389/2005

Given i Helsingfors den 6 juni 2005

Arbetsministeriets förordning om grupphem för asylsökande och personer som får tillfälligt skydd, indelning av utkomststödet i en del som ges ut i pengar och en del som ges ut i nyttigheter samt om avgifter som tas ut för inkvartering

I enlighet med arbetsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 19 d § 1 mom., 21 a § 1 mom. och 22 § 2 och 3 mom. i lagen av den 9 april 1999 om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999), sådana de lyder i lag 362/2005, som följer:

1 §
Grupphem

På verksamheten vid grupphem tillämpas bestämmelserna i 8 § i barnskyddsförordningen (1010/1983) om det maximala antal barn och unga personer som får vårdas i samma bostadsenhet, det maximala antalet barn som får placeras i samma grupp av byggnader samt minimiantalet arbetstagare som skall vara sysselsatta i vård- och fostringsuppgifter.

2 §
Indelningen av utkomststödets grunddel i en del som ges ut i pengar och en del som ges ut i form av nyttigheter

Vid utbetalningen av utkomststödets grunddel till asylsökande och personer som får tillfälligt skydd dras 5 procent av i ersättning för den inkvartering som ordnas vid förläggningen.

Från utkomststödets grunddel dras för vuxna personer 10 procent och för barn 15 procent av från utkomststödets grunddel i ersättning för den service som ordnas vid förläggningen.

Också när en asylsökande eller en person som får tillfälligt skydd inte bor på en förläggning dras för vuxna 15 procent och för barn 20 procent av från utkomststödets grunddel i ersättning för det mottagande som ordnas vid förläggningen.

3 §
Avgift som tas ut för inkvartering

För inkvartering på en förläggning kan tas ut en avgift på högst 5 euro per dygn. Av den som är inkvarterad på en förläggning kan i ersättning för det mottagande som ordnas vid förläggningen tas ut 0,70 euro per dygn.


Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2005.

Genom denna förordning upphävs arbetsministeriets förordning av den 26 februari 2002 om personalen vid förläggningarnas grupphem och indelningen av utkomststödet till asylsökande och personer som får tillfälligt skydd i en del som ges ut i pengar och en del som ges ut i nyttigheter (158/2002).

Helsingfors den 6 juni 2005

Minister
Sinikka Mönkäre

Specialplanerare
Eeva Vattulainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.