395/2005

Given i Helsingfors den 8 juni 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras i statsrådets förordning av den 12 juni 2003 om statsrådets kansli (459/2003) 1 § 10 punkten, 2 § 2 mom. 2 punkten, 3 § 2 mom., i 6 § 1 mom. 3 punkten det inledande stycket, 5 och 6 punkten och 2 mom. samt 12 §, av dem 6 § 1 mom. 5 punkten och 2 mom. sådana de lyder i förordning 813/2004, som följer:

1 §
Statsrådets kanslis uppgifter

Till statsrådets kanslis uppgifter hör:


10) statsrådets gemensamma kommunikation och samordningen av ministeriernas externa kommunikation samt den allmänna utvecklingen och samordningen av statsförvaltningens externa kommunikation,


2 §
Statsrådets kanslis organisation

Vid kansliet finns följande verksamhetsenheter:


2) statsrådets kommunikationsenhet,


3 §
Utövande av beslutanderätten

Verksamhetsenheternas chefer kan förbehålla sig beslutanderätten i ärenden som annars skulle ankomma på en underlydande.

6 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är


3)för statsrådets kommunikationsdirektör,


5) för chefen för informationstjänsten, byggnadsrådet, konsultativa tjänstemän, personalutvecklingschefen, informationschefen, biträdande informationschefen, specialsakkunniga, specialsakkunniga i EU-ärenden och EU-informatörer högre högskoleexamen och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde, samt

6) för den ledande informationsexperten, sakkunniga i EU-ärenden och överinspektörer högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde.

Av tjänstemän som är chefer för verksamhetsenheter och chefen för ekonomiska rådet förutsätts i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap samt av biträdande chefen för statsrådets EU-sekretariat, informationschefen och personalutvecklingschefen i praktiken visad ledarförmåga.


12 §
Förordnande om beredning

Statssekreteraren kan bestämma att en tjänsteman vid kansliet skall bereda och föredra ett ärende som annars skulle behandlas av någon annan tjänsteman eller själv överta beredningen eller föredragningen av ärendet. Samma rätt har i enskilda fall understatssekreteraren och chefen för en verksamhetsenhet i ett ärende som annars skulle behandlas av en underlydande tjänsteman.


Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2005.

Helsingfors den 8 juni 2005

Statsminister
Matti Vanhanen

Äldre regeringssekreterare
Kari Peltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.