443/2005

Given i Helsingfors den 22 juni 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av minimikrav för saluföring av vissa torkade druvsorter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom. och 11 § 2 och 3 mom. i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapernas gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådana som de lyder i lag 273/2003:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på den kontroll som krävs i kommissionens förordning (EG) nr 1666/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker när det gäller minimikrav för saluföring av vissa torkade druvsorter.

2 §
Kontrollmyndigheter

Kontrollen av efterföljden av de krav som rör saluföring av torkade druvsorter hör till Kontrollcentralen för växtproduktion, nedan kontrollcentralen, och tullverket enligt vad som föreskrivs i 3 och 4 §.

3 §
Kontrollcentralens uppgifter

Kontrollcentralen kontrollerar i alla saluföringsled att de produkter som avses i denna förordning är i överensstämmelse med kvalitetskraven till den del uppgifterna inte hör till tullverket i enlighet med 4 §. Kontrollcentralen kontrollerar dessutom att de torkade druvsorter som från Finland exporteras utanför Europeiska gemenskapen är i överensstämmelse med kvalitetskraven.

4 §
Tullverkets uppgifter

Tullverket kontrollerar att de produktpartier som importeras till Finland utanför Europeiska gemenskapen, uppfyller kvalitetskraven. Tullverket kontrollerar också att de produkter som levereras från andra medlemsstater inom Europeiska gemenskapen och lossas för första gången i Finland, överensstämmer med kvalitetskraven.

5 §
Inspektörernas kompetens och utbildning

De kontroller som avses i denna förordning utförs av inspektörer som kontrollcentralen och tullverket har godkänt och som fått den utbildning uppgiften kräver. Kontrollcentralen och tullverket tar hand om inspektörernas utbildning.

6 §
Verksamhetsberättelse

Kontrollcentralen och tullverket upprättar årligen en berättelse som rör den verksamhet som avses i denna förordning och som omfattar en redogörelse över de utförda kontrollerna och kontrollresultaten. Verksamhetsberättelsen tillställs jord- och skogsbruksministeriet för kännedom.

7 §
Avgifter

För de uppgifter som enligt 3 § överförts till kontrollcentralen tas ut avgifter i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer.

För de uppgifter som enligt 4 § överförts till tullverket tas ut avgifter i enlighet med finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer.

8 §
Ändringssökande

Om sökande av ändring i de beslut som kontrollcentralen fattat med stöd av denna förordning föreskrivs i lagen om Kontrollcentralen för växtproduktion (1201/1992).

Om sökande av ändring i de beslut som tullverket fattat med stöd av denna förordning föreskrivs i tullagen (1466/1994).

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29 juni 2005.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 11 augusti 2000 om ordnande av kontrollen av kvalitetsklassificering av torkade frukt- och grönsaksprodukter (80/00).

Helsingfors den 22 juni 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Taina Vesanto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.