391/2005

Given i Helsingfors den 3 juni 2005

Lag om ändring av kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989) 4 § 2 mom., 7 § 2 mom., 8 § 4 mom., 13, 13 a, 31―33, 33 a, 35 och 36 §, 45 § 4 mom., 52 a § 2 mom. och 54 §,

av dem 7 § 2 mom. sådant det lyder i lag 696/2001, 8 § 4 mom. och 54 § sådana de lyder i lag 1412/1992, 13 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 57/1999, 13 a och 32 § samt 45 § 4 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag, 31 § sådan den lyder i sistnämnda lag och i lag 135/1999, 33 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1073/1995 och i nämnda lag 57/1999, 33 a § sådan den lyder i lag 472/1994, 35 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 1412/1992, 1073/1995 och 57/1999, 36 § sådan den lyder i nämnda lag 1073/1995 och 52 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 404/2002,

ändras 1 §, 2 § 1 mom., 5 §, rubriken för 7 kap., 52 § 1 mom. och 56 §,

av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1412/1992, 2 § 1 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag, 5 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 1073/1995 och 57/1999, 52 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 404/2002 och i lag 450/2004 och 56 § sådan den lyder i lag 1198/1999, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1412/1992 samt i lagarna 100/2000 och 743/2002, ett nytt 5 mom. och till 8 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1412/1992 samt i lagarna 12/1997 och 368/1998, ett nytt 1 mom. i stället för det 1 mom. som upphävts genom sistnämnda lag, som följer:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att förebygga och avvärja av kemikalier orsakade skador på hälsan och miljön samt risker för bränder och explosioner.

Bestämmelser om vad som i denna lag avses med kemikalier finns i 10 §.

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller kemikalier samt tillverkning, import, utsläppande på marknaden, distribution, förpackning, försäljning eller annan överlåtelse, upplagring, innehav och förvaring, användning, export, provning, annonsering samt annan härmed jämförbar hantering av kemikalier.


3 §
Förhållande till vissa författningar

I fråga om hantering av farliga kemikalier gäller det som föreskrivs om detta i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005).

5 §
Tillsynsmyndigheter i centralförvaltningen

Den högsta tillsynen över iakttagandet av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt den riksomfattande styrningen av verkställigheten och tillsynen ankommer på

1) social- och hälsovårdens produkttillsynscentral i fråga om förebyggande och avvärjning av sådana skador på hälsan samt sådana brand- och explosionsrisker som orsakats av kemikalier, samt

2) Finlands miljöcentral i fråga om förebyggande och avvärjning av kemikalieskador på miljön.

8 §
Särskilda tillsynsmyndigheter

Utöver vad som bestäms om tillsyn i 5 § skall social- och hälsovårdens produkttillsynscentral övervaka att bestämmelserna om skyddsinformationsblad följs.


7 kap.

Överlåtelse av en kemikalie som är farlig för hälsan och miljön

52 §
Kemikalieförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) försummar att ansöka om godkännande som avses i 25 §, att ansöka om registrering som avses i 30 c §, att ansöka om tillstånd eller göra en anmälan som avses i 30 e §, att göra en anmälan som avses i 20 §, att utarbeta och distribuera ett skyddsinformationsblad som avses i 17 § 3 mom. eller sin skyldighet att lämna uppgifter enligt 18 a §, eller

2) försummar den anmälningsskyldighet som bestäms i 42 § 3 mom. eller den i artiklarna 7, 9, 13, 14 och 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 om export och import av farliga kemikalier föreskrivna skyldigheten att lämna information om export av kemikalier, eller försummar att ge information om transitering enligt artikel 15 i nämnda förordning eller bryter mot ett beslut av det i förordningens artikel 13 avsedda destinationslandet eller det i artikel 14 avsedda exportförbudet,

skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för kemikalieförseelse dömas till böter.


56 §
Verkställighet

I ett beslut som fattas med stöd av 29, 42, 45 eller 46 § eller 66 § 1 mom. kan bestämmas att beslutet skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

Följande förordningar som utfärdats med stöd av kemikalielagen och de beslut av handels- och industriministeriet som har meddelats med stöd av dem förblir i kraft:

1) förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999),

2) förordningen om tillsynsmyndigheter för kemikalielagen inom försvarsmakten (469/1992),

3) förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier inom försvarsmakten (78/1996).

De tillstånd och godkännanden som getts med stöd av kemikalielagen och som avses i 68, 68 a och 68 b § förblir i kraft, om inget annat föreskrivs i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor.

Ett ärende som med stöd av kemikalielagen har gjorts anhängigt och fortfarande är anhängigt när denna lag träder i kraft behandlas och avgörs enligt bestämmelserna i kemikalielagen.

RP 279/2004
EkUB 5/2005
RSv 32/2005

Helsingfors den 3 juni 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.