471/2005

Given i Nådendal den 23 juni 2005

Lag om ändring av förköpslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förköpslagen av den 5 augusti 1977 (608/1977) 5 § 1 mom. 3 punkten, 9, 12 och 15 §, 21 § 2 mom. och 22 § 1 mom., av dem 9 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 638/1982, 21 § 2 mom. sådant det lyder i lag 990/1992 och 22 § 1 mom. sådant det lyder i lag 253/1989, samt

fogas till 6 § ett nytt 2 mom. som följer:

5 §

Förköpsrätt föreligger icke, om


3) köparen är staten, ett statligt affärsverk eller en annan statlig inrättning; eller


6 §

Förköpsrätt föreligger inte heller när staten, ett statligt affärsverk eller en annan statlig inrättning säljer en fastighet

1) till en köpare som riksdagen har namngivit när den gett sitt samtycke till försäljningen, eller

2) till ett bolag i vilket staten har bestämmande inflytande, en statlig fond eller en stiftelse med offentligrättsligt uppdrag för dess eget bruk.

9 §

Om kommunen beslutar att nyttja sin förköpsrätt till en såld fastighet, skall kommunen skriftligt anmäla detta till köparen och säljaren samt den tingsrätt inom vars domkrets fastigheten är belägen. Beslutet skall fattas och anmälan om det göras till tingsrätten inom tre månader efter det överlåtelsebrevet blivit bestyrkt. Beslutet skall utan dröjsmål delges köparen och säljaren som bevislig delgivning enligt förvaltningslagen (434/2003).

Om överlåtelsen omfattar fastigheter inom två eller flera tingsrätters domkretsar, skall anmälan som avses i 1 mom. göras särskilt till respektive tingsrätt.

12 §

I fråga om nyttjande av förköpsrätt skall en anteckning göras i lagfarts- och inteckningsregistret. Anteckningarna skall strykas när förköpet slutförts.

15 §

Till dess förköpet har slutförts skall köparen sörja för att de förpliktelser som ankommer på tillträdaren enligt köpebrevet eller i övrigt uppfylls. När förköpet har slutförts skall kommunen ersätta köparen vad denne har betalt fram till dess, dock inte betalningar som föranletts av köparens försummelse. Dessutom skall kommunen ersätta köparen för de nödvändiga finansieringskostnader och andra kostnader som följer av köpet. Detsamma gäller nödvändiga kostnader för besittningen, skötseln och underhållet av fastigheten.

På köparens i 1 mom. avsedda prestationer skall kommunen betala ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982), räknat från respektive betalningsdag.

Kommunen skall till köparen betala ersättning för de kostnader som avses i 1 mom. samt på dem och på betalda poster av köpeskillingen ränta enligt 2 mom. endast till den del de överskrider den avkastning eller annan ekonomisk nytta som köparen haft av fastigheten.

Om värdet av såld egendom har sjunkit genom köparens åtgärder eller försummelser, har kommunen rätt att få skälig ersättning för detta.

21 §

På tjänsteinnehavares beslut tillämpas inte 51 § i kommunallagen (365/1995). På beslut genom vilka kommunen har bestämt att den inte nyttjar sin förköpsrätt tillämpas inte 92 § i kommunallagen.

22 §

Ändring i beslut som nämns i 9 § 1 mom. får köparen och säljaren söka genom besvär hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

På fastighetsköp som skett före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 24/2005
MiUB 6/2005
RSv 56/2005

Nådendal den 23 juni 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.