428/2005

Given i Helsingfors den 16 juni 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 juni 2000 om utveckling av landsbygden (609/2000) 22 § 2 mom., 26 § 2 mom., 57 § 2 mom., 82 § 4 mom. och 85 § 3 och 4 mom.,

av dem 26 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 1393/2004, 57 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 712/2001, 82 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 81/2005 och 85 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 356/2002, samt

fogas till 2 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i förordning 93/2002, 356/2002, 1/2004 och 388/2004, en ny 2 a punkt, till 52 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i förordning 29/2002, en ny 4 a punkt samt till förordningen en ny 8 a § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:


2 a) nationellt landsbygdsprogramett programdokument som i sin helhet finansieras med nationella medel och som motsvarar det landsbygdsprogram som avses i 2 punkten,


8 a §
Uppgörande, verkställighet och uppföljning av det nationella landsbygdsprogrammet

Genom denna förordning införs ett nationellt stödsystem vid vars genomförande det som i denna förordning bestäms om verkställigheten av landsbygdsprogrammet iakttas i tillämpliga delar. Stödsystemet genomförs i form av ett nationellt landsbygdsprogram. Vad som i 6–8 § och 58 § 3 och 4 mom. bestäms om uppgörande, översyn, verkställighet och uppföljning av det regionala landsbygdsprogrammet samt om godtagbara kostnader för teknisk hjälp vid förverkligande av programmet iakttas i tillämpliga delar i fråga om motsvarande åtgärder som gäller det nationella landsbygdsprogrammet. Programperioden för det nationella landsbygdsprogrammet skall upphöra senast vid utgången av 2006, och stöd av medel som anvisats för genomförande av programmet kan inte beviljas efter 2006.

22 §
Yrkesskicklighet

Som tillräcklig betraktas yrkesutbildning på minst andra stadiet i naturbruk eller annan motsvarande utbildning som är ändamålsenlig med tanke på den företagsverksamhet som stödansökan gäller. Stöd får dock också beviljas en företagare som har minst tre års arbetserfarenhet inom branschen i fråga samt minst tio studieveckors utbildning som är ändamålsenlig med tanke på den. När stöd beviljas för inledande av företagsverksamhet eller för investeringar på gårdsbruksenheterna enligt 26 § 2 mom. betraktas dock minst tjugo studieveckors utbildning, varav minst tio studieveckor skall vara ekonomisk utbildning, som tillräcklig. Uppfyllandet av utbildningskraven kan påvisas också genom läroavtalsutbildning eller fristående examen.


26 §
Investeringsstödets maximibelopp vid investeringar på gårdsbruksenheterna

En sådan företagare som uppfyller villkoren i artikel 8 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden och villkoren för beviljande av startstöd till unga jordbrukare i 35―38 §, 39 § 2 och 3 mom. och 41 § i denna förordning får beviljas stöd förhöjt med högst tio procentenheter, om det inte har förflutit fem år sedan etableringen. Om stöd för samma investering söks av två eller flera företagare gemensamt eller var för sig, får stödet beviljas förhöjt endast om alla sökande uppfyller de ovan nämnda villkoren.


52 §
Utvecklingsåtgärder som kan stödas

Stöd kan beviljas


4 a) för sådana utbildningsprojekt som ingår i det nationella landsbygdsprogrammet och som uppfyller villkoren i artikel 14.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1/2004 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, med iakttagande av vad som i nämnda förordning bestäms om villkoren för beviljande och betalning av statligt stöd,


57 §
Stödets maximibelopp

Stöd för i 52 § 1 mom. avsedda utvecklingsprojekt i andra än i 1 och 3 mom. avsedda fall får beviljas till högst 90 procent av de godtagbara kostnaderna för utvecklingsprojektet. Stödbeloppet kan dock inte överskrida maximibeloppet för stöd för det i 2 § 1 mom. avsedda program av vars medel utvecklingsprojektet finansieras.


82 §
Beviljande av stöd

Ett beslut om beviljande av stöd upphör att gälla ett år efter det att beslutet har givits eller, om stödet har beviljats för en investering som gäller byggande eller genomförande av annat arbete, senast två år efter det att beslutet har givits, om bidraget eller första raten därav inte har betalts eller lånet eller första raten därav inte har lyfts inom nämnda tidsfrister eller begäran om utbetalning av bidraget eller om lyftande av lånet inte har framställts inom tidsfristen för begäran om utbetalning av bidraget eller den första raten därav eller lyftande av lånet eller den första raten därav. I beslutet om beviljande av stöd skall dock fastställas en kortare giltighetstid än den ovan bestämda, om utbetalningen av stödet inom de tidsfrister som föreskrivs i 85 § 3 mom. annars skulle kunna äventyras. Ett beslut om beviljande av statsborgen samt om överföring av stödet, statslånet och statsborgen upphör att gälla ett år efter det att beslutet har givits, om det lån som borgen gäller inte har beviljats eller den åtgärd som ligger till grund för överföringen inte har vidtagits inom nämnda frist. Giltighetstiden kan förlängas på ansökan som inlämnats före utgången av fristen, om det förekommer särskilt vägande skäl för förlängningen. Giltighetstiden får dock inte förlängas utöver två år. Giltighetstiden för ett beslut som gäller sådana forsknings- och utvecklingsprojekt som avses i 53 och 65 § upphör dock den sista oktober det år då beslutet har givits.


85 §
Tiden för ansökan om utbetalning

Om bidrag beviljas av medel som anvisats för verkställighet av ett program, får bidraget eller en del därav inte betalas efter följande föreskrivna dagar:

1) den 31 december 2008, om stödet beviljas av medel som anvisats för ett program som avses i 2 § 1 mom. 1, 3 eller 3 a-punkten,

2) den 15 oktober 2006, om stödet beviljas av medel som anvisats för det program som avses i 2 § 2 mom. 2 punkten,

3) den 15 december 2008, om stödet beviljas av medel som anvisats för det program som avses i 2 § 2 mom. 2 a-punkten.

Utöver vad som genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 64 § 1 mom. i finansieringslagen bestäms om ansökan om utbetalning av bidrag, skall en ansökan om utbetalning tillställas den som betalar ut bidraget på så sätt att den inkommer till den utbetalande myndigheten också inom den tidsfrist som anges för programmet i fråga.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

På ansökningar som är anhängiga när denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Förordningens 82 § 4 mom. och 85 § 3 och 4 mom. tillämpas dock på ansökningar om beviljande av stöd som är anhängiga när denna förordning träder i kraft.

Stöd ur det program som avses i 2 § 1 mom. 2 a-punkten i denna förordning får sökas från och med en tidpunkt som fastställs genom en förordning som jord- och skogsbruksministeriet utfärdar med stöd av 64 § 1 mom. i finansieringslagen.

Stöd för utvecklingsprojekt enligt 52 § 2 mom. 4 a-punkten i denna förordning får beviljas och betalas först efter att det har konstaterats att Europeiska gemenskapernas kommission inte motsätter sig att förutsättningarna för beviljande av stöd ändras på det föreskrivna sättet.

Helsingfors den 16 juni 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.