455/2005

Given i Nådendal den 23 juni 2005

Lag om ändring av 1 och 21 § i lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 januari 2005 om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa (39/2005) 1 § 1 och 2 mom. samt 21 § 2 mom. som följer:

1 §
Rätt till pensionsstöd

En i Finland bosatt person född åren 1941―1947 som den 31 december 2004 är berättigad till arbetsmarknadsstöd och är långtidsarbetslös på det sätt som avses i 1 kap. 7 § 1 mom. 5 punkten i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) och till vilken har betalts arbetsmarknadsstöd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) för minst 2 500 dagar eller till vilken har betalts dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa för den maximala tiden och dessutom arbetsmarknadsstöd för minst 2 000 dagar från den 1 januari 1992 till den 31 december 2004, har rätt till pensionsstöd enligt denna lag. I de ovan nämnda 2 500 dagarna inräknas också de dagar då arbetslöshetsförmån inte betalats på grund av begränsningar enligt 7 kap. 2 § 1, 3, 4, 7 eller 8 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller för att personen fått sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004). Rätten till pensionsstöd fortgår till slutet av den månad då personen fyller 62 år.

Som en i 1 mom. avsedd person som är berättigad till arbetsmarknadsstöd betraktas förutom personer som den 31 december 2004 fått arbetsmarknadsstöd även personer enligt 7 kap. 2 § 1―8 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och sådana arbetsoförmögna enligt 3 kap. 3 § 1 mom. i nämnda lag som får sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen.


21 §
Verkställighet och rätt att få uppgifter

På begäran av Folkpensionsanstalten eller en arbetspensionsanstalt skall arbetskraftsbyrån avgiftsfritt ge ett utlåtande om huruvida en person som avses i 1 § är långtidsarbetslös så som avses i lagen om offentlig arbetskraftsservice. Bestämmelser om arbetskraftsbyråns utlåtande och om de omständigheter som skall antecknas i utlåtandet kan utfärdas genom förordning av arbetsministeriet.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. Lagen tillämpas dock från och med den 1 maj 2005.

LM 69/2005
ShUB 10/2005
RSk 17/2005

Nådendal den 23 juni 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.