396/2005

Given i Helsingfors den 8 juni 2005

Statsrådets kanslis förordning om ändring av arbetsordningen för statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets kanslis beslut

upphävs i arbetsordningen av den 28 oktober 2003 för statsrådets kansli (893/2003) 11 § och mellanrubriken före den,

ändras 2 § 1 mom., 4 § 1 mom., 6 §, 9 § 1 mom., 10 § 5 punkten, 13 §, 17 § 1 mom., 18 § 1 mom., 20 § 2 mom., 23 § 1 mom., 26 § 1 och 2 mom. och 34 §, av dem 2 § 1 mom. och 34 § sådana de lyder i förordning 989/2004 och 18 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 382/2004, samt

fogas till arbetsordningen en ny 5 a §, som följer:

2 §

Statssekreteraren leder och övervakar i egenskap av statsministerns närmaste medhjälpare kansliets verksamhet. Direkt under statssekreteraren lyder i funktionellt hänseende det sakkunnigsekretariat för den politiska ledningen som finns vid förvaltnings- och utvecklingsenheten, statsrådets kommunikationsenhet och statsrådets EU-sekretariat samt statsrådets beredskapsenhet till den del fråga är om säkerhetstjänsten för statsrådet och statsrådets medlemmar samt statsrådets kansli och justitiekanslersämbetet samt om lägesbilden.


4 §

Chefen för varje verksamhetsenhet leder den underlydande personalens verksamhet samt ansvarar för att uppgifterna sköts effektivt.


5 a §

En till uppgiften förordnad tjänsteman (lägesbildskoordinator) bereder en allmän lägesbild av säkerheten i samarbete med de ansvariga personer som utsetts av utrikesministeriet, inrikesministeriet och försvarsministeriet. Statssekreteraren leder sammanställandet av lägesbilden och utarbetandet av rapporter tillsammans med kanslicheferna för de nämnda ministerierna eller de tjänstemän som förordnats av kanslicheferna (uppföljningsgrupp).

6 §

Trots den fastställda arbetsfördelningen är varje tjänsteman skyldig att utföra de uppgifter som statsministern, statssekreteraren, understatssekreteraren eller vederbörande chef för en verksamhetsenhet anvisar.

9 §

För behandlingen och beredningen av frågor som gäller kansliet och dess förvaltningsområde har kansliet en ledningsgrupp. Statssekreteraren är ordförande för ledningsgruppen och understatssekreteraren är vice ordförande. Till ledningsgruppen hör som medlemmar verksamhetsenheternas chefer, eller när de har förhinder deras ersättare. Till ledningsgruppen hör dessutom en företrädare för personalen eller dennes ersättare, vilka personalorganisationerna tillsammans väljer för ett kalenderår i sänder.


10 §

Ledningsgruppen skall


5) behandla andra behövliga frågor.

13 §

Statsrådets kommunikationsenhet skall

1) under statsministerns ledning sköta statsrådets kommunikation,

2) svara för bistående, utvecklande och samordning som hänför sig till ministeriernas och justititekanslersämbetets externa kommunikation,

3) sköta den allmänna utvecklingen av statsförvaltningens externa kommunikation,

4) sköta den regelbundna kommunikationen i anslutning till föredragningarna för republikens president samt i anslutning till statsrådets sammanträden och ministerutskotten,

5) svara för den kommunikationsservice som statsrådet behöver,

6) svara för statsrådets EU-kommunikation samt koordinera statsförvaltningens EU-kommunikation,

7) svara för de planerings- och ledningsuppgifter samt andra uppgifter som kommunikationen i anslutning till särskilda situationer förutsätter,

8) redigera publikationen Valtioneuvoston viikko och upprätthålla beslutsdatabaser,

9) svara för kansliets publikationer, samt

10) sköta kansliets egen externa information.

Statsrådets kommunikationsenhets verksamhet leds av statsrådets kommunikationsdirektör.

17 §

Informationstjänsten handlägger ärenden som gäller

1) verksamheten vid statsrådets arkiv på det sätt som närmare anges i instruktionen för statsrådets arkiv,

2) registreringen av handlingar som är riktade till statsrådet och sändande av dem till vederbörande ministerium, utgivande och sändande av expeditioner samt statsrådets officiella anslagstavla,

3) kansliets arkivfunktion,

4) det funktionella och innehållsliga upprätthållandet och utvecklandet av Senaattori-systemet,

5) kansliets interna informationstjänst,

6) distributionen, registreringen, arkiveringen och andra dokumenthanteringsuppgifter som gäller EU-handlingar i samarbete med statsrådets EU-sekretariat, samt

7) det funktionella och innehållsliga upprätthållandet och utvecklandet av datasystem som betjänar dokumenthanteringen av EU-handlingar, i samarbete med statsrådets EU-sekretariat.


18 §

Statsrådets beredskapsenhet handlägger ärenden som gäller

1) säkerhetstjänsten för statsrådet och statsrådets medlemmar samt för statsrådets kansli och justitiekanslersämbetet,

2) sammanställandet av en allmän lägesbild av säkerheten,

3) ledningen och samordningen av säkerhetsverksamheten vid ministerierna samt genomförandet av säkerhetsprojekt som sköts centraliserat,

4) verksamheten i statsrådets säkerhetskontrollrum,

5) verksamheten i statsrådsborgens reception samt mottagning och guidning av kansliets gäster,

6) verksamheten i de skyddsutrymmen som är i kansliets besittning samt vid beredskapssjukhuset,

7) kansliets teletrafiktjänster,

8) anskaffning, hyrning och underhåll av lokaler,

9) kansliets anskaffningar av inventarier, anordningar och kontorsmaterial och underhållet av dem samt materialförvaltning, exklusive databehandlingsapparatur,

10) tillhandahållande av vaktmästarservice för statsrådet och statsrådets kansli,

11) beredning av centraliserade anvisningar gällande tjänstedräkter och tjänstetecken för statsrådets vaktmästare samt beredning av anskaffningen av dessa,

12) verksamheten vid statsrådets distributionscentral och kansliets interna distributionsservice,

13) statsrådets kanslis kopierings- och tryckningstjänster,

14) ordnande av centraliserad säkerhets- och vaktmästarservice i kansliets lokaler och vid särskilda tillställningar, samt

15) statsrådets och statsrådets kanslis transportservice samt anskaffningen och användningen av och servicen på bilarna.


20 §

Verksamhetsenheternas chefers semestrar och frånvaro skall dock godkännas av understatssekreteraren.

23 §

Innan ett ärende föredras för statsministern eller statssekreteraren för avgörande eller föredragningslistan gällande ärendet delas ut, skall föredraganden tillställa statssekreteraren, understatssekreteraren och verksamhetsenhetens chef handlingarna eller muntligen referera ärendet för dem. Handlingarna skall tillställas eller ärendet refereras för verksamhetsenhetens chef också när ett ärende avgörs av understatssekreteraren.


26 §

Kansliets pressmeddelanden till offentligheten eller anordnandet av informationsmöten skall på förhand diskuteras med antingen statsministern, statssekreteraren eller understatssekreteraren. Detta gäller dock inte kommunikation i anslutning till kommittéer, kommissioner, arbetsgrupper och andra sidoorgan som lyder under kansliet.

Om de praktiska kommunikationsarrangemangen överenskoms med statsrådets kommunikationsdirektör.


34 §

Verksamhetsenheternas chefer avgör ärenden som gäller verksamheten vid den egna enheten.

Ärenden i vilka det krävs ett skriftligt förvaltningsbeslut avgörs dock av verksamhetsenhetens chef endast i det fall att chefen uttryckligen har getts rätt därtill i denna arbetsordning.

Användningen av anslag som genom beslut av understatssekreteraren anvisats en verksamhetsenhet eller ett ansvarsområde avgörs av verksamhetsenhetens chef, förmannen för ansvarsområdet eller någon annan därtill förordnad person. Hit hör också beställningar och leveransavtal. Verksamhetsenhetens chef godkänner i övrigt enhetens utgifter och inkomster.

Uppgifter om sådana offentliga myndighetshandlingar som avses i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet ger den som handlägger ärendet. Beslut som gäller överlåtande av en sekretessbelagd eller annan myndighetshandling fattas av verksamhetsenhetens chef.


Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2005.

Helsingfors den 8 juni 2005

Statsminister
Matti Vanhanen

Äldre regeringssekreterare
Kari Peltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.