470/2005

Given i Helsingfors den 17 juni 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för Geodetiska institutets prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Geodetiska institutets avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för avgifterna.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften fastställs enligt prestationens självkostnadsvärde är sakkunnigtjänster som Geodetiska institutet tillhandahåller i egenskap av nationellt mätnormallaboratorium.

3 §
Kopior av offentliga handlingar

För utlämnande av en kopia av en offentlig handling som innehas av myndigheten uppbärs en avgift som motsvarar beloppet av arbetskostnader för att ta fram en handling, för kopiering och för sändande till kunden (självkostnadsvärde). Ingen avgift uppbärs när lämnandet av den begärda handlingen ingår i myndighetens skyldighet att ge råd eller information.

4 §
Prestationer som prissätts på affärsekonomiska grunder

Avgiftsbelagda prestationer som Geodetiska institutet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) beställda undersökningar,

2) sakkunnigtjänster och andra tjänster,

3) utbildning och kurser,

4) fixpunktsmaterial, flyg- och satellitbildmaterial samt annat undersökningsmaterial,

5) överlåtelse av programvaror och rätten att använda dem,

6) överlåtelse av tillfällig nyttjanderätt till lokaliteter, apparatur och verktyg,

7) sändande och postning av handlingar och övrigt material, samt

8) övriga prestationer som är jämförbara med dem som nämns ovan.

Utredningar, utlåtanden och överlåtelse av publikationer som grundar sig på internationella avtal som är bindande för Finland eller internationell praxis samt undersökningar och mätningar inom ramen för vetenskapligsamarbete kan utföras avgiftsfritt, om förfarandet baserar sig på reciprocitet.

För överlåtelse av data för undersökning och utbildning uppbärs ingen avgift, om detta baserar sig på allmän internationell eller nationell praxis och om användningen följer de allmänna villkor som Geodetiska institutet satt upp.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005 och gäller till och med den 31 december 2008.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 13 juli 2000 om avgifter för Geodetiska institutets prestationer (700/2000).

Helsingfors den 17 juni 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Martti Niemelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.