442/2005

Given i Helsingfors den 22 juni 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av efterlevnad av kvalitetsnormer för bananer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom. och 11 § 2 och 3 mom. i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapernas gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådana som de lyder i lag 273/2003:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på den kontroll som förutsätts i kommissionens förordning (EG) nr 2898/95 om bestämmelser för kontroll av efterlevnad av kvalitetsnormer för bananer, nedan kommissionens förordning.

2 §
Kontrollmyndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet överför de kontrolluppgifter som enligt kommissionens förordning hör till ministeriets behörighet, till Kontrollcentralen för växtproduktion, nedan kontrollcentralen, och tullverket i enlighet med vad som föreskrivs i 3 och 4 §.

3 §
Kontrollcentralens uppgifter

Kontrollcentralen

1) beviljar intyg om befrielse från kontroll på aktörens begäran enligt artikel 7 i kommissionens förordning, övervakar kontrollverksamheten av de aktörer som beviljats dispens och återkallar den beviljade dispensen vid behov,

2) för register över de aktörer som beviljats dispens från kontroll som avses i artikel 7.2 i kommissionens förordning och levererar årligen registret över de aktörer som beviljats dispens från kontroll till jord- och skogsbruksministeriet,

3) samlar in uppgifter om kontrollverksamheten av tullverket och de aktörer som fått ett dispensintyg,

4) utför punktkontroller på bananernas mogningsanläggningar enligt artikel 8 i kommissionens förordning, samt

5) avtalar närmare med tullverket om innehållet i övervakningsprogrammet för kvalitetsnormerna för bananer, upprättar övervakningsprogrammet och lämnar årligen programmet och uppgifterna om de utförda kontrollerna till jord- och skogsbruksministeriet.

4 §
Tullverkets uppgifter

Tullverket utför kontrollen av överensstämmelse för de bananer som importeras från tredje land vid den första lossningen innan bananerna övergår till fri omsättning. Dessutom övervakar tullverket vid den första lossningen att de bananer som producerats inom gemenskapen överensstämmer med kvalitetsnormerna. Kontrollerna av överensstämmelse sker i enlighet med artikel 4 i kommissionens förordning.

Tullverket avtalar årligen med kontrollcentralen om innehållet i övervakningsprogrammet för kvalitetsnormerna för bananer. Tullverket tillställer dessutom jord- och skogsbruksministeriet och kontrollcentralen uppgifterna om de kontroller som ingår i tillämpningsområdet för denna förordning, samt resultaten av kontrollerna.

5 §
Aktörens skyldigheter

Ifall den som importerar bananer saknar ett gällande intyg om befrielse från kontroll som avses i artikel 7 i kommissionens förordning, är importören skyldig att underrätta tullverket om sådana bananpartier som är ämnade att förtullas i Finland eller i fråga om bananer som producerats inom gemenskapen, om sådana partier som skall lossas i Finland och som saknar ett kontrollintyg. En skriftlig anmälan bör lämnas under tjänstetid senast 36 timmar före bananpartiets ankomst till Finland. Tullverket kan separat bevilja en kortare anmälningstid.

En aktör som beviljats dispens från kontroll skall på begäran tillställa kontrollcentralen uppgifter om sin kontrollverksamhet.

6 §
Avgifter

För de uppgifter som enligt 3 § överförts till kontrollcentralen tas ut avgifter i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer.

För de uppgifter som enligt 4 § överförts till tullverket tas ut avgifter i enlighet med finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer.

7 §
Ändringssökande

Om sökande av ändring i de beslut som kontrollcentralen fattat med stöd av denna förordning föreskrivs i lagen om kontrollcentralen för växtproduktion (1201/1992).

Om sökande av ändring i de beslut som tullverket fattat med stöd av denna förordning föreskrivs i tullagen (1466/1994).

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29 juni 2005.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 12 juni 1996 om ordnande av kvalitetsklassificering av bananer (82/96).

Helsingfors den 22 juni 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Taina Vesanto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.