418/2005

Given i Helsingfors den 16 juni 2005

Statsrådets förordning om ändring av 9 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen av den 23 december 1987 om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987) 9 §, sådan den lyder i förordningarna 497/1996, 752/2001 och 960/2003, som följer:

9 §
Vissa behörighetsarrangemang

Vid tillämpning av 5 § 2 mom. 2 punkten lagen om statens tjänstekollektivavtal skall centralförvaltning och distrikts- och lokalförvaltning under den vilka ingår i samma kapitel i statsbudgeten anses som ett ämbetsverk eller en inrättning.

Nedan i 3―5 mom. föreskrivs om ämbetsverkets eller inrättningens rätt att med stöd av 5 § 2 mom. 2 punkten i lagen om statens tjänstekollektivavtal fatta beslut om tjänstemännens avlöning och naturaförmåner då det är fråga om vissa sådana ämbetsverk eller inrättningar för vilkas verksamhetsutgifter anvisas anslag under ett enda omkostnadsmoment.

Det ministerium till vars ansvarsområde ämbetsverket eller inrättningen i fråga hör fattar beslut om de till en tjänst utnämnda tjänstemännens avlöning och naturaförmåner i fråga om

1) chefen för ämbetsverket eller inrättningen,

2) ämbetsverk eller inrättningar som hör till justitieministeriets och arbetsministeriets förvaltningsområden,

3) den lokala polisen och de riksomfattande enheterna vid polisen, om ärendet gäller två eller flera län eller riksomfattande enheter eller chefen för Helsingfors polisinrättning,

4) försvarsmakten, om ärendet gäller två eller flera regionala staber eller hela försvarsmakten,

5) statens pensionsnämnd,

6) arbetarskyddets distriktsförvaltning.

Beslut om de till en tjänst utnämnda tjänstemännens avlöning och naturaförmåner fattas utan hinder av 3 mom. av

1) länsstyrelsen i fråga om de underställda häradsämbetena, till den del de hör till inrikesministeriets förvaltningsområde, de underställda magistraterna och den underställda lokala polisen samt av polisinrättningen i Helsingfors i fråga om ärenden som gäller den, såvida inte ärendet med stöd av 3 mom. 3 punkten skall avgöras av ministeriet,

2) forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården i fråga om statens skolhem och statens sinnessjukhus, samt

3) brottspåföljdsverket för dess egen del samt i fråga om kriminalvårdsväsendet och fångvårdsväsendet.

Beslut om avlöning och naturaförmåner för de tjänstemän som utnämnts till ett tjänsteförhållande i enlighet med 9 § 1 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) fattas av

1) den utnämnande myndigheten i fråga om cheferna för ämbetsverken eller inrättningarna samt i fråga om den lokala polisen och de riksomfattande enheterna vid polisen samt

2) justitieministeriet i fråga om detta ministeriums förvaltningsområde förutom brottspåföljdsverket, kriminalvårdsväsendet och fångvårdsväsendet i fråga om vilka beslutet fattas av brottspåföljdsverket.

Det ministerium till vars ansvarsområde statens arbetsgivar- och personalpolitik hör kan befullmäktiga ett ämbetsverk eller en inrättning för vars omkostnader inte anvisas anslag under ett omkostnadsmoment att avgöra ärenden som avses i 5 § 2 mom. 2 punkten i lagen om statens tjänstekollektivavtal.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.

Helsingfors den 16 juni 2005

Finansminister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Riitta Bäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.