376/2005

Given i Helsingfors den 3 juni 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2005

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

fogas till jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 21 januari 2005 om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2005 (17/2005) en ny 4 a § som följer:

4 a §
Försenade ansökningar och förbindelser

Om en ansökan om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen, med undantag av ansökan om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget och miljöstödet, lämnas in för sent sänks stödet så som föreskrivs i 17 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001).

Om en ansökan om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget eller miljöstödet lämnas in för sent, sänks stödet så som föreskrivs i 40 § 2 mom. i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000).

Om en förbindelse om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget eller miljöstödet lämnas in för sent, sänks stödet så som föreskrivs i avdelning II i del II i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare.

När en ansökan och en förbindelse om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget eller miljöstödet är försenade, fastställs de förseningspåföljder som har samband med stödet utgående från den blankett som är mest försenad.


Denna förordning träder i kraft den 8 juni 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 juni 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.