403/2005

Given i Helsingfors den 10 juni 2005

Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 juni 2003 om fordonstrafikregistret (541/2003) 9 § 1 mom. 5 och 6 punkten, 17 § 2 mom. 9 punkten och 3 mom. samt 20 § samt

fogas till 9 § 1 mom. en ny 7 punkt som följer:

9 §
Utplåning av personuppgifter ur registret

Personuppgifter utplånas ur registret enligt följande:


5) en registrerads fotografi och namnteckning sedan fem år förflutit från det att körrätten upphörde eller förarkortets giltighetstid gick ut,

6) uppgifter i anslutning till beviljade tillstånd och kort sedan fem år förflutit från det att giltighetstiden för tillståndet, körrätten eller kortet i fråga gick ut,

7) samtliga uppgifter sedan ett år förflutit från den registrerades död.


17 §
Sekretessbelagda uppgifter och utlämnande av dem

Sekretessbelagda uppgifter i registret får dock lämnas ut som följer:


9) till handläggare av kort för färdskrivare vid vägtransporter, fotografier och namnteckningsprov för hantering av kortet,


Uppgifterna får också lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form. Innan uppgifter lämnas ut skall mottagaren lägga fram en utredning om skydd för uppgifterna.

20 §
Andra begränsningar av utlämnande av uppgifter

En person har dessutom, utöver vad som bestäms i 30 § i personuppgiftslagen, rätt att förbjuda att hans eller hennes adressuppgifter lämnas ut per telefon till andra än myndigheter, Trafikförsäkringscentralen, trafikförsäkringsbolag, besiktningsförrättare, förarexamensmottagare eller avtalsregistrerare eller för någon annan i lag föreskriven användning.

Om en person har grundad anledning att misstänka att hans eller hennes egen eller familjens hälsa eller säkerhet kan komma att hotas, kan Fordonsförvaltningscentralen på skriftlig begäran besluta att personuppgifter som gäller honom eller henne inte får lämnas ut ur registret till andra än myndigheter, Trafikförsäkringscentralen, trafikförsäkringsbolag, besiktningsförrättare, avtalsregistrerare, förarexamensmottagare och till handläggare av kort för färdskrivare vid vägtransporter för skötseln av i lag föreskrivna uppgifter. Detta beslut kan första gången gälla högst fem år. Begränsningens giltighetstid kan förlängas med två år i sänder.

När en sådan i befolkningsdatasystemet registrerad begränsning av utlämnande av uppgifter som avses i 11 § 1 mom. 1 punkten överförs till registret skall begränsningen utvidgas till att omfatta de uppgifter som avses i 2 mom. i denna paragraf. Att begränsningen utvidgas hindrar inte att personuppgifterna lämnas ut till dem som avses i 2 mom.

När uppgifter som omfattas av en i 2 eller 3 mom. avsedd begränsning av utlämnande av uppgifter lämnas ut, skall mottagaren samtidigt underrättas om begränsningen samt om begränsningarna i fråga om användning av och skydd för uppgifterna. Av särskilda skäl kan den registeransvarige besluta att mottagaren inte underrättas om utlämningsbegränsningen, ifall den uppgift som lämnas ut och dess användningsändamål är sådana att syftet med begränsningen av utlämnande av uppgifter inte bedöms äventyras av att mottagaren inte underrättas om utlämningsbegränsningen.


Denna lag träder i kraft den 20 juni 2005.

RP 267/2004
KoUB 8/2005
RSv 38/2005

Helsingfors den 10 juni 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Ulla-Maija Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.