411/2005

Given i Helsingfors den 10 juni 2005

Lag om ändring av yrkeshögskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 18 §, 19 § 1 och 2 mom., 20 §, 24 § 1 mom., 26 § 1 mom. och 39 § 2 mom. som följer:

18 §
Examina och grunderna för examina

Vid yrkeshögskolorna kan avläggas yrkeshögskoleexamina och högre yrkeshögskoleexamina. De examina som avläggs vid yrkeshögskolorna är högskoleexamina. Bestämmelser om examinas ställning i systemet för högskoleexamina utfärdas genom förordning av statsrådet.

I fråga om examina som avläggs vid yrkeshögskolorna, examensmål och studiernas struktur samt andra grunder för studierna föreskrivs genom förordning av statsrådet och med stöd av förordningen i yrkeshögskolans examensstadga.

Till en examen som har avlagts vid en yrkeshögskola fogas namnet på utbildningsområdet samt examensbenämningen och i fråga om yrkeshögskoleexamen vid behov förkortningen YH och i fråga om högre yrkeshögskoleexamen förkortningen högre YH. Närmare bestämmelser om examina utfärdas genom förordning av statsrådet.

19 §
Utbildningsprogram och undervisningsplaner

Studierna för en examen som avläggs vid en yrkeshögskola ordnas i form av utbildningsprogram enligt vad som föreskrivs genom förordning av statsrådet och med stöd av förordningen i yrkeshögskolans examensstadga.

De utbildningsprogram som leder till en yrkeshögskoleexamen och undervisningsplanerna för dem skall omfatta heltidsstudier under minst tre och högst fyra läsår. Av särskilda skäl kan en examen omfatta mer än fyra år. De utbildningsprogram som leder till en högre yrkeshögskoleexamen och undervisningsplanerna för dem skall omfatta heltidsstudier under minst ett läsår och högst ett och ett halvt år.


20 §
Behörighet för yrkeshögskolestudier

Som studerande inom studier som leder till yrkeshögskoleexamen kan antas den som har avlagt eller fullgjort

1) gymnasiets lärokurs eller studentexamen,

2) yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier, enligt vad som närmare föreskrivs genom förordning av undervisningsministeriet,

3) sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller motsvarande tidigare examen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), enligt vad som närmare föreskrivs genom förordning av undervisningsministeriet, eller

4) studier utomlands vilka motsvarar examina som avses i 1―3 punkten.

Som studerande inom studier som leder till yrkeshögskoleexamen kan antas också andra än i 1 mom. avsedda personer som yrkeshögskolan anser ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna.

Som studerande inom studier som leder till högre yrkeshögskoleexamen kan antas den som har avlagt lämplig yrkeshögskoleexamen eller någon annan lämplig högskoleexamen och som har minst tre års arbetserfarenhet inom branschen i fråga. Inom hantverk och konstindustri, mediekultur och bildkonst, teater och dans och inom musik kan i stället för arbetserfarenhet fordras konstnärlig verksamhet av motsvarande omfattning.

24 §
Studierätt

En studerande har rätt att genomföra de studier som leder till yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen enligt utbildningsprogrammet och undervisningsplanerna samt enligt de grunder som anges i yrkeshögskolans examensstadga.


26 §
Undervisningens avgiftsfrihet

Undervisning som leder till yrkeshögskoleexamen och högre yrkeshögskoleexamen är avgiftsfri för de studerande.


39 §
Användning av benämningarna yrkes- högskola och yrkeshögskoleexamen

Benämningen yrkeshögskoleexamen och högre yrkeshögskoleexamen får användas endast om en examen som har avlagts vid en yrkeshögskola.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

Utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen kan när lagen trätt i kraft, genom beslut av undervisningsministeriet inledas inom de områden och vid de yrkeshögskolor som har deltagit i det försök som avses i lagen om försök med påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolorna (645/2001).

För personer som har avlagt examen på institutnivå eller examen inom yrkesutbildning på högre nivå och som senare avlagt lämplig yrkeshögskoleexamen kan såsom erforderlig arbetserfarenhet enligt 20 § 3 mom. enligt yrkeshögskolans prövning godtas minst tre års arbetserfarenhet inom branschen i fråga, varav minst ett år efter yrkeshögskoleexamen.

RP 14/2005
KuUB 3/2005
RSv 59/2005

Helsingfors den 10 juni 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.