tre månader från det att verksamheten inleddes inspektera en i 40 § avsedd produktionsanläggning som bedriver liten industriell hantering eller upplagring. Samma tidsfrist gäller ett besiktningsorgan när det utför inspektionen i fråga.

Vid inspektionen skall särskild uppmärksamhet fästas vid en trygg användning av produktionsanläggningen, vid service och underhåll av anläggningens konstruktioner, aggregat och utrustningar, vid utbildningen och handledningen av personalen samt vid förebyggandet av olyckor och organiserandet av räddningsverksamheten.

Över en inspektion som avses i 1 och 2 mom. skall sättas upp ett protokoll, av vilket framgår de brister som eventuellt har upptäckts vid produktionsanläggningen och de förelägganden som meddelats i syfte att avhjälpa bristerna.

Görs inspektionen av ett besiktningsorgan, skall verksamhetsutövaren till räddningsmyndigheten sända det protokoll som satts upp över besiktningen samt en utredning över hur de brister som upptäckts vid inspektionen kommer att avhjälpas.

Verksamhetsutövaren skall inom förelagd tid lämna en utredning om hur de brister som upptäckts vid inspektionen har avhjälpts.

Inspektionsprotokollet skall sändas för kännedom till kommunens kemikalietillsynsmyndighet, miljöskyddsmyndighet och byggnadstillsynsmyndighet.

44 §
Anmälan till registret

Räddningsmyndigheten skall sända de uppgifter som avses i 130 § 2 mom. i kemikaliesäkerhetslagen till säkerhetsteknikcentralen för införande i registret.

47 §
Ändringsanmälningar

En verksamhetsutövare som bedriver omfattande industriell hantering eller upplagring skall göra en skriftlig anmälan till säkerhetsteknikcentralen om andra betydande ändringar än sådana som avses i 46 §. Dylika ändringar är t.ex.

1) en betydande ökning av mängden farliga kemikalier i produktionsanläggningen,

2) en betydande ändring i fråga om de farliga kemikalier som hanteras eller upplagras, i deras egenskaper eller fysiska form,

3) en betydande ändring i tillverkningsmetoden eller hanteringssättet, eller

4) en annan ändring som i betydande grad kan påverka riskerna för olyckor.

Om betydande utvidgningar och andra sådana ändringar av sådan liten industriell hantering och upplagring som avses i 40 § skall göras en skriftlig anmälan i två exemplar tillden berörda tillsynsmyndigheten.


48 §
Anmälan om ändring som gäller verksamhetsutövaren

Till en anmälan om en ändring som gäller verksamhetsutövaren vilken avses i 134 § kemikaliesäkerhetslagen skall fogas följande uppgifter:

1) verksamhetsutövarens namn eller firma, hemort samt kontaktuppgifter,

2) produktionsanläggningens placeringsort och besöksadress,

3) namn och ställning i fråga om den person som är ansvarig för produktionsanläggningen,

4) de tillstånd eller andra beslut om hantering och upplagring av farliga kemikalier som man önskar överföra på den nya verksamhetsutövaren.

50 §
Anmälningar om nedläggning av industriell hantering och upplagring

Om den industriella hanteringen eller upplagringen upphör helt eller om någon del av produktionsanläggningen tas ur bruk, skall verksamhetsutövaren till anmälan om nedläggningen foga en plan för hur de åtgärder som anges i 133 § 1 mom. kemikaliesäkerhetslagen kommer att vidtas.

Om industriell hantering eller upplagring avbryts för en längre tid än ett år, skall verksamhetsutövaren till anmälan om avbrottet foga uppgifter om hur denne säkerställer att avbrottet och återupptagningen av verksamheten senare sker på ett tryggt sätt.

56 §
Konstruktionsbesiktning

En konstruktionsbesiktning behöver inte utföras på cisterner i fråga om vilka det i enlighet med bestämmelserna om tryckbärande anordningar har visats att de uppfyller kraven.

57 §
Konstruktionsbesiktning av serietillverkade cisterner

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte cisterner som stämmer överens med bestämmelserna om tryckbärande anordningar.

58 §
Tillsyn över tillverkning och installation

I fråga om cisterner för brännbara vätskor som tidigare varit i bruk någon annanstans hos samma eller en annan verksamhetsutövare och som flyttats till en ny plats gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i denna paragraf. Verksamhetsutövaren skall försäkra sig om att cisternens konstruktion och skick är sådana att upplagringen av brännbar vätska i cisternen kan ske tryggt.

61 §
Anmälan av olyckor till övervaknings- myndigheten

På motsvarande sätt skall en olycka som har skett vid liten industriell hantering eller upplagring anmälas till tillsynsmyndigheten. Räddningsmyndigheten skall anmäla olyckan vidare till säkerhetsteknikcentralen. I fråga om utredningen av en olycka gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 2―4 mom.

65 §
Beviljande av undantag

Säkerhetsteknikcentralen får i enskilda fall, på de villkor som den anser nödvändiga, bevilja en produktionsanläggning där omfattande industriell hantering eller upplagring bedrivs undantag från bestämmelserna i denna förordning, om det skulle medföra oskäliga kostnader eller avsevärda olägenheter att iaktta dessa och om den åsyftade säkerheten kan uppnås på något annat sätt.

Beträffande en produktionsanläggning där liten industriell hantering eller upplagring bedrivs skall den rätt som avses i 1 mom. ankomma på räddningsmyndigheten, utom i fråga om objekt som avses i 23 § 2 mom. i kemikaliesäkerhetslagen där rätten ankommer på säkerhetsteknikcentralen.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

De förpliktelser som följer av denna förordning skall verksamhetsutövaren uppfylla enligt följande:

1) en anmälan som motsvarar anmälan enligt 70 § skall göras senast den 30 september 2005,

2) en intern räddningsplan enligt 27 § skall göras upp senast den 30 juni 2006,

3) en handling över säkerhetsprinciperna enligt 14 § skall upprättas senast den 30 september 2005,

4) en säkerhetsrapport enligt 15 § skall upprättas senast den 30 juni 2006.

Klassificeras en kemikalie som farlig eller ändras klassificeringen av en kemikalie sedan verksamheten har inletts så att verksamheten ökar i omfattning eller så att de gränser som gäller förpliktelserna enligt 14, 15 eller 40 § överskrids, är verksamhetsutövarens tidsfrister för åtgärderna i fråga följande:

1) tre månader för inlämnandet av en anmälan som motsvarar anmälan enligt 70 §,

2) ett år för uppgörandet av en intern räddningsplan enligt 27 §,

3) tre månader för upprättandet av en handling över säkerhetsprinciperna enligt 14 §,

4) ett år för upprättandet av en säkerhetsrapport enligt 15 §.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/105/EG; EUT nr L 345, 31.12.2003, s. 97

Helsingfors den 22 juni 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Industriråd
Tapani Koivumäki

Bilagor I-IV

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.