361/2005

Given i Helsingfors den 27 maj 2005

Lag om temporär ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 76 § 3 och 4 punkten, sådana de lyder i lag 1199/2002, samt

fogas temporärt till 76 §, sådan den lyder i nämnda lag 1199/2002, nya 5 och 6 punkter, till 77 §, sådan den lyder i lagarna 676/1990 och 1242/1997, ett nytt 5 mom. samt till lagen en ny 79 a § som följer:

76 §
Grunder för temporärt körförbud

En polisman kan utfärda temporärt körförbud för den som har körrätt och omhänderta körkortet, om


3) det är sannolikt att det finns förutsättningar för att meddela körförbud med stöd av 75 § 2 mom. 3―6 punkten eller 3 mom.,

4) det är uppenbart att körförmågan hos den som har körrätt, på grund av sjukdom eller skada eller av någon annan sådan orsak har försämrats i sådan utsträckning att den övriga trafiken utsätts för väsentlig fara om körningen fortsätter och det därför inte kan anses tillräckligt att enbart utreda hälsotillståndet enligt 73 § 2 mom.,

5) en begäran som avses i 79 a § 2 mom. 1 punkten återtas, eller om

6) det finns skäl att misstänka att den som har körrätt har gjort sig skyldig till en sådan gärning eller försummelse som avses i 79 a § 2 mom. 3 punkten.

77 §
Tiden för temporärt körförbud

I de fall som avses i 76 § 5 och 6 punkten fortsätter det temporära körförbudet att gälla till dess domstolen beslutar att den övervakade körrätt som avses i lagen om försök med alkolåsövervakad körrätt (360/2005) återkallas och att det villkorliga körförbudet verkställs.

79 a §
Övervakad körrätt

Domstolen skall besluta om i lagen om försök med alkolåsövervakad körrätt avsedd övervakad körrätt för en person som gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 23 kap. 3 § 1 mom. eller 4 § 1 eller 2 punkten i strafflagen, om den som skall meddelas körförbud begär det och bedöms kunna fullgöra de skyldigheter som hänför sig till övervakad körrätt, förutsatt att han eller hon inte döms till ovillkorligt fängelsestraff. Körförbudet skall utfärdas som villkorligt för den tid som den övervakade körrätten gäller. Det temporära körförbudet upphör och prövotiden inleds när till den för vilken övervakad körrätt meddelats utlämnas ett i 4 § 1 mom. i lagen om försök med alkolåsövervakad körrätt avsett alkolåskörkort. Prövotiden är ett år. Bestämmelser om övervakad körrätt och avbrytande av prövotiden finns i lagen om försök med alkolåsövervakad körrätt.

Domstolen skall återkalla en övervakad körrätt och bestämma att ett villkorligt körförbud skall verkställas, om den övervakade innan prövotiden inleds eller under prövotiden

1) återtar sin begäran om övervakning,

2) meddelas körförbud, eller

3) utan godtagbar orsak bryter mot begränsningarna i den övervakade körrätten eller försummar en skyldighet som utgör en del av den övervakade körrätten.

I övrigt gäller för den övervakade körrätten i tillämpliga delar vad som bestäms i 79 § om villkorligt körförbud.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005 och gäller till och med den 30 juni 2008.

RP 15/2005
KoUB 6/2005
RSv 33/2005

Helsingfors den 27 maj 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.