464/2005

Given i Nådendal den 23 juni 2005

Lag om ändring av lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 mars 1979 om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab (291/1979) 3 § 4 mom., 3 a § 1 och 3 mom. samt 3 b §, sådana de lyder, 3 § 4 mom. i lag 116/1987 samt 3 a § 1 och 3 mom. och 3 b § i lag 1083/2000, som följer:

3 §

Statsrådet kan på de villkor som statsrådet bestämmer till bolaget avge förbindelser om att staten skall ersätta bolaget för förluster som eventuellt har uppstått vid dess kreditgivnings- och borgensverksamhet samt för förluster av och värdeminskningar i aktie- och andelsinvesteringar och om att staten, inom de gränser som närmare anges i statsbudgeten, skall täcka en eventuell kursförlust som orsakas av andra lån än lån i euro som bolaget har upptagit.

3 a §

Statsrådet har rätt att på de villkor som statsrådet bestämmer ge bolaget förbindelser om att staten årligen skall betala skillnaden mellan å ena sidan räntekostnaderna för de lån som bolaget upptar 2005―2009 och å andra sidan minst den årliga ränta som riksdagen bestämmer i samband med behandlingen av statsbudgeten. Riksdagen beslutar årligen i samband med behandlingen av statsbudgeten om maximibeloppet för de lån som förbindelse kan ges för.


Är det fråga om andra lån än lån i euro, beräknas motvärdet enligt den medelkurs som Europeiska centralbanken publicerar för valutan i fråga vid den tidpunkt då statens förbindelse ges.

3 b §

Statsrådet har rätt att utan krav på motsäkerhet och i övrigt på de villkor som statsrådet bestämmer ställa statlig proprieborgen till säkerhet för betalningen av de lån som bolaget upptagit och för uppfyllandet av övriga avtalade villkor. Här nämnda lån får samtidigt vara utestående till sammanlagt högst 100 000 000 euro. Borgen kan ställas till utgången av 2009.

Motvärdet av andra lån än lån i euro beräknas enligt den medelkurs som Europeiska centralbanken publicerar för valutan i fråga vid den tidpunkt då borgen ställs.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. Lagen tillämpas dock från och med den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 61/2005
EkUB 10/2005
RSv 77/2005

Nådendal den 23 juni 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.