466/2005

Given i Nådendal den 23 juni 2005

Lag om ändring av 1 § i lagen om ersättning av statsmedel till statsanställda för kostnader för vissa rättegångar

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § i lagen av den 29 mars 1974 om ersättning av statsmedel till statsanställda för kostnader för vissa rättegångar (269/1974) ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Till en statsanställd kan av statsmedel på ansökan betalas skälig ersättning för kostnader i anslutning till förundersökning eller andra kostnader som kan anses vara nödvändiga, om behandlingen av ärendet har avslutats utan ett avgörande av en domstol. När ersättningens skälighet prövas beaktas den statsanställdas ställning, ärendets natur och övriga omständigheter.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

Denna lag tillämpas på ersättande av kostnader som uppstår efter lagens ikraftträdande.

RP 39/2005
FvUB 8/2005
RSv 65/2005

Nådendal den 23 juni 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.