469/2005

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), 5 § i lagen av den 29 december 1994 om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994), och 5 § och 12 § 1 mom. i lagen av den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980)

av dessa lagrum 11 § i lag 1100/1994 sådan den lyder i lag 273/2003, 5 § i lag 1515/1994 sådan den lyder delvis ändrad genom lag 301/2001, och 5 § i lag 55/1980 sådan den lyder delvis ändrad genom lag 424/1994 samt 12 § mom. 1 sådant det lyder delvis änrat genom lagar 809/1992 och 424/1994:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte

Syftet med denna förordning är att effektivera bekämpning mot djursjukdomar och att öka livsmedelssäkerheten genom att förbättra identifieringen och spårningen av får och getter under varje fas av djurens livscykel.

2 §
Tillämpningsområde

Om märkning och identifiering av får och getter föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 21/2004 om att upprätta ett system för identifiering och registrering av får och getter och om att ändra förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432EEG (rådets förordning).

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar genom denna förordning bestämmelser som kompletterar bestämmelserna i rådets förordning.

I denna förordning föreskrivs

1) om registrering som djurhållare av får- och getter,

2) om märkning av djur,

3) om djurförteckning som ska föras av djurhållare, djurförmedlare, slakteri och bearbetningsanläggningar för material av kategori 1, samt

4) om transportdokument.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) får alla raser av får, mufflonfår medräknade,

2) get alla getter, dvärggetter medräknade,

3) djur alla får och getter,

4) djurhållare en hållare av djur som avses i artikel 2 i rådets förordning som har för avsikt att för eget bruk permanent, i över 30 dygn, hålla eller besitta ett eller flera får eller en eller flera getter,

5) djurförmedlare en sådan hållare av djur som avses i artikel 2 i rådets förordning och som själv eller genom någon annans förmedling yrkesmässigt säljer eller köper får eller getter och ansvarar för djuren tillfälligt, högst 30 dygn. Med djurförmedlare avses även en sådan fysisk eller juridisk person som köper får och getter endast för slakt,

6) djurtransportör en fysisk eller juridisk person som för sin utkomst eller annan ekonomisk nytta yrkesmässigt transporterar djur själv eller i någon annans tjänst eller som hyr eller annars överlåter i någon annans bruk ett transportmedel avsett för transport av djur,

7) får- och getregister ett funktionellt underregister till det landsbygdsnäringsregister som avses i lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994),

8) djurhållningsplats en anläggning som avses i artikel 2 i rådets förordning,

9) djurhållningsplatssignum det signum som antecknats i landsbygdsnäringsregistret,

10) lägenhetssignum det signum som antecknats i gårdsbruksregistret,

11) djurförmedlarsignum ett signum som antecknats i djurförmedlarregistret,

12) slakteri en anläggning som avses i artikel 2 i rådets förordning och som Livsmedelsverket eller en i lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996) avsedd kommunal övervakningsmyndighet har godkänt som en anläggning där får och getter slaktas,

13) bearbetningsanläggning för material av kategori 1 en anläggning som Kontrollcentralen för växtproduktion har godkänt och där kroppar av får och getter innan de slutligen destrueras, bearbetas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel,

14) anläggningssignum ett nummer eller ett signum som en behörig myndighet gett en godkänd anläggning,

15) produktionstyp vilken som helst ändamål för hållning av får och getter, exempelvis köttproduktion, mjölkproduktion eller hållning av hobby- och sällskapsdjur,

16) identifieringsmärke ett öronmärke eller ett par öronmärken eller en elektronisk givare som är avsedda för individuell identifiering av får och getter och godkänts av jord- och skogsbruksministeriet,

17) huvudmärke det i underpunkt 1 i punkt 2 i de A i bilagan avsedda första identifieringsmärke som fästs i djurets vänstra öra,

18) hjälpmärke det i punkt 4 i del A i bilagan avsedda andra identifieringsmärke som fästs i djurets högra öra,

19) gammalt EU-märke ett i jord- och skogsbruksministeriets beslut om märkning och registrering av får och getter (918/1997) avsett öronmärke på vilket producenten tillagt djurets födelseår med en penna som lämnar bestående spår,

20) EU-signum en individuell identitetskod som tryckts färdigt på identifieringsmärket och som består av landskoden FI med efterföljande sju siffror,

21) gammalt EU-signum ett djurs individuella identitetskod som tryckts färdigt på det gamla EU-märket och som består av landskoden FI med efterföljande, av fem tecken bildat alfanumeriskt signum för husdjurslägenhet och fyra siffror, samt

22) djurförteckning ett register som avses i artikel 5 i rådets förordning och som djurhållaren som avses i artikel 2 i rådets förordning skall föra över sina djur.

2 kap.

Registrering

4 §
Registrering av djurhållare

Djurhållaren skall registrera sig i får- och getregistret innan djurhållningen inleds. Registreringsanmälan skall sändas till lantbruksnäringsmyndigheten i den kommun där djurhållaren som registrerar sig bor eller där driftcentret för djurhållarens, gårdsbruksenhet ligger.

I registreringsanmälan skall djurhållaren ange utöver de uppgifter som nämns i punkt 1 i del D i bilagan till rådets förordning följande:

1) de personuppgifter som avses i 5 § 2 mom. i lagen om lantbruksnäringsregistret (1515/1994) med undantag av ägarsignum och uppgifter om utbildning och yrke,

2) djurhållarens lägenhetssignum och

3) datum när verksamheten inleds.

5 §
Skyldighet att anmäla förändringar i verksamheten

Djurhållaren ska anmäla förändringar i de uppgifter som avses i 4 § 2 mom. Djurhållaren skall också anmäla om verksamheten avbryts för minst sex månader, om den avbrutna verksamheten återupptas och om verksamheten upphör. Anmälningarna skall göras skriftligt till kommunens lantbruksnäringsmyndighet inom den tidsfrist som avses i artikel 8.2 i rådets förordning.

3 kap.

Märkning av djur

6 §
Identifieringsmärke

För den märkning av djur som föreskrivs i rådets förordning och denna förordning får användas endast sådana märken som jord- och skogsbruksministeriet har godkänt. Oanvända identifieringsmärken som jord- och skogsbruksministeriet har beviljat djurhållaren får inte överlåtas vidare.

Djurhållaren ska i god tid beställa ett tillräckligt antal identifieringsmärken för märkning av djur som föds på djurhållningsplatsen. Djurhållaren får på en gång ha ett sådant antal icke-fastsatta identifieringsmärken som motsvarar ett års behov.

Identifieringsmärken får inte återanvändas. Ett identifieringsmärke anses vara använt om ett får eller en get redan tidigare har märkts med det.

Djurhållaren ska sörja för att, kasserade eller annars oanvända, bortfallna eller lösgjorda identifieringsmärken som han innehar förstörs på ett sådant sätt att de inte längre kan användas för märkning av får och getter. Ett slakteri och en bearbetningsanläggning för material av kategori 1 skall sörja för att identifieringsmärkena på djur som kommit till slakt eller bearbetning förstörs på ett behörigt sätt.

7 §
Märkningsskyldighet

Djurhållaren ansvarar för att alla djur som han äger eller som finns i hans besittning märks med ett identifieringsmärke som avses i 6 §. Djurhållaren får inte förflytta, utlämna eller ta emot och djurförmedlaren, djurtransportören eller slakteriet får inte heller ta emot, utlämna, ta för transport eller till slakt omärkta eller brisfälligt märkta djur.

8 §
Märkningssätt

Om märkning av djur föreskrivs i artikel 4 i rådets förordning. Ett djur som fötts 9.7.2005 eller senare på djurhållarens djurhållningsplats ska märkas med ett huvudmärke och ett hjälpmärke innan djuret överförs eller lämnas ut från djurhållningsplatsen där det är fött och senast då det är sex månader gammalt.

Om djurhållaren har för avsikt att leverera djuret till slakt innan det fyllt tolv månader kan det i enlighet med artikel 4.3 i rådets förordning märkas med huvudmärket som bör fästas innan djuret överförs eller lämnas ut från djurhållningsplatsen där det är fött och senast vid sex månaders ålder. Om ett djur som har märkts på detta sätt, hålls kvar på djurhållningsplatsen tolv månader från födseln, levereras för handel inom gemenskapen eller förs ut till en stat utanför Europeiska unionen, skall man handla efter underpunkt 2 i punkt 7 i del A i bilagan till rådets förordning.

Om elektronisk identifiering av djur föreskrivs i artikel 9 i rådets förordning. Om djuret inte skall bli föremål för handel inom gemenskapen 1.1.2008 eller senare behöver det hjälpmärke som använts vid märkningen inte innehålla en elektronisk givare.

Ett djur som införts från en stat utanför Europeiska unionen skall på djurhållningsplatsen dit det anländer märkas på nytt med ett identifieringsmärke som avses i 6 § innan djuret flyttas till en annan plats för djurhållning och senast inom 14 dygn från att djuret anlänt till Finland. Djurhållaren ansvarar för att identifieringsmärkena är fastgjorda.

Ett djur som fötts senast 8.7.2005 och har märkts med det gamla EU-märket behöver inte märkas på nytt med huvudmärket och hjälpmärket.

Ett djur som finns på djurhållningsplatsen där det är fött och som är fött senast 8.7.2005 och som inte har märkts med det gamla EU-märket skall märkas innan det flyttas eller utlämnas från födelseplatsen. Som identifieringsmärke för ett sådant djur kan användas ett gammalt EU-märke som beviljats djurhållaren eller ett huvudmärke. Djuret som fötts senast 8.7.2005 och som sänds till slakt direkt från djurhållningsplatsen där det är fött kan djurhållaren dock

1. lämna till transport till slakteriet genom att djurhållaren särskilt avtalar med slakteriet för varje transportparti om att fåren och getterna märks med de öronmärken som slakteriet använder innan djuren flyttas från djurhållningsplatsen där de är födda, eller

2. själv transportera till slakteriet märkta med vilka tillfälliga märken som helst om andra djurhållarens djur inte transporteras med samma transport och det i slakteriet inte heller finns fara för att djuren hopblandas med andra djurhållarens får och getter. Djurhållaren ska i förväg meddela den besiktningsveterinär som utför köttbesiktningen i slakteriet om detta sätt att sända får och getter till slakt.

Djurhållaren ansvarar för att djuren i de fall som avses i punkterna 1 och 2 i mom. 4 märks.

9 §
Ersättningsmärkning

I artikel 4.6 i rådets förordning föreskrivs om att ta bort och ersätta ett identifieringsmärke. Om djurets identifieringsmärke har fästs felaktigt, fallit bort, skadats eller annars blivit oläsbart skall djurhållaren omedelbart efter att det har upptäckts beställa ett nytt identifieringsmärke (huvudmärke, hjälpmärke eller båda) som är försett med djurets ursprungliga EU-signum. Ersättningsmärket skall fästas omedelbart när djurhållaren fått märket. Ett identifieringsmärke som är felaktigt fastgjort, skadat eller annars blivit oläsbart skall avlägsnas innan det nya identifieringsmärket fästs.

Ett gammalt EU-märke kan ersättas med ett huvudmärke som har beviljats djurhållaren.

4 kap.

Djurförteckning, transportdokument och anmälan om antalet djur

10 §
Djurhållarens skyldighet att föra djurförteckning

Om djurhållarens skyldighet att föra ett uppdaterat djurförteckning över djur och om de uppgifter som ska antecknas i djurförteckningen föreskrivs i artikel 5 i rådets förordning. I djurförteckningen skall dessutom för varje djurhållningsplats separat antecknas följande uppgifter per djurart samt datum för händelsen:

1) födda djur

2) döda djur

3) mottagna djur, antalet djur och EU-signumet eller det gamla EU-signumet för varje djur eller numret på transportdokumentet av vilket dessa signum framgår

4) djur som utlämnats eller flyttats, antalet djur och EU-signummet eller det gamla EU-signumet för varje djur eller numret på transportdokumentet av vilket dessa signum framgår

5) ersättningsförfarande när ett EU-märke eller ett gammalt EU-märke har tappats bort, skadats eller på annat sätt blivit oläsbart eller ny märkning av ett djur som införts från en stat utanför Europeiska unionen. I registret skall också antecknas de individuella identitetskoderna både i det gamla och i det nya identifieringsmärket för en eventuell senare spårning av djuret när det gamla EU-märket ersätts på det sätt som avses i 9 § 2 mom. i denna förordning, samt märkningen av ett djur som införts från en stat utanför Europeiska unionen på det sätt som avses i 8 § 2 mom.

6) antalet djur per djurart och djurgrupp i djurhållarens ägo eller besittning på redovisningsdagarna 1.6 och 1.12 enligt följande indelning: honor som är 12 månader och äldre, honor under 12 månader som fått lamm eller killingar, övriga honor under 12 månader, 12 månader gamla eller äldre hannar och hannar under 12 månader.

11 §
Djurförmedlarens och slakteriets skyldighet att föra djurförteckning

Om djurförmedlarens och slakteriets skyldighet att föra ett uppdaterat djurförteckning över djur och om de uppgifter som ska antecknas i djurförteckning föreskrivs i artikel 5 i rådets förordning. I djurförteckning skall för varje djurhållningsplats separat antecknas följande uppgifter per djurart samt datum för händelsen:

1) EU-signumet eller det gamla EU-signumet för mottaget eller utlämnat djur eller när det gäller djur som sänds till slakt på det sättet som avses i punkt 1 i 8 § 4 mom. i denna förordning, signumet på slakteriets öronmärke som fästs på djuret eller numret på transportdokumentet av vilket dessa signum framgår eller när det gäller djur som sänds till slakt på det sättet som avses i punkt 2 i 8 § 4 mom. i denna förordning, antalet djur

2) överlåtarens lägenhetssignum eller djurförmedlarsignum,

3) mottagarens lägenhetssignum, djurförmedlarsignum eller anläggningssignum,

4) när det gäller djurförmedlaren transportfordonets registernummer och när det är fråga om mellanlager, djurhållningsplatssignum samt

5) när det gäller slakteriet slaktdagen.

12 §
Bearbetningsanläggningens för material av kategori 1 är skyldighet att föra register

En bearbetningsanläggning för material av kategori 1 ska föra ett uppdaterat register över de kroppar som den tagit emot för bearbetning. I registret ska antecknas följande uppgifter per djurart:

1) EU-signumet eller det gamla EU-signumet för det mottaget djur eller om sådant inte finns att tillgå, en individualiserande identitetskod som den aktör som ansvarar för transporten av djurkroppen fäster vid djurkroppen

2) överlåtarens lägenhetssignum, djurförmedlarsignum eller anläggningssignum

3) mottagningsdatum

4) bearbetningsdatum.

13 §
Transportdokument

Om transportdokumentet föreskrivs i artikel 6 i rådets förordning.

Djurhållaren och djurförmedlaren skall fylla i ett transportdokument som jord- och skogsbruksministeriet har godkänt när han utlämnar eller transporterar djur. Utöver vad som föreskrivs i underpunkt 1 i del C i bilagan till rådets förordning, antecknas i transportdokumentet EU-signumet eller det gamla EU-signumet för varje djur som transporteras eller i fråga om djur som förs direkt till slakt på det sätt som avses i punkt 1 i 8 § 4 mom. i denna förordning antalet djur och signumet i slakteriets öronmärke som fästs på djuret samt i det fall som avses i punkt 2 i 8 § 4 mom. även antalet djur och det sätt på vilket djuren märkts.

Länsveterinärens exemplar av transportdokumentet för de djur som djurhållaren, djurförmedlaren och slakteriet har tagit emot skall senast den sjunde dagen från att djuren mottogs, levererats till verksamhetsstället för den länsstyrelse inom vars område mottagarens djurhållningsplats eller anläggning ligger.

Det exemplar av transportdokumentet för de utlämnade eller flyttade djuren som gäller för djurhållningsplatsen från vilken djuren överlåts eller den mottagande djurhållningsplatsen eller anläggningen skall förvaras av djurhållaren, djurförmedlaren eller slakteriet tillsammans med den djurförteckning som avses i 10 och 11 §.

14 §
Förvaring av register och transportdokument

Djurhållaren, djurförmedlaren och slakteriet ska förvara uppgifterna i de djurförteckningar som avses i 10 § och 11 §, de transportdokument som avses i 13 § samt uppgifterna i den djurförteckningen för bearbetningsanläggning för material av kategori 1 som avses i 12 § under minst det innevarande året och de därpå följande tre kalenderåren. Uppgifterna ska vara i en sådan manuell eller ADB-baserad form att de när som helst på begäran kan företes för tillsynsmyndigheten.

Länsveterinären ska förvara de transportdokument som avses i 13 § under minst det innevarande året och de därpå följande tre kalenderåren.

15 §
Anmälan om antalet djur

I artikel 8 i rådets förordning föreskrivs om djurhållarens skyldighet att översända uppgifter om antalet djur till den behöriga myndigheten. Djurhållaren ska till får- och getregistret meddela de uppgifter om antalet djur som antecknats i djurregistret och som avses i 10 § punkt 6.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

16 §
Tillsynsmyndigheter

Tillsynen över att denna förordning iakttas leds och styrs av jord- och skogsbruksministeriet. Tillsynen över att denna förordning iakttas utövas av länsveterinären inom länet, kommunveterinären inom sitt tjänsteområde, besiktningsveterinären i slakteriet samt av inspektören på arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning inom sitt verksamhetsområde.

17 §
Utlämnande av uppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar med stöd av lagen om landsbygdsnäringsregistret om att lämna ut uppgifter ur får- och getregistret till utomstående.

18 §
Påföljder

Om påföljderna för brott mot denna förordning eller underlåtenhet att iaktta den bestäms i 23 § i lagen djursjukdomar (55/1980) samt i 13 § i lagen om landsbygdsnäringsregistret.

19 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 9 juli 2005.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut om registrering och märkning av får och getter (918/1997) av den 1 oktober 1997.

En utövare av djurhållning som enligt det gällande beslutet av jord- och skogsbruksministeriet (918/1997) har registrerat sig i får- och getlegenhetsregistret när det gäller de djurarter han äger eller innehar behöver inte registrera sig på nytt.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 21/2004 (32004R0021), EGT L 5, 9.1.2004, s. 8.

Helsingfors den 17 juni 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektor
Ulla Joutsenlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.