440/2005

Given i Helsingfors den 22 juni 2005

Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändrasi jaktförordningen av den 12 juli 1993 (666/1993) 22 §, 23 § 1 mom. samt 27 och 40 §, av dem 27 och 40 § sådana de lyder i förordning 664/2001, samt

fogas till 12 § ett nytt 2 mom. som följer:

12 §
Användning av hund vid jakt på hjortdjur

Vid jakt på rådjur får användas hund som tillåts i 1 mom. endast från den sista lördagen i september till den 31 januari.

22 §
Utrustning som skall användas vid jakt på hjortdjur

Vid jakt på dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsvildren skall de som deltar i jakten använda tydligt synlig röd eller orange huvudbonad eller ett överdrag av sådan färg samt väst, rock eller motsvarande plagg av liknande färg.

23 §
Jaktledares uppgifter

Jaktledaren för jakt på dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsvildren skall

1) planera de praktiska arrangemangen under jakten,

2) ge dem som deltar i jakten behövliga föreskrifter om jakten och säkerhetsåtgärderna under jakten, samt

3) se till att villkoren i jaktlicensen och bestämmelserna om jakt iakttas.


27 §
Jakt på villebråd i syfte att förebygga skador

Med undantag från 24 § 1 mom. är det tillåtet att jaga

1) kanadensisk bäver 1.6–19.8,

2) vildkanin, fälthare och skogshare 1.3–31.8,

3) kanadagås och grågås 1.6–19.8,

4) ringduva 1.6–9.8,

5) rådjursbock 16.6–31.8 och 1.2–15.5 samt rådjursget och killing 1.2–31.8.

En förutsättning för jakt enligt 1 mom. är att jakten är viktig för förebyggande av avsevärda skador som nämnda villebråd åstadkommer på odlingar eller skogsbruk. För jakten krävs i 1 § nämnd jaktlicens.

Jaktvårdsdistriktet kan bevilja en jaktlicens som avses i 2 mom. också under tiden för det förbud eller den begränsning som har utfärdats med stöd av 38 § i jaktlagen.

40 §
Anmälan om sårat djur

Anmälan om vildsvin, varg, brunbjörn, järv eller lodjur som sårats och som kvarblivit i skogen skall utan dröjsmål göras till närmaste polis.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.

Helsingfors den 22 juni 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Sauli Härkönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.