379/2005

Given i Helsingfors den 3 juni 2005

Lag om ändring av lagen om faderskap

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 5 september 1975 om faderskap (700/1975) 11 § 2 och 3 mom., 29 § 2 mom., 35 § 2 mom. och 42 § 1 mom., av dem 42 § 1 mom. sådant det lyder i lag 351/1980, samt

fogas till 11 § ett nytt 4 mom. som följer:

11 §
Anskaffande av medicinska utredningar

Barnatillsyningsmannen skall beställa en sådan rättsgenetisk faderskapsundersökning som avses i 1 § i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005) och som gäller barnet, modern och den man som kan vara far till barnet, om mannen begär undersökning eller om barnatillsyningsmannen i övrigt anser att en sådan behövs. Om en undersökning enligt den nämnda lagen kan förordnas att gälla någon annan person än de som avses ovan, kan barnatillsyningsmannen beställa undersökningen om denne anser att skäl därtill föreligger.

En rättsgenetisk faderskapsundersökning kan i samband med utredning av faderskap utföras endast med samtycke av den som avses ge ett prov. Om undersökningen avses gälla en avliden som inte under sin livstid har samtyckt till en undersökning, krävs samtycke av den avlidnes efterlevande make eller maka och arvingarna.

Om undersökningen avses gälla mannens eller moderns båda föräldrar, endast den ena föräldern eller någon annan släkting än mannens eller moderns föräldrar, gäller i fråga om undersökningen och samtycke till den i tillämpliga delar 6, 7 och 9 § samt 11 § 1 mom. i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning.

29 §
Återkallande av talan och uteslutande av faderskap

Förs talan om fastställande av faderskap mot flera män, kan domstolen innan frågan om faderskap slutligt avgörs förkasta talan för en eller flera svarandes vidkommande, om det utifrån en rättsgenetisk faderskapsundersökning kan anses bevisat att svaranden inte kan vara barnets far.


35 §
Talerätt

Äkta mannen och modern skall anhängiggöra talan inom två år från barnets födelse.


42 §
Upphävande av erkänt faderskap

Talan om upphävande av erkänt faderskap kan väckas av den man som har erkänt faderskapet eller av modern eller barnet. Mannen och modern skall anhängiggöra talan inom två år efter det att faderskapet har fastställts genom erkännande.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

I fråga om fall som gäller barn som är födda före lagens ikraftträdande och där tiden för väckande av talan om upphävande av faderskap inte har löpt ut före ikraftträdandet, bestäms den äkta mannens och moderns rätt att väcka talan om upphävande av faderskap enligt 35 § 2 mom. sådant det lydde vid ikraftträdandet. Talan om upphävande av faderskap får dock inte anhängiggöras efter det att två år har gått från ikraftträdandet.

Om faderskapet före lagens ikraftträdande har fastställts genom erkännande och tiden för väckande av talan om upphävande av faderskap inte har löpt ut före ikraftträdandet, bestäms rätten för den man som erkänt faderskapet och för modern att väcka talan om upphävande av faderskap enligt 42 § 1 mom. sådant det lydde vid ikraftträdandet. Talan om upphävande av faderskap får dock inte anhängiggöras efter det att två år har gått från ikraftträdandet.

RP 56/2004
LaUB 1/2005
RSv 27/2005

Helsingfors den 3 juni 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.