386/2005

Given i Helsingfors den 8 juni 2005

Statsrådets förordning om inrikesförvaltningens servicecentral

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs:

1 §
Uppgifter

Inrikesförvaltningens servicecentral inom inrikesministeriets förvaltningsområde har till uppgift att i enlighet med inrikesministeriets beslut producera personal-, ekonomi- och telefonväxelstödtjänster samt andra förvaltningens stödtjänster för ämbetsverk och inrättningar inom inrikesförvaltningen samt också för andra statliga ämbetsverk och inrättningar så som avtalats om produktion av tjänster i serviceavtalen med ämbetsverken och inrättningarna i fråga.

2 §
Verksamhetsorter

Servicecentralen har sitt huvudkontor i Joensuu stad och filial i Kajana stad.

3 §
Organisation

Servicecentralen är organiserad i en utvecklingsenhet samt serviceenheter om vars uppläggning och uppgifter föreskrivs närmare i arbetsordningen. I arbetsordningen föreskrivs också närmare om handläggningen och avgörandet av ärenden.

4 §
Personal

Chef för servicecentralen är en direktör. Vid servicecentralen kan dessutom finnas annan personal i tjänsteförhållande.

5 §
Delegation

Servicecentralens verksamhet stöds av en delegation som behandlar riktlinjerna för verksamheten och dess utveckling samt tar initiativ som gäller dessa.

Delegationen tillsätts av inrikesministeriet och den består av representanter för inrikesministeriet, servicecentralen och de ämbetsverk som använder centralens tjänster. Delegationens mandatperiod är fyra år.

6 §
Direktörens uppgifter

Direktören leder och utvecklar verksamheten vid servicecentralen samt svarar för att verksamheten är resultatbringande och målen nås.

7 §
Avgörande av ärenden

Direktören fastställer servicecentralens arbetsordning.

Direktören avgör på föredragning ärenden som gäller servicecentralens verksamhets- och ekonomiplan samt budgetförslag och resultatmål samt verksamhetsberättelse.

Övriga ärenden avgörs av direktören eller av någon annan tjänsteman enligt vad som föreskrivs i arbetsordningen.

8 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för direktören för servicecentralen är högre högskoleexamen, förtrogenhet med servicecentralens ansvarsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

9 §
Tillsättning av tjänster och anställning av annan personal

Direktören för servicecentralen utnämns av inrikesministeriet.

Den övriga personalen utnämns av direktören, om inte något annat föreskrivs i arbetsordningen.

10 §
Vikariat

Vid förhinder för direktören för servicecentralen tjänstgör chefen för utvecklingsenheten eller en av direktören förordnad chef för en serviceenhet som direktörens ställföreträdare.

I arbetsordningen föreskrivs om övriga vikariat.

11 §
Beviljande av tjänstledighet

Annan tjänstledighet för direktören än sådan som grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal beviljas av inrikesministeriet.

I fråga om beviljande av tjänstledighet i övriga fall föreskrivs i arbetsordningen.

12 §
Servicecentralens avgiftsbelagda prestationer

De prestationer servicecentralen tillhandahåller de ämbetsverk som använder centralens tjänster är avgiftsbelagda prestationer för vilka uppbärs ett belopp som motsvarar servicecentralens totalkostnader för prestationen (självkostnadsvärde).

Den avgift som uppbärs för enskilda prestationer bestäms närmare i de serviceavtal som ingås med de ämbetsverk som använder centralens tjänster.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

Åtgärder för att tillsätta tjänsterna för enhetscheferna vid servicecentralen kan vidtas innan denna förordning träder i kraft. Utnämningsbeslutet fattas av inrikesministeriet.

Även andra åtgärder som behövs för att inleda verksamheten vid servicecentralen kan vidtas innan denna förordning träder i kraft.

Under övergångsperioden högst till den 31 december 2007, när servicecentralen drivs med anslag som anvisas i statsbudgeten, indrivs inte några avgifter av ämbetsverken och inrättningarna inom inrikesförvaltningen.

Helsingfors den 8 juni 2005

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Kanslichef
Ritva Viljanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.